Leveringen - 13659-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Bulgarije-Sofia: Laboratoriumreagentia

2019/S 008-013659

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
„Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie po belodrobni bolesti „Sveta Sofiya“ EAD
000664357
bul. Akad. Ivan Geshov No. 19
Sofiya
1431
Bulgarije
Contactpersoon: organizator obshtestveni porachki
Telefoon: +359 28054230
E-mail: belodrobna_sbal@abv.bg
Fax: +359 28054344
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mbalbb-sofia.com

Adres van het kopersprofiel: http://mbalbb-sofia.com/профил-на-купувача

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://mbalbb-sofia.com/профил-на-купувача
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
„Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“ ЕАД
000664357
бул. Акад. Иван Гешов № 19
София
1431
Bulgarije
Contactpersoon: технически сътрудник канцелария
Telefoon: +359 28054241
E-mail: belodrobna_sbal@abv.bg
Fax: +359 28054344
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://mbalbb-sofia.com

Adres van het kopersprofiel: http://mbalbb-sofia.com/профил-на-купувача

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви, стъклария и пластмаси, разделени в 43 обособени позиции, с подробно описани артикули по видове и количество в документацията за участие.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 012 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Спринцовки

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София — бул. Акад. Иван Гешов № 19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1сс с игла бр. 700

2сс бр. 90 000

3cc бр. 1 000

5сс бр. 40 000

5 сс за епидурална анестезия бр. 200

10сс бр. 80 000

10 сс за епидурална анестезия бр. 200

20сс бр. 80 000

Спринцовки за сондово хранене 50сс бр. 400

За позиции 10 и 11 задължително условие един и същи производител

50сс, трикомпонентна (за перфузори Braun) бр. 3 000

Удължител за 50сс спринцовка (с дълж. не по-малка от 150 см (за перфузори Braun), задължително съвместима с 50сс спринцовка по позиция № 10 бр. 3 000

За инсулин бр. 3 000

За инсулин с неразделяща се от корпуса игла бр. 200

Комплект 2 спринцовки плюс 1 брой тюбинг за инжектор марка Empower, модел CTA бр. 750

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 78 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

За част от позицията се изисква комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Игли

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

№20, №22, №23, №26 бр 300 000

Игли вакутейнер жълти, зелени бр 40 000

Игли вакутейнер с предпазител 22G, 21G бр 10 000

Blood Collection Sets 21G, 23G бр 3 000

Игли за LP-50B №19 бр 30

Игли за LP-50B №20 бр 30

Игла за спинална анестезия № 19 G 1? бр 30

Игла за спинална анестезия № 20 G 3? бр 30

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

За част от позицията се изисква комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Биопсични игли

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Биопсични игли за Tru-cut G14, дълж. над 10см бр 40

Биопсични игли за Tru-cut G18, дълж. над 15см бр 50

Биопсични игли за Tru-cut G14 двустъпални за 10 и 20мм дължина над 10-15см, ехогенен маркер с допълнителна тройно по-добра видимост, тройно заточване на върха на канюлата за атравматичност и лесно проникване бр 100

Биопсични игли за Tru-cut G18 двустъпални за 10 и 20мм дължина над 10-15 см, ехогенен маркер с доапълнителна тройно по-добра видимост, тройно заточване н върха на канюлата за атравматичност и лесно проникване бр 100

Биопсични игли за Tru-cut G16 двустъпални за 10 и 20мм дължина над 10 см, ехогенен маркер с доапълнителна тройно по-добра видимост, тройно заточване н върха на канюлата за атравматичност и лесно проникване бр 40

Биопсични игли - плеврални бр 20

Игли за локорегионална анестезия и електростимулация, конгруентни с електростимулатор Stimuplex, дължина 5-8 см бр 10

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 19 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

За част от позицията се изисква комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Хирургични игли и микроланцети

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Режещ връх бр 2 000

Обла игла бр 2 000

Микроланцети жълти, сини бр 2 000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

За част от позицията се изисква комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Конци хирургични:Полиамидни антимикробни

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

№0 бр 3 000

№2 бр 3 000

№3/0 бр 3 000

№4 бр 3 000

№6 бр 3 000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Комплексност на офертата за цялата позиция

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Нерезорбируеми, монофилни, обла игла конци

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

№2/0 игла 26мм бр 2 000

№3/0 игла 22мм бр 1 000

№3/0 игла 26мм бр 1 500

№4/0 игла 22мм бр 200

№5/0 бр 120

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Комплексност на офертата за цялата позиция

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Резорбируеми, монофилни, обла игла конци

