Diensten - 123555-2019

15/03/2019    S53    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Noorwegen-Oslo: Bussen voor openbaar vervoer

2019/S 053-123555

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Flytoget AS
965694404
Biskop Gunnerus' gate 14A
Oslo
0101
Noorwegen
Contactpersoon: Åge Pedersen
E-mail: age.pedersen@flytoget.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/92612417.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.flytoget.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bus Replacement Service for the Airport Express Train

Referentienummer: 18/53
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Airport Express Train is looking for a solid collaboration partner who can contribute to maintaining the company's high customer satisfaction. High requirements for punctuality and regularity apply to the Airport Express Train's services. The Airport Express Train depends on the best services for operational deviations in order to achieve and maintain good results.

There are high expectations for the Airport Express Train regarding bus services in deviation situations, both in regard to the bus operation, service provision, administration and management. In addition there are high ethical requirements and expectations as regards the collaboration partner.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO01
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Airport Express Train has two types of operational deviations that must be covered by alternative transport capacity. The operational deviations are split between:

— planned deviations (ordered in advance and entered into the plan),

— non-planned deviations (commissioned and notified over the telephone via the operative management in the Airport Express Train.

An operational deviation means that ordinary train departures can no longer operate with trains as planned on all or parts of the stretch that the Airport Express Train normally operates. The capacity must instead by covered with alternative transport. This can be, for example, NSB trains, taxis or buses.

This tender competition is for alternative transport by bus.

See the accompanying requirement specifications.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Further 4 years, 1 year at a time.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 194-440465
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Bus Replacement Service for the Airport Express Train

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
OsloBuss AS
Kjelsåsveien 168A
Oslo
0884
Noorwegen
Telefoon: +47 22441560
E-mail: post@oslobuss.no
NUTS-code: NO01
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 160 000 000.00 NOK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 160 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Flytoget AS
Oslo
0101
Noorwegen
E-mail: anskaffelser@flytoget.no
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019