Werken - 135755-2019

25/03/2019    S59    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Königsbrunn: Bouwen van basisschool

2019/S 059-135755

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Königsbrunn
Postadres: Marktplatz 7
Plaats: Königsbrunn
NUTS-code: DE276
Postcode: 86343
Land: Duitsland
E-mail: controlling@hsp-projekt.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hsp-projekt.de

Adres van het kopersprofiel: www.deutsche-evergabe.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

242 KGS Grundschule Königsbrunn Generalsanierung Nord – 242-1010-01 Baumeisterarbeiten.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214210
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

242 KGS Grundschule Königsbrunn Generalsanierung Nord.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 771 965.24 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223220
45262311
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE276
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grundschule Nord

Lerchenstraße 21

86343 Königsbrunn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— ca. 2 350 m3 Baugrubenaushub,

— ca. 1 510 t Transport und Entsorgung Bodenaushub,

— ca. 945 m2 Stb.-Außenwände,

— ca. 975 m2 Stb.-Innenwände,

— ca. 3 750 m2 Stb.-Deckenplatten,

— ca. 1 280 m2 Wärmeschutzarbeiten,

— ca. 1 425 m2 Polymerbitumenschweissbahn.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Die Verdinungs-/Ausschreibungsunterlagen werden ausschließlich in elektr. Form auf der Vergabeplattform www.deutsche-evergabe.de bereitgestellt. Zusatzinformationen werden ausschließlich im Projektsafe der Vergabeplattform zur Verfügung gestellt. Der Bieter ist verantwortliche sich eigenständig über Neuigkeiten und Änderungen zu informieren. Im Einzelfall erfolgt der Versand per Datenträger.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 216-493078
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

242 KGS Grundschule Königsbrunn Generalsanierung Nord – 242-1010-01 Baumeisterarbeiten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Baumeister Herbert Maier Bau GmbH
Postadres: Rudolf-Diesel-Straße 20
Plaats: Bad Wörishofen
NUTS-code: DE
Postcode: 86825
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 771 965.24 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Auskünfte über die Vergabeunterlagen sind bis spätestens 6 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist zu beantworten und Anfragen daher rechtzeitig an die Vergabestelle zu richten.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regierung von Oberbayern – Vergabekammer Südbayern
Postadres: Maximilianstraße 39
Plaats: München
Postcode: 80534
Land: Duitsland
Telefoon: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Auf die Ausschlusswirkung (Präklusion) des § 160 Abs. 3 GWB von verspäteten Rügen wird ausdrücklich hingewiesen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/03/2019