Werken - 13397-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Bad Steben: Hout

2019/S 008-013397

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Freistaat Bayern, Zentrum Staatsbäder Bayern, Besitzverwaltung Staatsbad Bad Kissingen
Badstraße 31
Bad Steben
95138
Duitsland
Contactpersoon: Hitzler Ingenieure, Ehrenbreitsteiner Straße 28, 80993 München
E-mail: vergabestelle@hitzler-ingenieure.de
NUTS-code: DE2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/

Adres van het kopersprofiel: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kurhausbad + Neumannflügel Bad Kissingen – Umbau zum Haus für Gesundheitsmanagement – LV 114.1 Zimmerer Dachstuhl Neumannflügel

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03410000 - AB13
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zimmererarbeiten für die Errichtung eines Dachstuhls auf dem denkmalgeschützten Neumannflügel

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03461000
03410000
34928210
44232000
45422100
44112430
44112400
45261000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE265
Voornaamste plaats van uitvoering:

Prinzregentenstraße 6

Bad Kissingen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

42,00 m3 Nadelholz unterschiedliche Querschnitte

2 400,00 m Abbund Dachtragwerk

1 100,00 m2 raue Brettschalung / Hinterlüftung

1 000,00 m2 Wärmedämmung WLG 035

1 100,00 m2 Dachdichtungsbahn

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 24/06/2019
Einde: 20/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind. Mit dem Angebot sind für die Beurteilung der Eignung der Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit nach § 6a EU VOB/A

vorzulegen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Gem. Auftragsunterlagen

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 234-533850
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 12/04/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Zentrum Staatsbäder Bayern

Besitzverwaltung Staatsbad Bad Kissingen

Badstraße 31

95138 Bad Steben

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Teilnahme der Bieter ist nicht gestattet

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Regierung von Mittelfranken, Vergabekammer Nordbayern
Postfach 606
Ansbach
91511
Duitsland
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Fax: +49 981531837

Internetadres: http://www.regierung.mittelfranken.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Regierung von Mittelfranken, Vergabekammer Nordbayern
Postfach 606
Ansbach
91511
Duitsland

Internetadres: http://www.regierung.mittelfranken.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019