Werken - 13391-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Brausnchweig: Schilderen van gebouwen

2019/S 008-013391

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Nibelungen-Wohnbau GmbH
Freyastr. 10
Brausnchweig
38106
Duitsland
Telefoon: +49 4953130003327
E-mail: m.rinke@nibelungen-wohnbau.de
Fax: +49 4953130003350
NUTS-code: DE911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.nibelungen-wohnbau.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.evergabe.de/unterlagen
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Ottinger Architekten
Kaffeetwete 3
Braunschweig
38100
Duitsland
Contactpersoon: Projekt Alsterplatz
Telefoon: +49 4953126159310
E-mail: alsterplatz@ottingerarchitekten.com
Fax: +49 4953126159311
NUTS-code: DE911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ottingerarchitekten.com

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.evergabe.de/unterlagen
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Kommunale Wohnungsbaugesellschaft
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wohnen am Alsterplatz, Malerarbeiten, Gebäude C1

Referentienummer: 2018-176320
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45442110
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Malerarbeiten an Decken und Wänden, einschl. Tapezieren und Spachteln, Einbau von innerer Decken- und Wanddämmung für ein 3,5-Geschossiges Mehrfamilienhaus.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39190000
45321000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Braunschweig, DE

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Malerarbeiten an Decken und Wänden, einschl. Tapezieren und Spachteln, Einbau von innerer Decken- und Wanddämmung für ein 3,5-Geschossiges Mehrfamilienhaus.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 17/06/2019
Einde: 26/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Gemäß VHB Stand 2016

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Gemäß VHB Stand 2016

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 226-516083
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/02/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 12/04/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/02/2019
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Lüneburg
21339
Duitsland
E-mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019