Werken - 13329-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Bouwen van gebouwen

2019/S 008-013329

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
DP „Natsionalna kompaniya „Zhelezopatna infrastruktura“
130823243
bul. „Knyaginya Mariya Luiza“ No. 110
Sofiya
1233
Bulgarije
Contactpersoon: Tsvetelina Nikolova
Telefoon: +359 29322913
E-mail: tz.nikolova@rail-infra.bg
Fax: +359 29310663
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rail-infra.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPpkyIMgYTnFqA%3d%3d
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
Bulgarije
Contactpersoon: Александър Туджаров
Telefoon: +359 29322287
E-mail: tz.nikolova@rail-infra.bg
Fax: +359 29310663
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rail-infra.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
Bulgarije
Contactpersoon: Евгения Русимова
Telefoon: +359 29326115
E-mail: tz.nikolova@rail-infra.bg
Fax: +359 29310663
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rail-infra.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Поддържане на жп инфраструктура

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора — проектиране, строителство и авторски надзор

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

„Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора — проектиране, строителство и авторски надзор“ включва изпълнението на следните основни дейности: изготвяне и съгласуване на Техническия проект за гаров комплекс Стара Загора, разделен на подобекти: Приемно здание Стара Загора; Пешеходен подлез; Перонни покрития на 2-ри и 3-ти перони; Първи перон; Пост 1; Пост 2, в съответствие с изискванията на възложителя и въз основа на одобрения от възложителя идеен проект, приложен към документацията за участие; строително-монтажни работи; Упражняване на авторски надзор; Пускане в експлоатация — изготвяне и предаване на екзекутивната документация по проекта и получаване на разрешение за ползване по реда на ЗУТ; Изпълнение на мерките за информация и публичност.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 10 951 192.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000
71220000
71320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

На територията на Гаров комплекс жп гара Стара Загора (Република БЪЛГАРИЯ, Област Стара Загора, град Стара Загора).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

В обхвата на обществената поръчка се включват следните дейности: изготвяне и съгласуване на Техническия проект, разделен на подобекти: Приемно здание, Пешеходен подлез, Перонни покрития на 2-ри и 3-ти перони, Първи перон; Пост 1; Пост 2; по време на строителството допълване на Техническия проект с необходимите работни чертежи и детайли; актуализация на Техническия проект и/или работните чертежи и детайли по време на строителството при възникване на необходимост от допълване във връзка с действителното състояние при разкриване на отделните елементи в обхвата на поръчката и/или по повод изменения в нормативната уредба, и/или изготвяне на съвместни чертежи и записки за допирните точки с взаимодействащи проекти, и/или при наличие на забележки от Нотифицирания орган изготвяне на работните чертежи и детайли в съответствие с изискванията на ТСОС ЛНП; при установяване на съществени отклонения от одобрения технически проект, подготовка на проектната документация, необходима за внасяне за одобрение на измененията при условията и по реда на чл. 145 в сроковете по чл. 144, ал. 3 от ЗУТ и за издаване заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж;провеждане на всички съгласувателни процедури за Техническия проект; упражняване на авторски надзор по време на строителството по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ; Актуализация на доклада за безопасност по смисъла на Наредба № 57 за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система на Европейския съюз; подготовка, организация и поддържане на строителната площадка; демонтажни работи, управление на строителните отпадъци; за приемно здание — пълно архитектурно обновяване, промяна във функционалното разпределение, конструктивно укрепване, подмяна на носещи елементи и изграждането на нови; подмяна електрическа инсталация, ОВК инсталация, вътрешната и площадкова В и К мрежа, осигуряване на достъпна среда, частична външна хидроизолация на първи сутерен и изпълнение на дренаж, подмяна на настилки на първи перон и около приемното здание; За 2ри и 3ти перон — демонтаж на съществуващите перонни покрития, укрепване и частична подмяна на носещата конструкция, монтаж на покритие от LT ламарина, улуци, водосточни тръби, оформяне на борд, монтаж на окачена облицовка от алуминиеви композитни панели по тавани и чела, направа на осветителна както и на заземителна инсталации; За пешеходен подлез — хидроизолация в зоната на коловоз 1 и 2, монтаж 2 броя асансьори за достъп от подлеза до 2-ри и 3-ти перони и на ел. подемник за колички, подмяна на силнотокова инсталация; отводняване на подлеза и подмяна на канализацията, изпълнение на визуална комуникация; За Пост 1- премахване на сградата и изграждане на нова сграда с всички необходими инсталации и изграждане на нов плочник около сградата; За Пост 2 — пълно архитектурно обновяване, подмяна електрическа, ВиК, ОВК инсталации и, изграждане на нов плочник около сградата; Доставка, след одобрение от консултанта, на всички строителни продукти, машини и съоръжения, оборудване и др.; Изпълнение на строителството съгласно одобрената проектна документация; Съставяне на всички актове и протоколи съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Своевременно набавяне и комплектуване на цялата строителна документация; Провеждане на всички необходими тестове, изпитания, проверки на инсталации, проби — единични, комплексни и 72-часови при експлоатационни условия, и др.; Изготвяне на пълен комплект екзекутивна документация и проект за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри, съгласно чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР, чл. 116, ал. 1 и чл. 175, ал. 5 от ЗУТ; Провеждане на мероприятията за информация и публичност; съдействие на нотифицирания орган, консултанта и възложителя в процеса на въвеждане на обекта в експлоатация; Отстраняване на всички дефекти и недостатъци по изпълненото строителство в гаранционния срок на строежа.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: К2А — Предложение за проектиране (Раздел А) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: К2Б — Предложение за технология и организация изпълнение на строителството (Раздел Б) / Weging: 30
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 951 192.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“, по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020

II.2.14)Nadere inlichtingen

В прогнозната ст-ст в поле II.2.6) са включени непредвидени работи в размер на 10 (десет) процента от стойността или 995 563 BGN;

КО=ПТ1+ПТ2, където:

КО — комплексна оценка по финансови и технически показатели — макс. ст-ст на КО е 100 точки;

ПТ1 — показател Цена, макс. ст-ст е 60 т, като: ПТ1=(Цmin/Цi)х60;

ПТ2 — Техн. оценка — макс. ст-ст 40 т, като: ПТ2=К2А+К2Б:

К2А = 7т + 3т;

К2Б = 20т + 3т + 7 т.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър към Камарата на строителите в БЪЛГАРИЯ, за изпълнение на строежи втора група — строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 6 — първа категория строежи от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, издаден от председателя на Камарата на строителите в БЪЛГАРИЯ, а чуждестранните лица — в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка (съгласно § 2, т. 7 от ДР на ЗОП), в която са установени.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора/документ за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на критерия за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

2. При подаване на офертата съответствието с критерия годност се посочва в раздел А: „Годност“ на Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.

3. За доказване съответствието с критерия се представя следния документ:

Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в БЪЛГАРИЯ, за изпълнение на строежи от втора група: строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), първа категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.1 от ПРВВЦПРС. За чуждестранните лица, които попадат в обхвата на чл. 25а от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) се представя документа по чл. 25а, ал. 4, т.1 от ЗКС.

Документът се представя в случая на чл. 67, ал. 6 от ЗОП.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, съгласно чл. 171 и/или чл. 171а от Закона за устройство на територията;

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на критерия за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните изисквания на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

2. При подаване на офертата съответствието с критерия Икономическо и финансово състояние се посочва в раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ на Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.

3. За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят следните документи, във връзка с поставените изисквания:

Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, за проектиране и строителство, или еквивалент.

Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Eventuele minimumeisen:

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, съгласно чл. 171 и/или чл. 171а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с минимална застрахователна сума съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.2.2004 г., обн., ДВ, бр. 17 от 2.3.2004 г.):

— проектиране за строежи първа категория — 300 000 BGN,

— строителство за строежи първа категория — 600 000 BGN.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности за строителство с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата.

Под „дейност за строителство с предмет и обем сходни с тези на поръчката“ се разбира изпълнение на следните видове работи: архитектурно-строителни работи, работи по електрически инсталации и системи, ВиК работи и ОВК работи, които са изпълнени при ново строителство и/или модернизация и/или рехабилитация и/или основен ремонт и/или реконструкция на сграда или сгради І-ва категория строежи, посочени в чл. 2, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5, т. 7, ал. 3, т. 1, ал. 9, ал. 10, ал. 11 и ал. 12 от Наредба № 1 от 30.7.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи с минимална разгъната застроена площ на сграда — 1 500 м2.

Архитектурно-строителни работи, работи по електрически инсталации и системи, ВиК работи и ОВК работи, могат да са изпълнени по 1 (един) или няколко договора за строителство на сграда/и.

2. Участникът трябва да е изпълнил дейности за услуги с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Под „дейност за услуга с предмет и обем сходни с тези на поръчката“ се разбира изготвяне на проект по части „Архитектурна“, „Конструктивна“, „Електрически инсталации и системи“, „ВиК“ и „ОВК“ на фаза Технически и/или Работен проект на ново строителство и/или модернизация и/или рехабилитация и/или основен ремонт и/или реконструкция на сграда или сгради І-ва категория строежи, посочени в чл.2, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5, т. 7, ал. 3, т. 1, ал. 9, ал. 10, ал. 11 и ал. 12 от Наредба № 1 от 30.7.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, с минимална разгъната застроена площ на сграда 1 500 м2.

Проектирането по части „Архитектурна“, „Конструктивна“, „Електрически инсталации и системи“, „ВиК“и „ОВК“ може да се изпълнено заедно по 1 (един) договор за строителство на сграда/и или поотделно по различни договори за строителство на сграда/и.

3. Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор по т. 1.,т. 2. и т. 3 се доказва от обединението участник.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните изисквания на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

При подаване на офертата, съответствието с критерия Технически и професионални способности се посочва в раздел В: „Технически и професионални способности“ на Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.

4. За доказване на техническите и професионални способности на участниците се представят следните документи, във връзка с поставените изисквания:

— по т. 1 — списък на строителството с предмет и обем, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, изпълнено за последните пет години от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания,

— по т. 2 — списък на услугите с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени за последните три години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга,

— по т. 3 — списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Eventuele minimumeisen:

1. Участникът да е изпълнил мин. 1 дейност за строителство с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участникът да е изпълнил минимум една дейност за услуги с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

3. Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката,както следва:

1) Р-л на проекта: образователно-квалификационна степен (ОКС) бакалавър/магистър, проф. квалиф. архитект или строителен инженер; проф. опит:да е изпълнявал функциите на р-л на проект/обект на завършен подобен строеж;

2) Ключов експерт (КЕ) Технически ръководител, отговорен за изпълнението на архитектурните и конструктивните работи: ОКС бак/маг, проф. квалиф. — архитект или строителен инженер,или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита проф. квалиф. в област „Архитектура и стр-ство“ или екв. проф. опит: да е изпълнявал функциите на технически ръководител на завършен подобен строеж,включващ изпълнението на архитектурни и конструктивни работи;

3) КЕ Проектант по част Архитектурна, той е и ръководител на проектантския екип: ОКС бак/маг, проф. квалификация — архитект. проф. опит: да е изготвил във фаза технически или работен проект част„Архитектура“ на завършен подобен строеж;

4) Ключов експерт Проектант по част Конструктивна — ОКС — бак/маг, проф. квалификация-строителен инженер със специалност Конструкции или еквивалент. проф. опит: да е изготвил във фаза технически или работен проект част „Конструктивна“ на завършен подобен строеж. Под „завършен подобен строеж“ се разбира ново строителство и/или модернизация, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт, и/или реконструкция на сграда/и І-ва категория строежи, посоч в чл. 2, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5, т. 7, ал. 3, т. 1, ал. 9, ал. 10, ал. 11 и ал. 12 от Наредба № 1/30.7.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, с мин. разгъната застр.площ на сграда — 1 500 м2: за завършен строеж се приема строеж,за който има издадено разрешение за ползване от съответния компетентен орган. Неключови експерти:

1) Техн. р-л, отговорен за изпълнението на електрическите инсталации и системи: ОКС — бак/маг, проф. квал. електроинженер, или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита проф. квал. техник, електрически системи, или техник,електрически централи и мрежи или еквив.; да притежава удостоверение за придобита ІІІ квалификационна група за безопасност при работа по електрически уредби и мрежи, съгл. „Правилник за безопасност и здраве при работа по електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“ от 2004 г. или еквив., и/или „Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1 000 V“ от 2005г., или еквив.;

2) Техн. р-л, отговорен за изпълнението на ВиК инсталациите: ОКС — бак/маг, проф. квалиф.инж., спец. ВиК или еквивалент, или ср. образ. с четиригодишен курс на обучение и придобита прроф. квалиф. техник, водно строителство или еквивалент;

3) Техн.р-л, отговорен за изпълнението на ОВК инсталациите: ОКС бак/маг, проф. квал. инженер ОВК или еквивалент,или средно обр. с четиригодишен курс на обучение и придобита проф. квалиф. техник,климатична, или вентилац. и хлад.техника или еквивалент;

4) Техн.р-л,отговорен за изпълнението на част „Железен път“ ОКСбак/маг, проф. квал.инженер, спец.„Железопътно строителство“ или еквивалент;

