Werken - 13419-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Dynamisch aankoopsysteem - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Swindon: Bouwwerkzaamheden

2019/S 008-013419

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Public Power Solutions Ltd
Waterside Park Darby Close, Cheney Manor Industrial Estate
Swindon
SN2 2PN
Verenigd Koninkrijk
E-mail: tenders@publicpowersolutions.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.publicpowersolutions.co.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://in-tendhost.co.uk/publicpowersolutions/aspx/Home
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://in-tendhost.co.uk/publicpowersolutions/aspx/Home
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

New Energy Dynamic Framework (NEDF)

Referentienummer: PPS02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Public Power Solutions (PPS) is setting up a Dynamic Purchasing System for a period of 4 years and is inviting bidders to request to participate for a wide range of services/solutions/commercial arrangements relating to energy projects. The DPS will include:

— engineering, procurement and construction,

— independent connection provider,

— operations and maintenance,

— legal services,

— financial platform,

— technical adviser,

— power purchase agreement provider and aggregators (suppliers can apply for one or multiple lots). The place of performance could be anywhere in the EU. EU funded projects can be procured through the DPS. The DPS will be open to PPS/all Local Authorities/other Contracting Authorities located in the UK. PPS/any Contracting Authority shall have the right to award a call-off contract according to the terms of the DPS Agreement. PPS reserves the right to reduce/extend/terminate the DPS in accordance with the DPS agreement.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 500 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Any 2 or more lots at call-off stage.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EPC (Engineering Procurement and Construction)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45315000
71314200
71314000
71318000
51100000
31230000
45259900
31100000
34144900
65300000
50532100
09332000
45251000
71314300
09330000
50000000
31121340
45251160
71500000
45251200
71300000
51110000
79110000
72224000
45251250
45232140
31200000
09300000
45259000
45315300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Creation of a DPS for a wide range of services/solutions/commercial arrangements relating to energy projects throughout the EU. Including services/solutions/commercial arrangements for legal services, design, funding, construction, development and/or operation of energy generation projects and arrangements related to the sale/supply of energy from energy projects (including private wire and other PPA/energy supply arrangements) and/or generation/other revenues from energy projects. For these purposes, the expression energy project includes but is not limited to all forms of energy generation project (including, not limited to, electricity generation from solar PV), energy storage (including, not limited to, battery storage) and electric vehicle charging — whether the project in question encompasses 1/more installations on 1/more multiple sites and whether just a single technology/installation type or a combined/hybrid project type such as (but without limitation) any combination of energy generation and/or energy storage and/or electric vehicle charging.

Lot 1: Engineering Procurement and Construction (EPC) PPS is seeking applications to this lot from providers of EPC solutions who can undertake the detailed design, supply of plant, construction and commissioning of energy projects including the following. EPC provider is engaged to:

1) Design/build an energy project, where the project (including the design and build cost payable to the EPC provider) is to be funded by the Authority and the Authority will own and operate the project once built;

2) Design/build an energy project on the basis that the EPC provider also provides construction finance, such that the Authority is only required to provide funding itself once the project has been built against agreed milestones/requirements;

3) Design/build/own/operate an energy project at its own cost on land made available by the Authority, so a fully funded solution as part of which the EPC provider, not the Authority, will own and operate the project once built. The EPC provider, as the project owner/operator, may/may not also be required to use the project to provide energy or other services to the authority e.g. under arrangements for the supply to the authority of electricity generated by the project and/or electricity storage/load shifting services and/or electric vehicle charging services. The basis on which an EPC provider may be engaged to deliver a solution for one/more energy projects will vary according to the particular solution/project requirements, as well as/instead of the conclusion of a particular works contract with the EPC provider, it is envisaged that arrangements for delivery of a particular solution may in certain cases include the grant of a lease/licence to the EPC provider and/or the conclusion of a PPA/other commercial agreement for supply/purchase of electricity/other services. The EPC provider may also be required to deliver/manage a complete energy project solution by formulating/managing its own supply chain with other providers (who may be secured from the other Lots on this DPS either at the discretion of the EPC provider, or at the express instruction of the procuring authority when calling off the energy project in question) to deliver the full range of specialisms in relation to an energy project, including without limitation, ICP and/or operation and maintenance providers. This will be notified by individual contracting authorities at call-off stage and in this scenario, the EPC provider will have sole contractual responsibility to the Contracting Authority. Call-off contracts may combine lots as notified at call-off stage. Contracting Authorities may also require DPS suppliers in different lots who are successful at call-off stage to enter into an interface agreement with other successful DPS suppliers and/or the Contracting Authority. It is not the intention to combine lots for the purpose of admitting suppliers to the DPS.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option to extend for a period of 1 year on 6 months notice.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The DPS Agreement (PPS02) is for use by Contracting Authorities (“Buyers”) in the United Kingdom and the European Union and which fall into one or more of the following categories (Authorised Customer List): Appendix A attached to DPS documentation available with contract documents at the PPS DPS portal. The duration of the DPS will be 4 years with an option to extend for a further year.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ICP (Independent Connection Provider)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45315000
71314200
71314000
71318000
51100000
31230000
45259900
34144900
65300000
45259300
45251220
45251000
71314300
65400000
50000000
31121340
45251160
45251200
71300000
51110000
79110000
72224000
31121300
71500000
45232140
31200000
45259000
45315300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Creation of a DPS for a wide range of services/solutions/commercial arrangements relating to energy projects throughout the EU. Including services/solutions/commercial arrangements for legal services, design, funding, construction, development and/or operation of energy generation projects and arrangements related to the sale/supply of energy from energy projects (including private wire and other PPA/energy supply arrangements) and/or generation/other revenues from energy projects. For these purposes, the expression energy project includes but is not limited to all forms of energy generation project (including, not limited to, electricity generation from solar PV), energy storage (including, not limited to, battery storage) and electric vehicle charging — whether the project in question encompasses 1/more installations on one/more multiple sites and whether just a single technology/installation type or a combined/hybrid project type such as (but without limitation) any combination of energy generation and/or energy storage and/or electric vehicle charging. Independent Connection Provider (ICP) — Public Power Solutions are seeking applications to this lot from Independent Connection Provider companies who are able to undertake the detailed design, supply of plant, construction and commissioning of connections in respect of any energy project. Call-off contracts may combine lots as notified at call-off stage. Contracting Authorities may also require DPS suppliers in different lots who are successful at call-off stage to enter into an interface agreement with other successful DPS suppliers and/or the Contracting Authority. It is not the intention to combine lots for the purpose of admitting suppliers to the DPS.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option to extend for a period of 1 year on 6 months notice.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The DPS Agreement (PPS02) is for use by Contracting Authorities (“Buyers”) in the United Kingdom and the European Union and which fall into one or more of the following categories (Authorised Customer List): Appendix A attached to DPS documentation available with contract documents at the PPS DPS portal. The duration of the DPS will be 4 years with an option to extend for a further year.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

O and M (Operations and Maintenance)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45315000
45251250
71314000
71318000
51100000
50000000
45259900
65300000
45259300
45251220
45251000
50532100
71314300
65400000
34144900
31121340
45251160
71314200
45251200
71300000
51110000
79110000
72224000
31121300
71500000
45232140
31200000
45259000
45315300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Creation of a DPS for a wide range of services/solutions/commercial arrangements relating to energy projects throughout the EU. Including services/solutions/commercial arrangements for legal services, design, funding, construction, development and/or operation of energy generation projects and arrangements related to the sale/supply of energy from energy projects (including private wire and other PPA/energy supply arrangements) and/or generation/other revenues from energy projects. For these purposes, the expression energy project includes but is not limited to all forms of energy generation project (including, not limited to, electricity generation from solar PV), energy storage (including, not limited to, battery storage) and electric vehicle charging — whether the project in question encompasses 1/more installations on 1/more multiple sites and whether just a single technology/installation type or a combined/hybrid project type such as (but without limitation) any combination of energy generation and/or energy storage and/or electric vehicle charging.

Lot 3: Operations and Maintenance (O&M) — Public Power Solutions are seeking applications to this lot from companies who are able to undertake the operation and maintenance of in respect of any energy project. Call-off contracts may combine lots as notified at call-off stage. Contracting Authorities may also require DPS suppliers in different lots who are successful at call-off stage to enter into an interface agreement with other successful DPS suppliers and/or the Contracting Authority. It is not the intention to combine lots for the purpose of admitting suppliers to the DPS.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option to extend for 1 year on 6 months notice.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The DPS Agreement (PPS02) is for use by Contracting Authorities (“Buyers”) in the United Kingdom and the European Union and which fall into one or more of the following categories (Authorised Customer List): Appendix A attached to DPS documentation available with contract documents at the PPS DPS portal. The duration of the DPS will be 4 years with an option to extend for a further year.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Legal Services

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45315000
71314200
71314000
71318000
65300000
51100000
50000000
45259900
31230000
45259300
45251220
45251000
50532100
71314300
65400000
34144900
31121340
45251250
45251160
45251200
71300000
51110000
79110000
72224000
31121300
71500000
45232140
31200000
45259000
45315300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Creation of a DPS for a wide range of services/solutions/commercial arrangements relating to energy projects throughout the EU. Including services/solutions/commercial arrangements for legal services, design, funding, construction, development and/or operation of energy generation projects and arrangements related to the sale/supply of energy from energy projects (including private wire and other PPA/energy supply arrangements) and/or generation/other revenues from energy projects. For these purposes, the expression energy project includes but is not limited to all forms of energy generation project (including, not limited to, electricity generation from solar PV), energy storage (including, not limited to, battery storage) and electric vehicle charging — whether the project in question encompasses 1/more installations on 1/more multiple sites and whether just a single technology/installation type or a combined/hybrid project type such as (but without limitation) any combination of energy generation and/or energy storage and/or electric vehicle charging.

