Werken - 13607-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Wegenbouwwerken

2019/S 008-013607

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 204-463897)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ředitelství silnic a dálnic ČR
65993390
Na Pankráci 546/56
Praha 4
140 00
Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Šárka Růčková
Telefoon: +420 596663405
E-mail: sarka.ruckova@rsd.cz
Fax: +420 596615672
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ww.rsd.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

I/68 Třanovice - Nebory

Referentienummer: 16PT-000775
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Výstavba silnice I/68 Třanovice - Nebory kategorie S 24,5/100 v délce 6,09 km.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 204-463897

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 16/01/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 17/01/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 16/01/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 17/01/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: