Werken - 13575-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Ditzingen: Aanbrengen van vloer- en wandbekleding

2019/S 008-013575

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Ditzingen
Am Laien 1
Ditzingen
71254
Duitsland
Contactpersoon: Technisches Gebäudemanagement und Hochbau
E-mail: vergabe-hochbau@ditzingen.de
NUTS-code: DE115

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ditzingen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Theodor-Heuglin-Schule

Referentienummer: VN 036-2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45430000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Bodenbelagsarbeiten-Parkett

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45432100
45432113
44191600
44112240
45214200
45453100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE115
Voornaamste plaats van uitvoering:

71254 Ditzingen-Hirschlanden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

VN 036 – 2 Bodenbelagsarbeiten – Parkett: Bestandsgebäude: Vorbereitende Arbeiten wie anschleifen, vorbehandeln und voll flächig spachteln bis 2 mm von Estrich – ca. 1 600 m2, und davon Teilflächen andere vorbereitende Arbeiten; Linoleum-Bodenbelag und Erstreinigung – ca. 1 500 m2; 2 St. Leichtbau-Treppenanlage komplett; Trockenhohlbodensystem – ca. 10 m2; Hochlamellenparkett, 22 mm, Ahorn – ca. 100 m2; Hochlamellenparkett, 22 mm, Eiche – ca. 20 m2; Oberfklächenbehandluung Parkett neu und Bestand – ca. 220 m2; Div. Zulagen für wie z. B. anarbeiten, ergänzen Parkett (Bestand); Aluminium Sockelleisten-System, eloxiert, Weiß – ca. 755 lfdm; Trennschienen etc. sowie Vlies Schutzbelag – ca. 1 500 m2. Turnhalle: Vorbereitende Arbeiten wie anschleifen, vorbehandeln und voll flächig spachteln bis 2 mm von Estrich – ca. 130 m2, und davon Teilflächen andere vorbereitende Arbeiten; Linoleum-Bodenbelag und Erstreinigung – ca. 130 m2; Div. Zulagen für wie z. B. anarbeiten, anschließen; Aluminium Sockelleisten-System, eloxiert, Weiß – ca. 80 lfdm; Trennschienen etc. sowie Vlies Schutzbelag – ca. 130 m2

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 156-357618
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Theodor-Heuglin-Schule

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bode Böden
Riedstr. 14
Freiberg am Neckar
71691
Duitsland
Telefoon: +49 71432081777
E-mail: info@bode-boeden.de
Fax: +49 71437609970
NUTS-code: DE115
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Regierungspräsidium Karlsruhe
Karl-Friedrich-Straße 17
Karlsruhe
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019