Werken - 13603-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Spanje-Jaén: Bouwen van sporthal

2019/S 008-013603

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 247-566906)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén
P2300000C
Plaza de San Francisco, 2
Jaén
23071
Spanje
Contactpersoon: Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén
Telefoon: +34 953248110
E-mail: negociado_contratacion@dipujaen.es
Fax: +34 953248011
NUTS-code: ES616

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dipujaen.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Yipj0NT56ZUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Construcción de pabellón polideportivo «Olivo Arena» en Jaén. Diputación Provincial de Jaén en colaboración con la Junta de Andalucía

Referentienummer: CO-2018/1208
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212225
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Construcción de pabellón polideportivo «Olivo Arena» en Jaén. Diputación Provincial de Jaén en colaboración con la Junta de Andalucía.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-566906

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 21/01/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 23/01/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: