Služby - 129870-2020

18/03/2020    S55

Taliansko-Parma: Zabezpečenie služieb starostlivosti o deti zamestnancov EFSA

2020/S 055-129870

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 046-107704)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Poštová adresa: Via Carlo Magno 1A
Mesto/obec: Parma
Kód NUTS: ITH52 Parma
PSČ: 43126
Štát: Taliansko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečenie služieb starostlivosti o deti zamestnancov EFSA

Referenčné číslo: OC/EFSA/HUCAP/2020/01
II.1.2)Hlavný kód CPV
80110000 Poskytovanie predškolskej výchovy
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) so sídlom v Parme (Taliansko) plánuje vypísať výzvu na predloženie ponúk na výber niekoľkých zariadení poskytujúcich služby detských jaslí/starostlivosti o deti, ktoré môžu prijať deti zamestnancov úradu EFSA počnúc školským rokom 2020 – 2021.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/03/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 046-107704

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Konečný termín na prijatie ponúk alebo prihlášok
Namiesto:
Dátum: 06/04/2020
Miestny čas: 14:30
má byť:
Dátum: 27/04/2020
Miestny čas: 14:30
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Pravidlá otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 07/04/2020
Miestny čas: 14:30
má byť:
Dátum: 28/04/2020
Miestny čas: 14:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: