Leveringen - 128864-2019

20/03/2019    S56    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Lipany: Diverse machines voor algemeen en specifiek gebruik

2019/S 056-128864

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HomeWood s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 50720317
Postadres: Sládkovičova 594/3
Plaats: Lipany
NUTS-code: SK041
Postcode: 082 71
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Karol Fábry
E-mail: fabry@tenderteam.sk
Telefoon: +421 517713873

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderteam.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18804

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.uvo.gov.sk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.uvo.gov.sk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: priemyselná výrobná činnosť

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Samostatne fungujúca sušiareň dreva s príslušenstvom s využitím a spracovaním dreveného odpadu.

Referentienummer: 2019-Homewood-OP výskum a inovácie
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42900000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je obstaranie samostatne fungujúcej sušiarne dreva s príslušenstvom s využitím a spracovaním dreveného odpadu.

Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov.

Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby:

— doprava predmetu zákazky na miesto plnenia

— montáž a inštalácia predmetu zákazky a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii a uvedenia do prevádzky,

— konfigurácia predmetu zákazky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti predmetu zákazky,

— protokolárne odovzdanie predmetu zákazky,

— zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa ohľadne obsluhy vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu,

— odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zákazky.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 182 300.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
51500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK041
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lipany, Sládkovičova 594/3, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je obstaranie samostatne fungujúcej sušiarne dreva s príslušenstvom s využitím a spracovaním dreveného odpadu.

Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov.

Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby:

— doprava predmetu zákazky na miesto plnenia

— montáž a inštalácia predmetu zákazky a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii a uvedenia do prevádzky,

— konfigurácia predmetu zákazky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti predmetu zákazky,

— protokolárne odovzdanie predmetu zákazky,

— zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa ohľadne obsluhy vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu,

— odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zákazky.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 182 300.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Operačný program: Výskum a inovácie, Výzva - kód Výzvy:OPVaIMH/DP/2016/3.1.1-03, ITMS kód projektu: 313031F896

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

III.1.1.1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.1.2) Uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.

III.1.1.3) Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republike a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ustanovení § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

III.1.1.4) Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

III.1.1.5) Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

III.1.1.6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.1.7) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom formuláru Jednotný európsky dokument podľa ustanovenia § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu: https://www.uvo.gov.sk/jednotnyeuropsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Postup vyplnenia JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu JED je popísaný v Príručka k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie Jednotného európskeho dokumentu, ktorá je dostupná na webovom sídle úradu na adrese: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html.

Upozornenie:

Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

III.1.3.1) § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:

Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, dodaných za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania.

Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Európskom vestníku (ďalej len rozhodný dátum).

Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje:

— obchodné meno a sídlo predávajúceho

— obchodné meno a sídlo odberateľa,

— lehota dodania,

— množstvo dodaného tovaru (ak je to vzhľadom na sortiment tovaru možné) alebo druh, prípadne sortiment dodaného tovaru,

— celkovú zmluvnú cenu, ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za dodanie tovaru (ďalej len cena).

Mena pre cenu: EUR.

Cenu je potrebné uviesť v štruktúre: cena bez DPH, DPH a cena s DPH pre jednoznačné posúdenie splnenia požadovanej minimálnej úrovne. Cenu v inej mene ako je EUR je potrebné prepočítať priemerným ročným kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou na daný rok, ku ktorému sa dodávka tovaru viaže a uviesť ako bola vypočítaná. Ak sa dodávka tovaru viaže k roku, pre ktorý ešte nie je stanovený priemerný ročný kurz podľa prvej vety, cenu v inej mene ako je EUR je potrebné prepočítať kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou pre rozhodný dátum.

— meno a priezvisko, funkciu a telefónne číslo alebo e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname,

Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní.

Eventuele minimumeisen:

Minimálne požiadavky k bodu III.1.3.1):

Minimálna úroveň požadovaného zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky musí byť kumulatívne v súhrnnej hodnote rovnakej alebo vyššej ako predpokladaná hodnota zákazky.

Pre výpočet súčtu cien dodávok tovaru pre riadne posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z ceny každej dodávky tovaru vyčíslená hodnota, ktorá:

— zohľadňuje alikvotný rozsah len pre požadované posudzované obdobie (ak je to uplatniteľné),

— zohľadňuje len dodávku tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (ak je to uplatniteľné),

— zohľadňuje alikvotný podiel uchádzača v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné),

— je správne vyčíslená podľa tohto bodu.

Za dodanie tovaru rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje: dodávka rovnakej alebo podobnej technológie v zmysle jej definície v opise predmetu zákazky.

III.1.3.2) Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom.

III.1.3.3) V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

III.1.3.4) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.3.5) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED). Bližšie informácie viď bod III.1.1.7) tohto oznámenia.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Úspešný uchádzač sa bude musieť svojim podpisom na zmluve na dodanie technológií zaviazať, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na to oprávnenými osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby sú:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g) Osoby prizvané orgánmi

Uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi aktmi EÚ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Volgogradská 9, 080 01 Prešov, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.3.1) Verejná súťaž podľa ustanovenia § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len "EVO"), ktorý je dostupný na adrese www.uvo.gov.sk. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

VI.3.2) Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):

VI.3.2.1) V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti, môže záujemca požiadať o ich vysvetlenie výhradne prostredníctvom systému EVO. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ bezodkladne sprístupní záujemcom prostredníctvom EVO, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. Vysvetlenie na predložené otázky nájdu záujemcovia v EVO v záložke Zodpovedané otázky a súčasne v profile v časti Dokumenty zákazky.

VI.3.2.2) Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým známym záujemcom, najneskôr 6 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Záujemcom sa odporúča sledovať zverejnené vysvetlenia, nakoľko každý nesie riziko prípadného nezapracovania tých skutočností, ktoré boli predmetom vysvetlenia do svojich ponúk.

VI.3.3) V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

VI.3.4) Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému EVO ako naskenované doklady.

VI.3.5) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov, dokumentov a iných dôkazov preukazujúcich splnenie požiadaviek na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.

VI.3.6) Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.

VI.3.7) Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti je uvedené v súťažných podkladoch.

VI.3.8) Verejný obstarávateľ umožní obhliadku miesta dodania predmetu zákazky záujemcom za podmienok uvedených v súťažných podkladoch.

VI.3.9) Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:

a) zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a

b) kladný výsledok overenia procesu verejného obstarávania Poskytovateľom NFP.

VI.3.10) Predmetné verejné obstarávanie je obstarávanie inovácií, nie je zelené verejné obstarávanie a nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/03/2019