Diensten - 129670-2017

07/04/2017    S69

Ierland-Dunsany: Raamovereenkomst voor de verlening van taalopleidingdiensten aan de Europese Commissie

2017/S 069-129670

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Health and Food Safety
Postadres: Grange, County Meath
Plaats: Dunsany
NUTS-code: IE022 Mid-East
Land: Ierland
Contactpersoon: Canice Bennett
E-mail: sante-irl-cft@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2353
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de verlening van taalopleidingdiensten aan de Europese Commissie.

Referentienummer: SANTE/2017/F6/014.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80580000 Geven van taalcursussen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Doel van onderhavige raamovereenkomst is het geven van taalopleiding in 4 officiële talen van de Europese Unie — Engels, Frans, Duits en Spaans — aan het personeel van de Commissie in de kantoren in Grange, Dunsany, district Meath, Ierland (45 km ten noordwesten van Dublin, ongeveer 8 km van Trim en 25 km van Navan).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 455 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE022 Mid-East
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het geven van face to face taalcursussen in klasverband door leerkrachten die de taal in kwestie als moedertaal hebben in de kantoren van de Commissie in district Meath, Ireland. Elke taal moet worden aangeleerd tot maximaal 12 verschillende niveaus, afhankelijk van het niveau van de deelnemers en op basis van het gemeenschappelijke Europees referentiekader voor talen van de Raad van Europa. Elk niveau zal een looptijd van 66 uur hebben en uit wekelijkse lessen van 2 uur bestaan. De cursussen zullen lopen van oktober tot juni, gevolgd door 2 weken semi-intensieve lessen (2 uur per dag) in augustus. Ook is de organisatie vereist van niveautests om het taalprofiel van de leerlingen te evalueren zodat zij een cursus met een geschikt niveau kunnen volgen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 455 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De maximumwaarde van deze opdracht tijdens de potentiële looptijd van 4 jaar wordt geraamd op ongeveer 455 000 EUR. Dit is echter geen gegarandeerd bedrag — de feitelijke waarde hangt af van de hoeveelheid en de frequentie van de vereiste diensten tijdens de potentiële looptijd van de raamovereenkomst.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/05/2017
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/05/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

DG Gezondheid en Voedselveiligheid, Grange, Dunsany, district Meath, Ierland.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

elke inschrijver mag maximaal door 2 personen worden vertegenwoordigd.

Personen die van plan zijn om de opening bij te wonen, moeten dit minstens 3 werkdagen van tevoren via e-mail (sante-irl-cft@ec.europa.eu) melden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

36 maanden.

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Zie VI.4.1.
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/03/2017