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

№2/0 игла 30мм бр 2 000

№3/0 игла 22мм бр 1 000

№3/0 игла 26мм бр 1 000

№ 0 игла 40мм бр 1 000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Комплексност на офертата за цялата позиция

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Резорбируеми, плетени с покритие, обла игла конци

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

№2 бр 1 000

№2/0 игла 30мм бр 2 000

№3/0 игла 22мм бр 1 000

№3/0 игла 26мм бр 1 000

№ 1 игла 45мм бр 1 000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Комплексност на офертата за цялата позиция

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Нерезорбируеми, монофилни, режеща игла за дермо-дермален шев конци

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

№3/0 бр 500

№4/0 бр 500

Стомана - тел + игла за шев на стернум №5, 45см оп. 10

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 200.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

За част от позицията се изисква комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ушиватели

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ушивател Бронх ширина 30мм бр 24

Каретки за ушивател бронх бр 100

Ушивател Паренхим 60мм бр 15

Пълнител ушивател паренхим 60мм бр 50

Ушивател Паренхим 90мм бр 15

Пълнител ушивател паренхим 90мм бр 15

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 34 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Задължителна комплексност на офертата по цялата позиция

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Аграфи, аграфодържатели

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Аграфи държач 100

Аграфодържател бр 8

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Задължителна комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Сонди

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Назогастрални сонди за хранене /№ 8?№16/ бр 4 000

Сонди за хранене на недоносени Ch8 бр 50

Сонди за хранене на недоносени Ch9 бр 50

Дуоденални сонди дву и три луменни бр 400

Стомашни сонди №14 - №24 бр 900

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

За част от позицията се изисква комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Катетри

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Катетер Нелатон /№24?№8/ бр 9 420

Торакален катетер № 28 бр 1 200

Назален катетер /№16?№20/ бр 1 850

Назален катетер за кислород бр 2 000

Кислороден катетер тип "очила", мек, еластичен бр 4 050

Ендобронхиални аспирационни катетри /№8, №10, №12 дължина 52 см/ бр 3 000

Уретрални катетри с балон /№ 14?№24/,еластични с добра адаптивност към уретралната торба бр 1 000

Петцерови каучукови катетри № 32 бр 100

Сет за канюлиране по Seldinger, еднолуменен с дължина 15-25см, размер 16G. Наличие на интродюсерна игла с втори страничен порт, J-жица, градуирана от двете страни, кожен дилататор, кабел за измерване на еднокавитарен сърдечен потенциал. Катетър от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение; маркировка за дължината; фиксаторен клипс. бр 10

Сет за канюлиране по Seldinger, еднолуменен с дължина 15-25см, размер 18G. Наличие на интродюсерна игла, кожен дилататор. Катетър от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачно

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 14 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

За част от позицията се изисква комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ръкавици

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Операционни, хипоалергични, стерилни чифт 10 000

Латекс, без пудра бр 210 000

Еднократни полиетилен бр 140 000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Задължителна комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Чували

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Черни 60/90 плътност минимум 40 микрона бр 40 000

Жълти 60/90 плътност минимум 40 микрона бр 10 000

Прозрачни /бели/ 60/90 плътност минимум 40 микрона бр 10 000

Чували за автоклавиране при 134? бр 400

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

За част от позицията се изисква комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Системи

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Кръвопреливни системи с големина на филтъра 40 микрона бр 100

Кръвопреливни системи с големина на филтъра 200 микрона, едностепенен (200μm и 22 / 10 cm2) филтър;Прозрачна капкова камера, специален капкообразувател; Латексов сегмент за инжектиране, специално острие. Луер - лок накрайник бр 2 000

Самозареждаща се СИСТЕМА ЗА ИНФУЗИЯ НА ВОДНОЕЛЕКТРОЛИТНИ РАЗТВОРИ -С ПЛАСТМАСОВА ИГЛА И ВЪЗДУХОВЗИМАЩ КАНАЛ, накрайник луер-лок, хидрофобен и хидрофилен филтър. бр 600

Инфузионни системи с метална игла, спирателни кранчета с изрядна функция, остри метални игли, прецизен дозатор бр 29 000

Системи за сондово хранене бр 200

Системи за инфузомат бр 100

Безиглов конектор за система бр 500

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Кислородни маски

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

За бебета бр 50

За малки деца бр 50

Вентури за възрастни с компл. накрайници за до 60 % кислород бр 100

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Вакутейнери

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Вакутейнер plus Fluoride EDTA бр 2 000

