Werken - 13378-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Ansbach: Bouwwerkzaamheden

2019/S 008-013378

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Bezirkskliniken Mittelfranken
Feuchtwanger Str. 38
Ansbach
91522
Duitsland
Contactpersoon: Hitzler Ingenieure, Ehrenbreitsteiner Straße 28, 80993 München
Telefoon: +49 8925559530
E-mail: KAE_HSM@hitzler-ingenieure.de
NUTS-code: DE251

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bezirkskliniken-mfr.de/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=154073
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.staatsanzeiger-eservices.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Klinikum am Europakanal Erlangen – Neubau Haus M Forensik KaE Haus M – VE 303 Vorgehängte Fassade

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

— 1 510 m2 vorgehängte hinterlüftete Fassade aus gepressten Basaltplatten mit Aluminium-UK und mineralischer Wärmedämmung,

— 90 m2 hinterlüftete bekleidete Deckenuntersichten aus gepressten Basaltplatten mit Aluminium-UK und mineralischer Wärmedämmung,

— 90 m2 Außenwandbekleidung aus beschichteten Trapezblechprofilen mit Aluminium-UK und mineralischer Wärmedämmung.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44111000
45443000
45321000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE252
Voornaamste plaats van uitvoering:

Klinikum am Europakanal 71

91056 Erlangen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— 1 510 m2 vorgehängte hinterlüftete Fassade aus gepressten Basaltplatten mit Aluminium-UK und mineralischer Wärmedämmung,

— 90 m2 hinterlüftete bekleidete Deckenuntersichten aus gepressten Basaltplatten mit Aluminium-UK und mineralischer Wärmedämmung,

— 90 m2 Außenwandbekleidung aus beschichteten Trapezblechprofilen mit Aluminium-UK und mineralischer Wärmedämmung.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 73
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Eigenerklärung betreffend Eintragung in das Berufs- und Handelsregister (§6 EG Absatz 3 Nr. 2d) VOB A), Eigenerklärung zu Insolvenzverfahren und Liquidation (§6 EG Absatz 3 Nr. 2e) und Nr. 2f) VOB A), Erklärung, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde (§6 EG Absatz 3 Nr. 2g) VOB A), sowie Erklärung zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (§6 EG Absatz 3 Nr. 2h) VOB A). Sofern eine Bietergemeinschaft gebildet werden soll, muss die Eigenerklärung über die Eintragung im Handelsregister/in der Handwerksrolle oder Auszug aus dem Berufsregister, sofern eine Eintragspflicht besteht, von jedem Mitglied, eigereicht werden.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 066-146045
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:29
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 20/04/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Klinikum am Europakanal

Am Europakanal 71

91056 Erlangen

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Durch 2 Personen des Auftraggebers; ausschließlich elektronische Submission, keine postalischen Papierangebote

Keine Bieterteilnahmen während Submission erlaubt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Die Angebote müssen elektronisch und verschlüsselt eingehen. Das Vergabeverfahren wird gem. Gesetzesvorgabe elektronisch abgewickelt.

Die Angebots-Unterlagen sind als zip-Datei vorzubereiten und dann auf die Vergabeplattform Bayr. Staatsanzeiger hochzuladen.

Achtung Verschlüsselung!

Beim Hochladen der erstellten zip-Datei werden die Angebote automatisch verschlüsselt. (Dabei frägt die Plattform dann an, ob eine Verschlüsselung stattfinden soll>Ja)

Die Angebote müssen aus diesem Grunde nicht vom Bieter selbst verschlüsselt werden, sondern als zip hochgeladen werden und die Verschlüsselungsfrage mit Ja bestätigt werden. Achtung! Nicht verschlüsselte Angebote werden gem. VOB ausgeschlossen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Nordbayern – Regierung von Mittelfranken
Promenade 27
Ansbach
91511
Duitsland
Telefoon: +49 981521277
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Fax: +49 981531837

Internetadres: https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vergabekammer Nordbayern – Regierung von Mittelfranken
Promenade 27
Ansbach
91511
Duitsland
Telefoon: +49 981521277
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Fax: +49 981531837

Internetadres: https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019