Dodávky - 123951-2019

18/03/2019    S54    Dodávky - Dynamického nákupného systému - Užšia súťaž 

Slovensko-Bratislava: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

2019/S 054-123951

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151742
Poštová adresa: Štefanovičova 5
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
PSČ: 817 82
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marián Fačkovec
E-mail: marian.fackovec@mfsr.sk
Telefón: +421 259584014
Fax: +421 252498042

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.mfsr.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/237

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/2991/summary
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/2991/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo

Referenčné číslo: 31/2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
30200000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom obstarávania je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, ktorým sú Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo.

DNS bude zriadené pre potreby verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO: 00151742 a Úrad pre reguláciu hazardných hier, Štefanovičova 5, Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO: 52265021

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu CPV kódov uvedených v bode 3.2 Súťažných podkladov.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované environmentálne požiadavky. Verejný obstarávateľ uplatňovaním zeleného verejného obstarávania podporuje udržateľné využívanie prírodných zdrojov, dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej výrobe a spotrebe, a tiež podnecuje inovácie.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému Josephine.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 623 565.75 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30200000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Dynamický nákupný systém je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ bude pri prijímaní žiadostí o zaradenie do DNS a následnom zasielaní výziev komunikovať so záujemcami/uchádzačmi prostredníctvom systému Josephine https://josephine.proebiz.com/sk/tender/2991/summary.

DNS bude zriadené pre potreby verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO: 00151742 a Úrad pre reguláciu hazardných hier, Štefanovičova 5, Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO: 52265021

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu CPV kódov uvedených v bode 3.2 Súťažných podkladov.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované environmentálne požiadavky. Verejný obstarávateľ uplatňovaním zeleného verejného obstarávania podporuje udržateľné využívanie prírodných zdrojov, dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej výrobe a spotrebe, a tiež podnecuje inovácie.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému Josephine.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 623 565.75 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 26/04/2019
Koniec: 30/06/2020
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po vytvorení dynamického nákupného systému.

II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona. Súčasne sa požaduje trestná bezúhonnosť právnickej osoby, podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35, preukázaním: (1.) Platného certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001;

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35, preukázaním: (2.) Platného certifikátu systému manažérstva informačnej bezpečnosti zodpovedajúceho ISO/IEC 27001 v oblasti predmetu zákazky;

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. h), preukázaním: (3.) Platného certifikátu systému environmentálneho manažmentu v oblasti predmetu zákazky vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001;

Verejný obstarávateľ uzná certifikáty vydané príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré sú rovnocenné s požadovanými certifikátmi. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušné certifikáty v určených lehotách, verejný obstarávateľ akceptuje aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami.

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti B, ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) Komunikácia tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Ak záujemca použije JED (§ 39 zákona č. 343/2015 Z.z.) verejný obstarávateľ ho vyzve na predloženie dokladov, ktorými potvrdí splnenie podmienok účasti.

S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá uchádzač alebo záujemca doklady podľa § 32 ods. 1 a) zákona č 343/2015 o verejnom obstarávaní v listinnej podobe, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Ak je uchádzač zapísaný v z zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 a) zákona č 343/2015 o verejnom obstarávaní sa nevyžaduje.

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 ZVO, uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
Dynamický nákupný systém môžu využiť ďalší zákazníci
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Informácie o elektronickej aukcii budú uvedené v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk zadávaných v rámci zriadeného DNS.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 15/04/2019
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 26/04/2019
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 2 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Verejný obstarávateľ vystupuje v predmetnom verejnom obstarávaní ako centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ZVO.

2. Verejný obstarávateľ použije na zadanie konkrétnych zákaziek výzvy v rámci vytvoreného DNS § 58-61 ZVO. Výzvu bude zasielať všetkým kvalifikovaným záujemcom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.

3. Doplňujúce informácie k bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody - Dynamický nákupný systém bude zriadený na obdobie do 30.6.2020.

4. Verejný obstarávateľ uplatňuje zelené verejné obstarávanie. Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované environmentálne požiadavky.

5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ ako aj v odkaze na profile verejného obstarávateľa, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

6. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažúcej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie: Za okamih doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih odoslania v systéme Josephine, a to v súlade s funkcionalitou systému. Ponuky v rámci konkrétnych zákaziek budú vyhotovené elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložené do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť 2 spôsobmi:

— v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID) v systéme Josephine. V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod. alebo

— prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty v prípade, kedy spoločnosť pomocou eID registruje osoba, ktorá nie je štatutárom tejto spoločnosti alebo je registrácia do systému realizovaná pomocou hesla. Lehota na tento úkon sú 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

7. Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument. Uchádzač bude vyzvaný na predloženie dokladov, ktorými potvrdí splnenie podmienok účasti.

8. Z dôvodu obmedzenia počtu CPV kódov nebolo možné vypísať všetky CPV kódy týkajúceho sa zriadenia DNS. Rozsah CPV kódov v rámci triedy hlavného slovníka je uvedený v súťažných podkladoch časti A bod 3.2.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/03/2019