Služby - 127001-2014

Zobrazit zhuštěný náhled

15/04/2014    S74    Evropská komise - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Studie o „přezkoumání rozsahu univerzální služby“ – SMART 2014/0011

2014/S 074-127001

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropská komise, GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologii, ředitelství B: Elektronické komunikační sítě a služby, oddělení B2: Regulační koordinace a uživatelé
Poštovní adresa: BU33 04/035
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie
K rukám: pan Vesa Terävä
E-mail: cnect-bos@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adresa profilu kupujícího: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=451

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
Jiný: Komunikační sítě, obsah a technologie.
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Studie o „přezkoumání rozsahu univerzální služby“ – SMART 2014/0011.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 11: Poradenství v oblasti řízení podniku [6] a s tím spojené služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Prostory zhotovitele.
Kód NUTS
II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Cílem studie je zajistit faktické a důkladné sociálně-ekonomické posouzení, které společně s údaji, které budou shromážděny od NRA, umožní rozhodnutí o tom, zda změnit rozsah univerzální služby na úrovni EU, či nikoli, a pokud ano, tak jak jej měnit. Cílem této studie je tedy mimo jiné posoudit: i) sociálně-ekonomické, přímé a nepřímé přínosy a náklady na zajištění (minimální) kvality širokopásmových služeb na úrovni EU; ii) do jaké míry je pravděpodobné, že tržní a politické iniciativy (s výjimkou univerzální služby) poskytnou uživatelům širokopásmové spojení (např. při zvážení nasazení LTE a realizaci národních širokopásmových pánů; strukturálních fondů EU; státní pomoci), iii) vhodnost stávajících požadavků na univerzální službu a způsoby jejího poskytování; iv) možné zmírnění stávajících povinností v oblasti univerzální služby, pokud jsou tyto služby na trhu dodávány (např. přístup k veřejně dostupným telefonním službám, adresáře a služby zadávání dotazů do adresářů, veřejné placené telefony). Mimoto bude v rámci studie dále posouzena dostupnost tarifů v režimu univerzální služby a možnost dodatečných povinností v oblasti širokého pásma v rámci univerzální služby, konkrétně proveditelnost a náklady na zapojení veřejných míst zvláštního zájmu jako např. škol, knihoven a středisek zdravotní péče. Kromě toho budou posouzeny pozitivní a negativní aspekty různých mechanismů financování v případě univerzální služby (např. veřejnými prostředky, finančními příspěvky z odvětví elektronických komunikací nebo ostatních příjemců a/nebo ze strany uživatelů pevných a bezdrátových služeb ve formě zvláštních poplatků).
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79419000, 73200000

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Maximální cena: 150 000 EUR.
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 10 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Viz specifikace nabídkového řízení a vzor smlouvy na služby.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Viz specifikace nabídkového řízení a vzor smlouvy na služby.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Viz specifikace nabídkového řízení.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz specifikace nabídkového řízení.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz specifikace nabídkového řízení.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Viz specifikace nabídkového řízení.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ano

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
SMART 2014/0011.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Předběžné oznámení

Číslo oznámení v Úř. věst: 2013/S 252-441252 ze dne 31.12.2013

IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
12.5.2014 - 16:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 19.5.2014 - 10:30

Místo:

Budova Komise BU33, 4. patro, místnost 04/65, avenue de Beaulieu 33, 1160 Brusel, BELGIE.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání nabídek se může účastnit 1 zmocněný zástupce každého uchazeče. Uchazeči mající zájem zúčastnit se otevírání nabídek musí informovat pana Vesa Terävä elektronickou poštou (cnect-bos@ec.europa.eu) nebo faxem (+32 22961507) a uvést jméno osoby, která se bude otevírání nabídek účastnit, a to alespoň 48 hodin předem.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Politika v oblasti elektronické komunikace.
VI.3)Další informace
Zadávací dokumentace bude dostupná na adrese uvedené v rámci kapitoly I.1. Tato stránka bude pravidelně aktualizována a je povinností uchazečů kontrolovat její případné aktualizace a úpravy v průběhu doby trvání nabídkového řízení.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Během 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Evropská komise, GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologii, ředitelství B: Elektronické komunikační sítě a služby, oddělení B2: Regulační koordinace a uživatelé, k rukám: pan Vesa Terävä
Poštovní adresa: kancelář BU33 04/035
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie
E-mail: vesa.terava@ec.europa.eu
Internetová adresa: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
3.4.2014