Dodávky - 131206-2023

03/03/2023    S45

Slovensko-Bratislava: Elektrická energia

2023/S 045-131206

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Technické siete Bratislava, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 54302102
Poštová adresa: Primaciálne nám. 1
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 81499
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Zuzana Jamnická
E-mail: zuzana.jamnicka@tsb.sk
Telefón: +421 903470900
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.tsb.sk/
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/460293
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/38546/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka elektrickej energie a zemného plynu

Referenčné číslo: TSB-DNS-2023/02
II.1.2)Hlavný kód CPV
09310000 Elektrická energia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom tohto verejného obstarávanie je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej ako "DNS") na zadávanie zákaziek na zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu.

Verejný obstarávateľ rozdelil DNS do 2 kategórií:

Kategória č. 1: Dodávka elektrickej energie

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS v rámci 1. kategórie bude zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie do odberných miest podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa a prijímateľov po dobu trvania DNS, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavou do odberných miest.

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS v rámci 2. kategórie bude zabezpečenie služieb nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa a prijímateľov po dobu trvania DNS, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavou do odberných miest.

Dodávateľ zabezpečí komplexné služby súvisiace s pravidelnou bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou elektriny/zemného plynu do odberných miest vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlky voči zúčtovateľovi odchýlok za každé odberné miesto a za podmienok stanovených v Zmluve/Rámcovej dohode.

Ďalšie informácie o predmete DNS a ostatné podmienky a požiadavky sú uvedené v súťažných podkladoch k zriadeniu DNS a v ich prílohách, dostupné na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/38546/summary

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kategória č. 1: Dodávka elektrickej energie

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
09310000 Elektrická energia
66132000 Sprostredkovanie predaja komodít
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

primárne územie mesta Bratislava, konkretizácia odberných miest bude uvedená v každej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zákaziek zadávaným v DNS.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS v rámci 1. kategórie bude zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie do odberných miest podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa a prijímateľov po dobu trvania DNS, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavou do určených odberných miest elektriny na obdobie 5 rokov.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia vrátane konkrétnych dodacích (odberných) miest, bude súčasťou jednotlivých Výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým zaradeným záujemcom

v rámci kategórie prostredníctvom informačného systému Josephine.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v rámci jednotlivých zákaziek uplatniť aj opciu. Táto informácia bude uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kategória č. 2: Dodávka zemného plynu

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
09123000 Zemný plyn
66132000 Sprostredkovanie predaja komodít
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

primárne územie mesta Bratislava, konkretizácia odberných miest bude uvedená v každej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zákaziek zadávaným v DNS.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS v rámci 2. kategórie bude zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu do odberných miest podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa a prijímateľov po dobu trvania DNS, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavou do určených odberných miest zemného plynu na obdobie 5 rokov.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia vrátane konkrétnych dodacích (odberných) miest, bude súčasťou jednotlivých Výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým zaradeným záujemcom

v rámci kategórie prostredníctvom informačného systému Josephine.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v rámci jednotlivých zákaziek uplatniť aj opciu. Táto informácia bude uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - záujemca preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - záujemca preukáže potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - záujemca preukáže potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - záujemca preukáže potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,

e) je oprávnený dodávať tovary, ktoré sú predmetom zákazky - záujemca preukáže dokladom o oprávnení dodávať tovary, ktoré sú predmetom príslušnej kategórie zákazky, na ktorú/ktoré predkladá žiadosť o účasť,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - záujemca preukáže čestným vyhlásením.

Záujemca môže doklady slúžiace na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia nahradiť zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, resp. potvrdením o zápise vydaným príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov.

Verejný obstarávateľ nie je oprávnený získavať a použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, preto dokumenty podľa § 32 ZVO si verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť prostredníctvom www.oversi.sk

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
Dynamický nákupný systém môžu využiť ďalší zákazníci
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri jednotlivých Výzvach v rámci tohto DNS použiť elektronickú aukciu. Túto informáciu spolu s podmienkami použitia elektronickej aukcie verejný obstarávateľ vždy zverejní vo Výzve na predkladanie ponúk.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 31/03/2023
Miestny čas: 13:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 17/04/2023
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Technické siete Bratislava, a.s., ako obchodná spoločnosť založená Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava, je centrálnou obstarávacou organizáciou podľa § 15 ods. 2 písm. a) ZVO pre účely zadávania zákaziek, ktorých predmetom bude dodávka elektrickej energie alebo zemného plynu vo vzťahu k verejným obstarávateľom a/alebo obstarávateľom, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, ostatné organizácie a obchodné spoločnosti, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava alebo v nich má majetkovú účasť. Verejný obstarávateľ je tiež centrálnou obstarávacou organizáciou pre mestské časti Bratislavy aj ich podriadené organizácie. Okruh nižšie uvedených subjektov sa môže rozšíriť o ďalšie subjekty, ktoré budú zriadené/založené Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava po vyhlásení tohto verejného obstarávania alebo v ktorých nadobudne majetkovú účasť. Tieto subjekty sú verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi podľa § 7 ods. 1 písm. b), d), e) a § 9 ods. 1 písm. a) a b) ZVO. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch k zriadeniu DNS.

2. Celá komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi v celom procese obstarávania, t. j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažucej sa ku konkrétnej zákazke, sa bude uskutočňovať prostredníctvom IS Josephine. Ďalšie informácie ku komunikácii sú uvedené v súťažných podkladoch k zriadeniu DNS a v ich prílohách.

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo stanoviť kritéria na vyhodnocovanie ponúk pri každej výzve na predkladanie ponúk individuálne. Tieto kritéria následne verejný obstarávateľ uvedie v súťažných podkladoch pri každej výzve na predkladanie ponúk.

4. Vzhľadom na súčasnú situáciu s cenami na trhu s energiami, verejný obstarávateľ neuvádza predpokladanú hodnotu zákazku vyjadrenú v eurách, keďže ju nie je možné jednoznačne a úplne určiť.

Predpokladaný rozsah DNS je určený nasledovne:

Kategória č. 1: Dodávka elektrickej energie: 600 GWh

Kategória č. 2: Dodávka zemného plynu: 200 GWh

5. V súvislosti s Kategóriou č. 1 Dodávka elektrickej energie realizoval verejný obstarávateľ prípravné trhové konzultácie. Závery z nich vyplývajúce sú zverejnené na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36080/summary

6. Skratkou "ZVO" za rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7. Ďalšie informácie k podmienkam účasti sú uvedené v súťažných podkladoch k zriadeniu DNS.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
28/02/2023