Lot 4: Legal Services — Public Power Solutions are seeking applications to this lot from companies who are able to provide legal services in respect of any energy project. Call-off contracts may combine lots as notified at call-off stage. Contracting Authorities may also require DPS suppliers in different lots who are successful at call-off stage to enter into an interface agreement with other successful DPS suppliers and/or the Contracting Authority. It is not the intention to combine Lots for the purpose of admitting suppliers to the DPS.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option to extend for a period of 1 year on 6 months notice.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The DPS Agreement (PPS02) is for use by Contracting Authorities (“Buyers”) in the United Kingdom and the European Union and which fall into one or more of the following categories (Authorised Customer List): Appendix A attached to DPS documentation available with contract documents at the PPS DPS portal. The duration of the DPS will be 4 years with an option to extend for a further year.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Financial Platform

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45315000
71314200
71314000
71318000
51100000
45259900
34144900
31230000
45259300
45251220
45251000
50532100
71314300
65400000
50000000
45251160
71500000
45251200
71300000
51110000
79110000
72224000
31121300
45251250
45232140
31200000
45259000
45315300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Creation of a DPS for a wide range of services/solutions/commercial arrangements relating to energy projects throughout the EU. Including services/solutions/commercial arrangements for legal services, design, funding, construction, development and/or operation of energy generation projects and arrangements related to the sale/supply of energy from energy projects (including private wire and other PPA/energy supply arrangements) and/or generation/other revenues from energy projects. For these purposes, the expression energy project includes but is not limited to all forms of energy generation project (including, not limited to, electricity generation from solar PV), energy storage (including, not limited to, battery storage) and electric vehicle charging — whether the project in question encompasses 1/more installations on 1/more multiple sites and whether just a single technology/installation type or a combined/hybrid project type such as (but without limitation) any combination of energy generation and/or energy storage and/or electric vehicle charging. Financial Platform — Public Power Solutions are seeking applications to this lot from companies who are able to provide a platform for investments in respect of any energy project. Call-off contracts may combine lots as notified at call-off stage. Contracting Authorities may also require DPS suppliers in different LOTs who are successful at call-off stage to enter into an interface agreement with other successful DPS suppliers and/or the Contracting Authority. It is not the intention to combine lots for the purpose of admitting suppliers to the DPS.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option to extend for a period of 1 year on 6 months' notice.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The DPS Agreement (PPS02) is for use by Contracting Authorities (“Buyers”) in the United Kingdom and the European Union and which fall into 1 or more of the following categories (Authorised Customer List): Appendix A attached to DPS documentation available with contract documents at the PPS DPS portal. The duration of the DPS will be 4 years with an option to extend for a further year.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Technical Adviser

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45315000
71314200
71314000
71318000
51100000
31230000
50000000
45259900
65300000
45259300
45251220
45251000
50532100
71314300
65400000
34144900
31121340
45251250
45251160
45251200
71300000
51110000
79110000
72224000
31121300
71500000
45232140
31200000
45259000
45315300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Creation of a DPS for a wide range of services/solutions/commercial arrangements relating to energy projects throughout the EU. Including services/solutions/commercial arrangements for legal services, design, funding, construction, development and/or operation of energy generation projects and arrangements related to the sale/supply of energy from energy projects (including private wire and other PPA/energy supply arrangements) and/or generation/other revenues from energy projects. For these purposes, the expression energy project includes but is not limited to all forms of energy generation project (including, not limited to, electricity generation from solar PV), energy storage (including, not limited to, battery storage) and electric vehicle charging — whether the project in question encompasses 1/more installations on 1/more multiple sites and whether just a single technology/installation type or a combined/hybrid project type such as (but without limitation) any combination of energy generation and/or energy storage and/or electric vehicle charging.

Lot 6: Technical Adviser — Public Power Solutions are seeking applications to this lot from companies who are able to provide technical services in respect of any energy project. Call-off contracts may combine lots as notified at call-off stage. Contracting Authorities may also require DPS suppliers in different lots who are successful at call-off stage to enter into an interface agreement with other successful DPS suppliers and/or the contracting authority. It is not the intention to combine lots for the purpose of admitting suppliers to the DPS.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option to extend for a period of 1 year on 6 months notice.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The DPS Agreement (PPS02) is for use by Contracting Authorities (“Buyers”) in the United Kingdom and the European Union and which fall into one or more of the following categories (Authorised Customer List): Appendix A attached to DPS documentation available with contract documents at the PPS DPS portal. The duration of the DPS will be 4 years with an option to extend for a further year.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PPA (Power Purchase Agreement)

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45315000
71314200
71314000
71318000
51100000
31230000
45259900
34144900
65300000
45259300
45251220
45251000
50532100
71314300
65400000
50000000
31121340
45251160
71500000
45251200
71300000
51110000
79110000
72224000
31121300
45251250
45232140
31200000
45259000
45315300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Creation of a DPS for a wide range of services/solutions/commercial arrangements relating to energy projects throughout the EU. Including services/solutions/commercial arrangements for legal services, design, funding, construction, development and/or operation of energy generation projects and arrangements related to the sale/supply of energy from energy projects (including private wire and other PPA/energy supply arrangements) and/or generation/other revenues from energy projects. For these purposes, the expression energy project includes but is not limited to all forms of energy generation project (including, not limited to, electricity generation from solar PV), energy storage (including, not limited to, battery storage) and electric vehicle charging — whether the project in question encompasses 1/more installations on 1/more multiple sites and whether just a single technology/installation type or a combined/hybrid project type such as (but without limitation) any combination of energy generation and/or energy storage and/or electric vehicle charging.

Lot 7: Power Purchase Agreement Provider — Public Power Solutions are seeking applications to this lot from companies who are able to provide power purchase agreements in respect of any energy project. Call-off contracts may combine lots as notified at call-off stage. Contracting Authorities may also require DPS suppliers in different lots who are successful at call-off stage to enter into an interface agreement with other successful DPS suppliers and/or the Contracting Authority. It is not the intention to combine lots for the purpose of admitting suppliers to the DPS.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option to extend for a period of 1 year on 6 months notice.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The DPS Agreement (PPS02) is for use by Contracting Authorities (“Buyers”) in the United Kingdom and the European Union and which fall into 1 or more of the following categories (Authorised Customer List): Appendix A attached to DPS documentation available with contract documents at the PPS DPS portal. The duration of the DPS will be 4 years with an option to extend for a further year.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aggregators

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45315000
71314200
71314000
71318000
51100000
31230000
45259900
34144900
65300000
45259300
45251220
45251000
50532100
71314300
65400000
50000000
31121340
45251160
71500000
45251200
71300000
51110000
79110000
72224000
31121300
45251250
45232140
31200000
45259000
45315300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Creation of a DPS for a wide range of services/solutions/commercial arrangements relating to energy projects throughout the EU. Including services/solutions/commercial arrangements for legal services, design, funding, construction, development and/or operation of energy generation projects and arrangements related to the sale/supply of energy from energy projects (including private wire and other PPA/energy supply arrangements) and/or generation/other revenues from energy projects. For these purposes, the expression energy project includes but is not limited to all forms of energy generation project (including, not limited to, electricity generation from solar PV), energy storage (including, not limited to, battery storage) and electric vehicle charging — whether the project in question encompasses 1/more installations on 1/more multiple sites and whether just a single technology/installation type or a combined/hybrid project type such as (but without limitation) any combination of energy generation and/or energy storage and/or electric vehicle charging.

Lot 8: Aggregators — Public Power Solutions are seeking applications to this lot from companies who are able to provide demand side response services and/or are able to facilitate trading in respect of any energy project. Call-off contracts may combine lots as notified at call-off stage. Contracting Authorities may also require DPS suppliers in different lots who are successful at call-off stage to enter into an interface agreement with other successful DPS suppliers and/or the Contracting Authority. It is not the intention to combine lots for the purpose of admitting suppliers to the DPS.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option to extend for 1 year on 6 months notice.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The DPS Agreement (PPS02) is for use by Contracting Authorities (“Buyers”) in the United Kingdom and the European Union and which fall into 1 or more of the following categories (Authorised Customer List): Appendix A attached to DPS documentation available with contract documents at the PPS DPS portal. The duration of the DPS will be 4 years with an option to extend for a further year.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

See procurement documents.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 63 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

The DPS Agreement (PPS02) is for use by Contracting Authorities (“Buyers”) in the United Kingdom and the European Union and which fall into 1 or more of the following categories (Authorised Customer List): Appendix A attached to DPS documentation available with contract documents at the PPS DPS portal. The duration of the DPS will be 4 years with an option to extend for a further year.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Public Power Solutions Ltd
Waterside Park, Darby Close
Swindon
SN5 5QX
Verenigd Koninkrijk
E-mail: tenders@publicpowersolutions.co.uk

Internetadres: https://www.publicpowersolutions.co.uk/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019