Вакутейнер цитрат 1.8мл без остатъчен обем въздух бр 5 000

Вакутейнер ЕДТА 3мл бр 15 000

Вакутейнер ЕДТА 6мл бр 8 000

Вакутейнер серум 4мл бр 12 000

Вакутейнер серум - гел 5мл бр 2 000

Вакутейнер серум-гел 5мл с гел и тромбин бр 500

Вакутейнер СУЕ за 1 час бр 8 000

Статив за епруветки СУЕ бр 2

Микротейнер ЕДТА с улей за вземане на кръв бр 3 000

Микротейнер - гел бр 1 000

Микроепруветки СУЕ бр 2 000

Статив за микроепруветки бр 5

Микроепруветки за ретикулоцити бр 100

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

За част от позицията се изисква комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Консумативи за ЕКГ

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Електроди за ЕКГ бр 8 000

ЕКГ помпи бр 28

ЕКГ щипки бр 20

ЕКГ хартия за апарат НР бр 50

EКГ хартия /портативен апарат/ кубче 7см/8см бр 150

EКГ хартия /портативен апарат/ кубче 9см/9см бр 150

EКГ хартия за апарат COMEN CM-1200A /размер 210мм/ бр 10

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 200.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Хирургически лепенки

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Лепенки за периферен венозен път с прорез бр 6 000

Лепенки стерилни за централен венозен път без прорез, ненарязани бр 300

Хирургическа лепенка от нетъкан текстил лента ширина 10см бр 600

Хирургическа лепенка от нетъкан текстил лента ширина 5см бр 100

Силиконови лепенки бр 200

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Задължителна комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ларингиални маски

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ларингиална маска №5 за многократна употреба бр 2

Ларингиална маска №2 за многократна употреба бр 2

Ларингиална маска №3 за многократна употреба бр 2

Ларингиална маска №4 за многократна употреба бр 2

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Задължителна комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Консумативи за апарат М744

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rapid Chem 744 K електрод бр 2

Rapid Chem 744 Na електрод бр 2

Rapid Chem 744 референтен електрод бр 2

Rapid Chem 744 Хлорен електрод бр 2

Почистващ разтвор за М 744 бр 6

Реагентен модул за М744 бр 10

Стандарт за Ка, Na и Cl за М744 - 3 нива оп 4

Тръбички за капилярна кръв за Ка и Na за М744 бр 400

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 14 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Задължителна комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Консумативи за хирургия

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Клапи на Хаймлих бр 150

Хемостатично лепило бр 10

Хемостатично платно 5х10 см бр 50

Хемостатично платно 10х10 см бр 50

Хемостатична пудра опаковка 1 гр. бр 150

Стерилна хемостатична желатинова гъба за еднократна употреба 70х50х10мм бр 150

Стерилна хемостатична желатинова гъба за еднократна употреба 70х50х1мм бр 150

Платно нерезорбируемо 15/15см бр 10

Платно резорбируемо 15/15см бр 30

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 26 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Консумативи за апарат за идентификация на микроорганизми "Кристал"

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Грам /-/ кутии кутия 12

Грам /+/ кутии кутия 6

Взискателни кутии кутия 2

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Задължителна комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Среда за Туберкулоза

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

MGIT бр 500

Фосфатен буфер Микро Преп кутия 2

Антибиотици MGIT набор 2

РАНТА набор 3

ОАДС набор 3

Дискове оптохин кутия 5

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

За част от позицията се изисква комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Тест ленти

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Тест ленти 10 параметъра за уринен анализатор Laura бр 10 000

Тест ленти 11 параметъра за уринен анализатор Arkray бр 6 000

Тест серуми за определяне на кръвна група оп 40

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Консумативи за Патохистологична лабоатория

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Канадски балсам л 10

Криошпрей бр 12

Bio mount разфасовка 500мл, течна консистенция, прозрачност, предпоставки за оптимална оптична среда за микроскоп л 10

Криолепило мл 400

Парафин гранулиран Tt - 56?-58?C кг 250

Osteo dec за меки материал л 5

Osteo dec за твърди материал л 15

Микротомно масло за криостат гр 100

Микротомни ножчета за еднократна употреба за твърди материали бр 1 000

Микротомни ножчета за еднократна употреба за меки материали бр 1 000

Микротомни ножчета за еднократна употреба универсални бр 2 000

Микротомни ножчета за еднократна употреба висок профил универсални бр 500

Микротомни ножчета за криостат за еднократна употреба бр 500

Ножчета /лезвие/ за скалпел /от №11 до №22/ бр 4 200

Набор за пускане на опер. материал бр 2

Аутопсионни ножове /за дисекция за еднократна употр./ бр 20

Дръжка за аутопсионни ножове бр 2

Скалпели с постоянно ножче бр 10

Дръжки за скалпели бр 5

Дръжка за употребявани микротомни ножчета бр 2

Пластмасова дъска за пускане на опер

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 51 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

