Diensten - 13314-2019

11/01/2019    S8    Europese Commissie - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Sevilla: Sociale netwerken en sociaal ondernemerschap

2019/S 008-013314

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Europese Commissie, JRC - Joint Research Centre, JRC.B - Growth and Innovation (Seville), JRC.B.7 - Knowledge for Finance, Innovation and Growth
Expo Building, C/ Inca Garcilaso 3,
Sevilla
E-41092
Spanje
Contactpersoon: Van Wynsberghe Els
E-mail: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
NUTS-code: ES618

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/

Adres van het kopersprofiel: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sociale netwerken en sociaal ondernemerschap

Referentienummer: JRC/SVQ/2018/B.7/0011/OC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van de opdracht is tweeledig:

(i) het opzetten van een Europees netwerk van sociale ondernemers dat de bevordering van het ecosysteem voor sociaal ondernemerschap als uiteindelijk doel heeft;

(ii) het testen van de centrale hypothese dat brede en diverse sociaaleconomische netwerken binnen en tussen de lidstaten en geselecteerde derde landen het sociaal ondernemerschap versterken.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 324 850.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sociale netwerken en sociaal ondernemerschap.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: beschrijving van de voornaamste beperkingen voor het behalen van de hoofddoelstellingen en manieren om deze beperkingen aan te pakken / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: theoretische aanpak van het onderzoek / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: aanpak voor de mobilisatiecampagne van sociale ondernemers en durfkapitalisten en de nationale dekking / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: methodologie voor de uitwerking en tenuitvoerlegging van gegevensverzameling / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: beschrijving van het werkplan, het tijdsbestek en de structuur van het voorgesteld werk, alsmede de voorgestelde maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: projectbeheer en samenstelling van het team / Weging: 5
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 085-190894
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 936365
Benaming:

Sociale netwerken en sociaal ondernemerschap

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pricewaterhousecoopers EU Services EESV
Woluwe Garden – Woluwedal 18
Sint-Stevens-Woluwe
B-1932
België
NUTS-code: ES213
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Open Evidence
Avenida Tibidabo 39
Barcelona
08035
Spanje
NUTS-code: ES511
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
Avenida Tibidabo, 39-43
Barcelona
08035
Spanje
NUTS-code: ES511
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 360 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 324 850.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 25 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Op basis van artikel 134, lid 1, onder f), van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie behoudt de Commissie zich het recht voor om een onderhandelingsprocedure aan te gaan met de geselecteerde inschrijver van onderhavige oproep tot inschrijving voor diensten die vergelijkbaar zijn met die van onderhavige aankondiging.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerecht
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/01/2019