Werken - 13579-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Watford: Gebouwen voor voortgezet onderwijs

2019/S 008-013579

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
West Herts College
West Herts College, Watford Campus, Hempstead Road
Watford
WD17 3EZ
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Gillian O'Connell
Telefoon: +44 1923812345
E-mail: Gillian.OConnell@westherts.ac.uk
NUTS-code: UKH2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.westherts.ac.uk/

Adres van het kopersprofiel: https://www.mytenders.co.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA33129

I.1)Naam en adressen
West Herts College
Watford Campus, Hempstead Road
Watford
WD17 3EZ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1923812345
E-mail: gill.oconnell@westherts.ac.uk
NUTS-code: UKH2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.westherts.ac.uk/

Adres van het kopersprofiel: https://www.mytenders.co.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA33130

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Education Provider
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

West Herts College — Dacorum Campus Phase 2

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214500
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

The proposal is the second stage in the redevelopment of the West Herts College Dacorum Campus, and will provide a 40 000 ft2 Engineering and Construction Centre adjacent to the Phase 1 building, which was completed in 2017.

The built form will consist of a 2 storey educational block which will adjoin the Phase 1 building to the north. It will be constructed of a mix of brick and render, with significant glazing to its frontage.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 7 552 655.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH2
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The proposal is the second stage in the redevelopment of the West Herts College Dacorum Campus, and will provide a 40 000 ft2 Engineering and Construction Centre adjacent to the Phase 1 building, which was completed in 2017.

The built form will consist of a 2 storey educational block which will adjoin the Phase 1 building to the north. It will be constructed of a mix of brick and render, with significant glazing to its frontage.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Please describe your company ethos and how you will work with WHC and its consultant team / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Please provide a delivery programme for the whole project / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Please describe your delivery and management model to be used specifically for this project / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Approach to cost management and cost control / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Approach to BREEAM and sustainability. Please demonstrate this by indicating your approach to achieving the BREEAM target of “very good” / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Please provide a sample project progress report demonstrating how you will report progress in a timely manner against the key project deliverables as well as managing requests for information / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Please present your view of the risks and challenges intrinsic to delivering this project and suggest ways that your team will manage and mitigate these in order to deliver the project successfully / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Please provide a construction management plan / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Prepare a foundation risk assessment and method statement associated with intrusive groundworks using penetrate methods sufficient to clear planning pre-commencement condition number 9 / Weging: 5
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 112-254150
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: E465
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Farrans Construction trading as a division of Northstone (NI) Ltd
99 Kingsway, Dunmurry
Belfast
BT17 9NU
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2890551202
Fax: +44 2890629753
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 552 655.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(MT Ref:214460)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Equals Consulting
17-19 Foley Street
London
W1W 6DW
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2075803360
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Equals Consulting
17-19 Foley Street
London
W1W 6DW
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2075803360
E-mail: lmartin@equalsconsulting.com

Internetadres: http://www.equalsconsulting.com/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019