Werken - 123709-2019

18/03/2019    S54

Kroatië-Varaždinske Toplice: Herstructurering

2019/S 054-123709

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
Nationaal identificatienummer: 68425903637
Postadres: Trg Slobode 1
Plaats: Varaždinske Toplice
NUTS-code: HR044 Varaždinska županija
Postcode: 42223
Land: Kroatië
E-mail: vedran.kruljac@sbvzt.hr
Telefoon: +385 42630858
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.minerva.hr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0009230
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Radovi na projektu „Energetske obnove Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (k.k.04.2.1.04.0286)” – rehabilitacijsko-smještajni objekt „Minerva”

Referentienummer: radovi IV/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45454000 Herstructurering
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Radovi na projektu „Energetske obnove Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na adresi Trg Slobode 1, Varaždinske Toplice (k.k.04.2.1.04.0286)” – rehabilitacijsko-smještajni objekt „Minerva”.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 56 373 247.25 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45454000 Herstructurering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR044 Varaždinska županija
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Radovi na projektu „Energetske obnove Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na adresi Trg Slobode 1, Varaždinske Toplice (k.k.04.2.1.04.0286)” – rehabilitacijsko-smještajni objekt „Minerva”.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamstveni rok za besplatno otklanjanje nedostataka u godinama od primopredaje radova / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 56 373 247.25 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt «Energetske obnove Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na adresi Trg Slobode 1, Varaždinske Toplice (k.k.04.2.1.04.0286)» – rehabilitacijsko-smještajni objekt

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Sukladno čl. 257, st. 2. ZJN-a 2016, ako gospodarski subjekt mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao isporučiti predmet ovog postupka javne nabave u državi njegova poslovnog nastana, naručiteljica od gospodarskog subjekta zahtijeva da dokaže posjedovanje takvog ovlaštenja ili članstva.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/04/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/04/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Plaats:

Sjedište naručiteljice, objekt Stari grad, I. kat, dvorana za sastanke.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internetadres: www.dkom.hr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019