Werken - 13591-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Gebouwen in verband met vervoer per spoor

2019/S 008-013591

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 232-529346)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142 A
Warszawa
02-305
Polen
Contactpersoon: PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
Telefoon: +48 224749141
E-mail: przetargi@pkp.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pkp.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa dworca kolejowego Nidzica, przebudowa dworca kolejowego Olsztynek, przebudowa dworca kolejowego Szczytno

Referentienummer: KFZ/2018/WNP-009412
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45213320
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze Umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ dla Zadania nr I, Załącznik nr 9A do SIWZ dla Zadania nr II oraz Załącznik 9B dla Zadania nr III) oraz w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 2 do SIWZ dla wszystkich Zadań oraz dla Zadania nr I również Załącznik nr 2A (PFU) do SIWZ.

Zamawiający podkreśla, iż wszystkie roboty objęte zakresem zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wytycznymi Zamawiającego, zaleceniami i wydanymi decyzjami oraz przepisami prawa i normami. Zamawiający wskazuje, iż przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi katalogu opisu robót.

2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych obiektów budowlanych z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia – odrębnie w ramach każdego Zadania.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 232-529346

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
In plaats van:

Warunek udziału w postępowaniu dla Wykonawców składających ofertę w ramach Zadania nr I: Budowa dworca kolejowego Nidzica, Zadania nr II: Przebudowa dworca kolejowego Olsztynek i zadania nr III: Przebudowa dworca kolejowego Szczytno

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100). Jeżeli Wykonawca będzie składał oferty na więcej niż jedno Zadanie (część), zobowiązany jest wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż suma kwot wynikająca z ilości Zadań (części), w ramach których zamierza złożyć swoje oferty (np. jeżeli Wykonawca zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach wszystkich Zadań, tj. Zadania nr I, II i III zobowiązany jest wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 7 500 000,00 PLN).

2. W przypadku złożenia przez Wykonawców wszelkich dokumentów zawierających dane finansowe w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, zastosowanie znajdzie kurs średni walut NBP ogłoszony dla danej waluty w najbliższym dniu poprzedzającym dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Uwaga !!!

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu (bez odrębnego wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - powyższy dokument należy załączyć na Platformie w zakładce Pytania/Informacje.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ W RAMACH ZADANIA NR II: PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO OLSZTYNEK I ZADANIA NR III: PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO SZCZYTNO

3. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych min. 1 OS posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie w realizacji minimum 2 robót budowlanych na stanowisku kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych w budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 1 500 m3 (każda z robót).

4. Kierownik robót telekomunikacyjnych min 1OS posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz doświadczenie w realizacji minimum 2 robót budowlanych na stanowisku kierownika robót w branży telekomunikacyjnej w budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 1 500 m3 (każda z robót).

5. Kierownik robót drogowych 1OS posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz doświadczenie w realizacji minimum 1 roboty budowlanej na stanowisku kierownika robót w zakresie specjalności inżynierii drogowej przy realizacji budowy lub przebudowy drogi publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z. 2015 r., poz. 460; ze zm.).

Te lezen:

Warunek udziału w postępowaniu dla Wykonawców składających ofertę w ramach Zadania nr I: Budowa dworca kolejowego Nidzica, Zadania nr II: Przebudowa dworca kolejowego Olsztynek i zadania nr III: Przebudowa dworca kolejowego Szczytno

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100). Jeżeli Wykonawca będzie składał oferty na więcej niż jedno Zadanie (część), zobowiązany jest wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż suma kwot wynikająca z ilości Zadań (części), w ramach których zamierza złożyć swoje oferty (np. jeżeli Wykonawca zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach wszystkich Zadań, tj. Zadania nr I, II i III zobowiązany jest wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 7 500 000,00 PLN).

2. W przypadku złożenia przez Wykonawców wszelkich dokumentów zawierających dane finansowe w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, zastosowanie znajdzie kurs średni walut NBP ogłoszony dla danej waluty w najbliższym dniu poprzedzającym dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Uwaga.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu (bez odrębnego wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - powyższy dokument należy załączyć na Platformie w zakładce Pytania/Informacje.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek udziału w postępowaniu dla Wykonawców składających ofertę w ramach Zadania nr II: Przebudowa dworca kolejowego Olsztynek i Zadania nr III: Przebudowa dworca kolejowego Szczytno.

3. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych min. 1 OS posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie w realizacji minimum 2 robót budowlanych na stanowisku kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych w budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 1 500 m3 (każda z robót).

4. Kierownik robót telekomunikacyjnych min. 1 OS posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz doświadczenie w realizacji minimum 2 robót budowlanych na stanowisku kierownika robót w branży telekomunikacyjnej w budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 1 500 m3 (każda z robót).

5. Kierownik robót drogowych 1 OS posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Robót/Kierownika Budowy w specjalności drogowej.

Afdelingsnummer: III.1.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: dalsza część: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
In plaats van:

6. Koordynator Projektu min. 1 OS posiadająca wykształcenie wyższe oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe polegające na zarządzaniu projektami, w tym na co najmniej 2 inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie w tym: minimum 1 inwestycja zrealizowana w budynku użyteczności publicznej o wartości inwestycji nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto (słownie: milion pięćset tysięcy złotych i 00/100) oraz minimum 1 inwestycja zrealizowana w budynku użyteczności publicznej w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto (słownie: milion pięćset tysięcy złotych i 00/100).

ZAPISY DOTYCZĄCĄ WSZYSTKICH ZADAŃ

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż jednej specjalności. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji Koordynatora Projektu z funkcją Kierownika budowy. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tych samych osób posiadających wymagane doświadczenie i zgodne z przepisami ustawy Pb uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach określonych powyżej, na potrzeby wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej w zakresie więcej niż jednego Zadania, o które Wykonawca się ubiega. Pojęcie wpisu budynku do rejestru lub ewidencji zabytków należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.).Pojęcie budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

UWAGA !!! Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ udostępnionej na Platformie Zakupowej pod adresem www.pkp.eb2b.com.pl

Te lezen:

6. Koordynator Projektu min. 1 OS posiadająca wykształcenie wyższe oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe polegające na zarządzaniu projektami, w tym na co najmniej 2 inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie w tym: minimum 1 inwestycja zrealizowana w budynku użyteczności publicznej o wartości inwestycji nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto (słownie: milion pięćset tysięcy złotych i 00/100)

oraz minimum 1 inwestycja zrealizowana w budynku użyteczności publicznej w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto (słownie: milion pięćset tysięcy złotych i 00/100).

Zapisy dotyczące wszystkich zadań

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż jednej specjalności. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji Koordynatora Projektu z funkcją Kierownika budowy. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tych samych osób posiadających wymagane doświadczenie i zgodne z przepisami ustawy Pb uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach określonych powyżej, na potrzeby wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej w zakresie więcej niż jednego Zadania, o które Wykonawca się ubiega. Pojęcie wpisu budynku do rejestru lub ewidencji zabytków należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.). Pojęcie budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

Uwaga. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ udostępnionej na Platformie Zakupowej pod adresem www.pkp.eb2b.com.pl

Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
In plaats van:

I. ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA:

WARUNEK W RAMACH ZADANIA NR I

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) minimum: 2 roboty budowlane (RB) polegające na budowie lub przebudowie budynków użyteczności publicznej (BUP), które swoim zakresem obejmowała wykonanie minimum: RB konstrukcyjne,RB wykończeniowe,roboty elewacyjne,roboty instalacyjne w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej,wykonanie zagospodarowania terenu, o wartości nie mniejszej niż 2500000 zł brutto każda z RB.

2. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dok.proj. obejmującej swym zakresem proj. bud. i proj. wyk. w branżach: instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci teletechnicznych, w BUP o pow. użytk. co najmniej 300m2

WARUNEK W RAMACH ZADANIA NR II ORAZ ZADANIA NR III

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie

Z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) minimum: dwie RB polegające na budowie lub przebudowie BUP będącym pod ochroną/nadzorem konserwatora zabytków lub wpisany do rejestru zabytków, lub ewidencji zabytków która każda swoim zakresem obejmowała wykonanie minimum: RB konstrukcyjne, RB wykończeniowe, roboty elewacyjne,roboty instalacyjne w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej,wykonanie zagospodarowania terenu,o wartości nie mniejszej niż 2 500 000 zł brutto każda z RB

II. ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami (OS), które będą skierowane do realizacji zamówienia, tzn. osobami posiadającymi uprawnienia budowlane (UB) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji – w specjalności:

WARUNEK W RAMACH ZADANIA NR I:

1. Kierownik budowy min. 1OS posiadająca UB do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (BO) oraz dośw. na stanowisku kier. budowy w realizacji min. 2 RB w BUP o kubaturze co najmniej 1 500 m3 (każda z robót).

2. Kierownik robót sanitarnych min. 1 OS posiadająca UB do kierowania robotami specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych BO oraz dośw. w realizacji minimum 2 RB na stanowisku kierownika robót sanitarnych w BUP o kubaturze co najmniej 1 500 m3 (każda z robót).

UWAGA !!!!! Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszej sekcji pozostała treść dot. kwalifikacji zawodowych zawarta jest poniżej Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

Te lezen:

I. Zdolność techniczna:

Warunek w ramach Zadania nr I

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) minimum: 2 roboty budowlane (RB) polegające na budowie lub przebudowie budynków użyteczności publicznej (BUP), które swoim zakresem obejmowała wykonanie minimum: RB konstrukcyjne, RB wykończeniowe, roboty elewacyjne, roboty instalacyjne w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie zagospodarowania terenu, o wartości nie mniejszej niż 2 500 000 PLN brutto każda z RB.

2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dok.proj. obejmującej swym zakresem proj. bud. i proj. wyk. w branżach: instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci teletechnicznych, w BUP o pow. użytk. co najmniej 300 m2

Warunek w ramach Zadania nr II oraz Zadania nr III

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) minimum: 2 RB polegające na budowie lub przebudowie BUP będącym pod ochroną/nadzorem konserwatora zabytków lub wpisany do rejestru zabytków, lub ewidencji zabytków która każda swoim zakresem obejmowała wykonanie minimum: RB konstrukcyjne, RB wykończeniowe, roboty elewacyjne, roboty instalacyjne w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie zagospodarowania terenu,o wartości nie mniejszej niż 2 500 000 PLN brutto każda z RB

II. Zdolność zawodowa:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami (OS), które będą skierowane do realizacji zamówienia, tzn. osobami posiadającymi uprawnienia budowlane (UB) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji – w specjalności:

Warunek w ramach Zadania nr I:

1. Kierownik budowy min. 1 OS posiadająca UB do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (BO) oraz dośw. na stanowisku kier. budowy w realizacji min. 2 RB w BUP o kubaturze co najmniej 1 500 m3 (każda z robót).

2. Kierownik robót sanitarnych min. 1 OS posiadająca UB do kierowania robotami specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych BO oraz dośw. w realizacji minimum 2 RB na stanowisku kierownika robót sanitarnych w BUP o kubaturze co najmniej 1 500 m3 (każda z robót).

Uwaga. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszej sekcji pozostała treść dot. kwalifikacji zawodowych zawarta jest poniżej Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: dalsza część: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
In plaats van:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dot.ZAD. nr I

3.Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych min. 1OS posiadająca UB do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych BO oraz dośw w realizacji minimum 2 RB na stanowisku kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych w BUP o kubaturze co najmniej 1 500 m3 (każda z robót).

4.Kierownik robót telekomunikacyjnych min. 1OS posiadająca UB do kierowania RB związanymi z obiektem budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych BO, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dośw. w realizacji minimum 2 RB na stanowisku kierownika robót w branży telekomunikacyjnej w BUP o kubaturze co najmniej 1 500 m3 (każda z robót).

5.Kierownik robót drogowych min. 1OS posiadająca UB do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej BO oraz dośw. w realizacji minimum 1 RB na stanowisku kierownika robót w zakresie specjalności inżynierii drogowej przy realizacji budowy lub przebudowy drogi publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych.

6.Koordynator Projektu min. 1OS posiadająca wykształcenie wyższe oraz minimum 5 letnie dośw. zawodowe polegające na zarządzaniu projektami, w tym na co najmniej 2 inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie BUP o wart. inwestycji nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto każda z inwestycji.

7.Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych min 1OS posiadająca: uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie własne przy realizacji minimum 1 dokumentacji projektowej branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynku użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej co najmniej 300 m2 oraz doświadczenie własne przy realizacji minimum 1 dokumentacji projektowej branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynku użyteczności publicznej, w którym zastosowano instalację fotowoltaiczną.

8.Projektant branży telekomunikacyjnej min. 1 OS posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń oraz doświadczenie własne przy realizacji: minimum 1 dokumentacji projektowej w branży telekomunikacyjnej tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej co najmniej 300 m2 9.Projektant w specjalności drogowej min. 1 OS.posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz doświadczenie własne przy realizacji minimum 1 dokumentacji projektowej tj. projektem budowlanym i wykonawczym obejmującym drogę publiczną oraz projekty organizacji ruchu wraz z przystankami komunikacji miejskiej.

WARUNEK W RAMACH ZADANIA NR II i ZADANIA NR III:

1.Kierownik budowy min. 1OS posiadająca UB do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (BO) oraz dośw. na stanowisku kier. budowy w realizacji min. 2 RB w BUP o kubaturze co najmniej 1 500 m3 (każda z robót).2.Kierownik robót sanitarnych min.1 OS posiadająca UB do kierowania robotami specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych BO oraz dośw. w realizacji minimum 2 RB na stanowisku kierownika robót sanitarnych w BUP o kubaturze co najmniej 1 500 m3 (każda z robót). Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszej sekcji pozostała treść zawarta jest powyżej Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów dla III.1.2).

Te lezen:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dot. Zad. nr I

3. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych min. 1 OS posiadająca UB do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych BO oraz dośw. w realizacji minimum 2 RB na stanowisku kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych w BUP o kubaturze co najmniej 1 500 m3 (każda z robót).

4. Kierownik robót telekomunikacyjnych min. 1 OS posiadająca UB do kierowania RB związanymi z obiektem budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych BO, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dośw. w realizacji minimum 2 RB na stanowisku kierownika robót w branży telekomunikacyjnej w BUP o kubaturze co najmniej 1 500 m3 (każda z robót).

5. Kierownik robót drogowych min. 1OS posiadająca UB do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej BO oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Robót/Kierownika Budowy w specjalności drogowej.

6. Koordynator Projektu min. 1 OS posiadająca wykształcenie wyższe oraz minimum 5-letnie dośw. zawodowe polegające na zarządzaniu projektami, w tym na co najmniej 2 inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie BUP o wart. inwestycji nie mniejszej niż 1 500 000 PLN brutto każda z inwestycji.

7. Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych min. 1 OS posiadająca: uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie własne przy realizacji minimum 1 dokumentacji projektowej branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynku użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej co najmniej 300 m2 oraz doświadczenie własne przy realizacji minimum 1 dokumentacji projektowej branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynku użyteczności publicznej, w którym zastosowano instalację fotowoltaiczną.

8. Projektant branży telekomunikacyjnej min. 1 OS posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń oraz doświadczenie własne przy realizacji: minimum 1 dokumentacji projektowej w branży telekomunikacyjnej tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej co najmniej 300 m2.

9. Projektant w specjalności drogowej min. 1 OS.posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz doświadczenie własne przy realizacji minimum 1 dokumentacji projektowej tj. projektem budowlanym i wykonawczym obejmującym drogę publiczną oraz projekty organizacji ruchu wraz z przystankami komunikacji miejskiej.

Warunek w ramach Zadania nr II i Zadania nr III:

1. Kierownik budowy min. 1 OS posiadająca UB do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (BO) oraz dośw. na stanowisku kier. budowy w realizacji min. 2 RB w BUP o kubaturze co najmniej 1 500 m3 (każda z robót).

2. Kierownik robót sanitarnych min. 1 OS posiadająca UB do kierowania robotami specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych BO oraz dośw. w realizacji minimum 2 RB na stanowisku kierownika robót sanitarnych w BUP o kubaturze co najmniej 1 500 m3 (każda z robót). Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszej sekcji pozostała treść zawarta jest powyżej Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów dla III.1.2).

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 21/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 25/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 21/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 25/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: