Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 132819-2019

22/03/2019    S58

Luxembursko-Luxemburg: FL/TM19-DE

2019/S 058-132819

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 045-101828)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie
Poštová adresa: Bâtiment Drosbach, 12E, rue Guillaume Kroll
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-1882
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Ms Anne-Marie Rikkert
E-mail: tenders@cdt.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.cdt.europa.eu

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

FL/TM19-DE

II.1.2)Hlavný kód CPV
79530000 Prekladateľské služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie plánuje uzatvoriť rámcové zmluvy na preklad štandardizovaných odborných textov v oblasti práv duševného vlastníctva z bulharského, českého, dánskeho, gréckeho, anglického, španielskeho, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, chorvátskeho, maďarského, talianskeho, litovského, lotyšského, maltského, holandského, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského a švédskeho jazyka do nemeckého jazyka.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/03/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 045-101828

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 01/04/2019
má byť:
Dátum: 08/04/2019
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 11/04/2019
má byť:
Dátum: 25/04/2019
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: