Diensten - 13301-2019

11/01/2019    S8    Agentschappen - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Malta-Grand Harbour Valletta: Terbeschikkingstelling van gebouwen en diensten met betrekking tot het pilotproject inzake de ondersteuningsfaciliteit voor hervestiging in Turkije

2019/S 008-013301

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 227-518545)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
MTC Block A, Winemakers Wharf
Grand Harbour Valletta
MRS 1917
Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
NUTS-code: MT0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Terbeschikkingstelling van gebouwen en diensten met betrekking tot het pilotproject inzake de ondersteuningsfaciliteit voor hervestiging in Turkije

Referentienummer: EASO/2018/695
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het EASO voert een pilotproject uit om een ondersteuningsfaciliteit voor hervestiging op te zetten in Turkije om de operationele coördinatie van de hervestigingsactiviteiten van de lidstaten te verbeteren vanuit 1 specifieke faciliteit en om de lidstaten te ondersteunen bij het vervullen van hun beloften inzake hervestiging.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 227-518545

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 14/01/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 28/01/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 15/01/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 29/01/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: