Werken - 13440-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-München: Bouwen van laboratorium

2019/S 008-013440

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Staatliches Bauamt München 2
Ludwigstraße 18
München
80539
Duitsland
Telefoon: +49 89 / 21811-0
E-mail: vergabestelle@stbam2.bayern.de
Fax: +49 89 / 21811-5099
NUTS-code: DE212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sterilisationstechnik

Referentienummer: 18E0222
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214610
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Beabsichtigung der Vergabe von Leistungen:

Sterilisationstechnik für die Pferdeklinik der tierärztlichen Fakultät in Oberschleißheim,

Ort der Ausführung:

Sonnenstraße, Oberschleißheim

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 110 785.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21H
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oberschleißheim bei München

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Stück Durchreiche-Kliniksterilisator (Typ 9/6/6)

1 Stück Elektrodampferzeuger für Durchreiche-Kliniksterilisator (Typ 9/6/6)

1 Stück Wasserringpumpe ext. für Durchreiche-Kliniksterilisator (Typ 9/6/6)

20 lfm. Vakuumleitung Edelstahl DN40

4 m2 Trennwand Edelstahl mit Glaselement

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 202-458023
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18E0222
Benaming:

Sterilisationstechnik

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Schlumbohm Medizin-Labor-Technologie GmbH
Grenzkehre 1
Hamburg
21079
Duitsland
NUTS-code: DE600

Internetadres: www.schlumbohm-medizintechnik.de

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 110 785.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Südbayern Regierung von Oberbayern
Maximilianstr. 39
München
80538
Duitsland
Telefoon: +49 89 / 2176-2411
Fax: +49 89 / 2176-2847
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Staatliches Bauamt München 2
Ludwigstraße 18
München
80539
Duitsland
Telefoon: +49 89 / 21811-0
Fax: +49 89 / 21811-5099
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019