Werken - 13422-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Cardiff: Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen

2019/S 008-013422

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Wales and West Housing Association Ltd
77 Parc Ty Glas, Llanishen
Cardiff
CF14 5DU
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 8000522526
E-mail: procurement@wwha.co.uk
NUTS-code: UKL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wwha.co.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0573

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.sell2wales.gov.wales
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Windows, Doors and Roofline

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45421100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Wales and West Housing association are conducting a tender process to cover properties across Wales.

The requirements include:

— manufacture, supply and installation of windows,

— supply and installation of external doors, roofline and associated works.

The contract form will be the NEC4 Term Service Contract.

This notice invites expressions of interest only. The tender process will be conducted via eTenderWales, and details of how to tender will be released to those registering interest via Sell2Wales (https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=88624).

No documentation is required at this stage. Procurement documents are provided for information only.

Appendices 1-5 are available with this notice to supplement the scope. Appendices 6-8 will be available at the time of tender.

All queries regarding this opportunity must be submitted via the Question function on Sell2Wales. Please do not contact Wales and West Housing directly.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 575 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 4
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 4
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

1, 3, 4, 5

1, 3, 4

1, 4, 5

1, 3, 5

1, 3,

1, 4

1, 5

1

2, 3, 4, 5

2, 3, 4

2, 4, 5

2, 3, 5

2, 3

2, 4

2, 5

2

3, 4, 5

3, 4

3, 5

3

4, 5

4

5

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Windows, Doors and Roofline across South and Mid Wales

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL15
NUTS-code: UKL17
NUTS-code: UKL16
NUTS-code: UKL22
NUTS-code: UKL24
NUTS-code: UKL18
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sites across South and Mid Wales.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The requirements includes

— manufacture, supply and installation of windows,

— supply and installation of external doors, roofline and associated works.

Across stock in South and Mid Wales.

Our stock comprises detached, semi detached and terraced houses, multi storey apartment blocks and retirement housing.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Customer service / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract performance / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: CDM / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Added value / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Aftercare and issues resolution / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Environment and sustainability / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Contacts and key people / Weging: 7.5
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 300 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Initial period to be 36 months with an option to extend for a further 24 months subject to both parties agreement.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

This lot cannot be tendered for in addition to Lot 2.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Windows, Doors and Roofline across North Wales

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL13
NUTS-code: UKL23
NUTS-code: UKL24
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sites across North and Mid Wales.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The requirements includes:

— manufacture, supply and installation of windows,

— supply and installation of external doors, roofline and associated works.

Across stock in North and Mid Wales.

Our stock comprises detached, semi detached and terraced houses, multi storey apartment blocks and retirement housing.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Customer service / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract performance / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: CDM / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Added value / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Aftercare and issues resolution / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Environment and sustainability / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Contacts and key people / Weging: 7.5
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 600 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Initial period to be 36 months with an option to extend for a further 24 months subject to both parties agreement.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

This lot cannot be tendered for in addition to Lot 1.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Windows, Doors and Roofline across West Wales

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL14
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sites across West Wales (South Ceredigion and Pembrokeshire).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The requirements includes:

— manufacture, supply and installation of windows,

— supply and installation of external doors, roofline and associated works.

Across stock in West Wales.

Our stock comprises detached, semi detached and terraced houses, multi storey apartment blocks and retirement housing.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Customer service / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract performance / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: CDM / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Added value / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Aftercare and issues resolution / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Environment and sustainability / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Contacts and key people / Weging: 7.5
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 670 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Initial period to be 36 months with an option to extend for a further 24 months subject to both parties agreement.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Windows, Doors and Roofline across West Wales

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL14
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sites located across West Wales (North Carmarthenshire, South Ceredigion).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The requirements includes:

— manufacture, supply and installation of windows,

— supply and installation of external doors, roofline and associated works.

Across stock in West Wales.

Our stock comprises detached, semi detached and terraced houses, multi storey apartment blocks and retirement housing.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Customer service / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract performance / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: CDM / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Aftercare and issues resolution / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Added value / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Environment and sustainability / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Contacts and key people / Weging: 7.5
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 335 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Initial period to be 36 months with an option to extend for a further 24 months subject to both parties agreement.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Windows, Doors and Roofline across West Wales

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL14
NUTS-code: UKL24
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sites across West Wales (Ceredigion, North West Powys).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The requirements includes

— manufacture, supply and installation of windows,

— supply and installation of external doors, roofline and associated works.

Across stock in West Wales.

Our stock comprises detached, semi detached and terraced houses, multi storey apartment blocks and retirement housing.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Customer service / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract performance / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: CDM / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Added value / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Aftercare and issues resolution / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Environment and sustainability / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Contacts and key people / Weging: 7.5
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 670 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Initial period to be 36 months with an option to extend for a further 24 months subject to both parties agreement.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 213-487621
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 11/02/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Note: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales website at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=88624

The Contractor shall ensure that all contracts with Subcontractors and Suppliers which the Contractor intends to procure following the Award date, and which the Contractor has not, before the date of this contract, already planned to award to a particular subcontractor or supplier, are advertised through the Sell2Wales portal (www.sell2wales.gov.wales) and awarded following a fair, open, transparent and competitive process proportionate to the nature and value of the contract.

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

— employment initiatives: this could include but is not limited to sourcing local labour, supporting work experience placements and/or traineeships/internships, creating apprenticeship opportunities,

— educational initiatives: this could include but is not limited to providing career talks, supporting educational work experience opportunities, site visits, sponsor educational organisations/projects, providing accredited and non-accredited training opportunities,

— community project: this could include but is not limited to delivering community engagement activities that help to regenerate areas by providing social /physical (including infrastructure) community projects and environmental improvements, sponsoring local community and charitable groups.

(WA Ref:88624)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Wales and West Housing Association Ltd
77 Parc Ty Glas, Llanishen
Cardiff
CF14 5DU
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 8000522526

Internetadres: www.wwha.co.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019