5) Проектанти по части: Интериор и обзавеждане; Електрич. — силнотокова и слаботокова; Водоснабдяване и канализация; Отопление вентилация и климатизация; КИПиА; Геодезия; ЕЕ; Железен път; Паркоустр и благоустр; Технология; Пожарна безопасност; План за безопасност и здраве; за които ОКС — бак/маг, проф. квалиф. — инженер със специалност по съответната проектна част или еквив. За чуждестранни лица — ключови и неключови експерти възложителят приема еквивалентни образователно-квалификационна степен, правоспособност и специалност, съгласно законодателството на държавата,в която са установени.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Аванс в размер до 10 % от догов.цена, без ДДС, в срок до 30 дни, срещу искане за аванс.плащ и гаранция обезпеч. ав. предст. средства в пълен размер. Дан.ф-ра се издава не по-късно от 5 дни от датата на получаване на ав. плащане. Междинни плащания-в срок от 30 дни след проверка на място на реално изпълнените дейности (ДКС) и издадена дан. ф-ра. От всяко межд. плащ. се приспада по 20 % от ав. плащ. до пълно възстан. Общия р.р на аванс.и межд. плащания не може да надхвърля 90 % от догов. цена без ДДС (без непредвидените разходи). Оконч. плащ — 10 % от догов. цена без ДДС (без непредвидените разходи), след издаване на Разрешение за ползване на строежа. Дължими гаранции:

І. Гаранция за изпълнение — 5 % от догов. цена без ДДС;

ІІ. Гаранция при аванс. — в размер на 100 % от аванс. предост. сума. Гаранциите се представят под формата на парична сума, банкова гаранция, застраховка (чл. 111, ал. 5 от ЗОП).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 160-366130
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/03/2019
Plaatselijke tijd: 16:45
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, партер.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на режима за достъп до сградата на ДП НКЖИ. Документът за упълномощаване, оригинал или заверено копие (върху копието на документа е записано „вярно с оригинала“ и има подпис и печат), се предоставя на комисията.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. Възложителят няма условие за създаване на ЮЛ по чл. 10, ал. 2 от ЗОП. Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, както и наличие на обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, задължително се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Документът трябва да съдържа и:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката.

Всеки член на обединението, което не е ЮЛ, подизпълнителите и третите лица ако има такива трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, и за тях да не са налице основания за отстраняване. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП има право да представи доказателства по чл. 56 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, при подаване на офертата за участие, се представя отделен еЕЕДОП за всеки член на обединението. Отделен еЕЕДОП се представя за подизпълнителите и третите лица. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Документите се представят от всеки член на обединението, което не е ЮЛ, и от подизпълнителите и третите лица ако има такива. Органите в Република БЪЛГАРИЯ, от които участниците могат да получат информация за: задълженията, свързани с данъци и осигуровки — НАП, електронен адрес: www.nap.bg,опазване на околната среда — МОСВ, електронен адрес: www.moew.government.bg; закрила на заетостта — Агенция по заетостта, електронен адрес: https://www.az.government.bg; условията на труд в страната — ИА „Главна инспекция по труда“, електронен адрес: ww.gli. government.bg. Други гаранции:

1. Гаранция за срока за съобщаване на дефекти — 5% от договорната цена без ДДС и непредв.р-ди, със срок -представя се до 10 дни от издаване на разрешение за ползване на строежа за 12 м., под формата на банкова гараaнция;

2. Застраховка обезпечаваща отговорността на изп. в гаранционния срок за изп. на СМР, представя се не по-късно от 14 календарни дни преди изтичане на срока за съобщаване на дефекти до срока на гаранционната отговорност, с размер 3,5 % от дог.цена и непредв. р-ди.;

3. При изпълнение на договора възложителят изисква застраховка по чл. 173, ал. 2 от ЗУТ. Условията и сроковете за представяне, задържане, усвояване и освобождаване на гаранциите се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Съгласно чл. 114 от ЗОП сроковете за изпълнение на възложените с договора работи започват да текат след осигуряване на финансирането, за което възложителя уведомява изпълнителя.След изтичане на срока от 3 месеца, след сключване на договора страните имат правата по чл. 114 от ЗОП. Възложителят организира организиран оглед при условията посочени в документацията за участие.

Плащания по договора за изпълнение ще се извършват при условията на Решение № 592/2018 г. на Министерски съвет (обн., ДВ, бр. № 71 от 2018 г., в сила от 21.8.2018 г.) и указания по прилагането му (вкл. указание изх. № УК-1/31.8.2018 г. на MФ).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
ДП „НКЖИ“, отдел „Правен“
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
Bulgarije
Telefoon: +359 29323278
E-mail: t.arnaudova@rail-infra.bg
Fax: +359 29310663

Internetadres: www.rail-infra.bg

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019