За част от позицията се изисква комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Рентгенови филми

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов 019

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Филм за лазерен принтер 8" / 10" кутия 200

Филм за лазерен принтер 14" / 17" кутия 70

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Разни

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Интравенозни канюли /абокати/ двупътни /№14?№24/, остър водач и устойчивост на пластмасовата канюла бр 15 000

Абокат № 14 - без филтър бр 1 000

Трипътни кранчета с добра проходимост бр 6 000

Трипътно кранче с безиглов конектор бр 100

Ендотрахеални интубационни тръби /№5.5?№9.5/ бр 200

Ендотрахеални двупросветни интубационни тръби тип Карленс за многократна употреба №35, 37, 39, 41 бр 20

Трахеостомни левостранни двупросветни тръби /различни размери/ бр 10

Трахеостомни канюли с балон /№6, №6.5, №7?№9.5/ бр 100

Канюли без балон №7, №8, №9 за многократна употреба бр 20

Фонационни канюли без балон №7, №8, №9 за многократна употреба бр 20

Двупросветни ендобронхиални тръби тип Robertshow №26-№41 бр 20

Сет за перикардиоцентеза дължина на пункционната игла мин. 10 см бр 10

A-Z блокер за бронхиална сепарация бр 10

CPAP система: маска, клапан, гумени фиксатори, въздуховоди; системата да не работи с реанимационен апарат, а самостоятелно бр 3

Тръби за аспирация на оперативно поле с на

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 105 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Биохимична лаборатория - реактиви

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Реактив Ерлих мл 1 000

Реактив сулфасалицилова киселина мл 2 000

Експресно багрило за ДКК - кит мл 6 000

Метанол мл 2 500

Minoton л 280

Minolisin л 15

Minoclean л 25

Контролна кръв L мл 4

Контролна кръв N мл 4

Контролна кръв H мл 4

CaCl2 мл 1 500

Тромбопластин мл 3 000

АРТТ мл 1 500

Фибрноген мл 200

Буфер за фибриноген мл 2 400

Контролна плазма Н мл 30

Контролна плазма N мл 30

Албумин мл 2 000

Алкална фосфатаза мл 1 200

АLAT мл 3 000

ASAT мл 3 000

Amilasa мл 500

Total Bilirubin мл 1 200

Total и Direct Bilirubin мл 1 200

Calcium мл 500

Cholesterol мл 3 000

HDL Cholesterol Calibrator мл 4

HDL Cholesterol Precipitant мл 120

CK-NAK мл 1 000

Creatinine мл 5 000

Gamma GT мл 1 500

Glucose мл 12 000

Iron мл 1 000

LDH мл 1 000

Magnesium мл 500

Phosphorus мл 500

Total Protein мл 2 000

Triglycerides мл 3 000

Urea мл 2 000

Uric Acid мл 1 200

Multicalibrator мл 250

Контролен серум N мл 250

Контролен серум P мл 250

TIBC мл 500

Алфа, антитрипсин реактив мл

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

За част от позицията се изисква комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

За Микробиологична лаборатория - реактиви

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

128 позиции, описани подробно по вид и количество в документацията за участие

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 28 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

За част от позициите се изисква комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Лабоатория ФИД-КГА - реактиви

Perceel nr.: 32
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Буфер 6.8 бр 45

Буфер 7.3 бр 45

Миещ разтвор за М248 бр 70

Хартия за принтера за М248 /58мм/ бр 60

Мембрани за апарат Шилер SP260 оп. 10

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

За част от позицията се изисква комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Патоморфологична лаборатория - реактиви

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Анилин блау водноразтворим /субстанция/ гр 50

Оранж G /субстанция/ гр 50

Оксалова киселина /субстанция/ гр 50

Азотна киселина /концентрат/ л 5

Еозин водноразтворим /субстанция/ кг 2

Alcian blue /субстанция/ гр 50

Судан ІІІ /субстанция/ гр 50

Натриев бисулфат /субстанция/ гр 50

Натриев бисулфат /1% р-р/ гр 200

Калиева основа /субстанция/ гр 100

Калиева основа /10% р-р/ мл 400

Сребърен нитрат /субстанция/ гр 250

Сребърен нитрат /10% р-р/ мл 600

Калиев метабисулфид /субстанция/ гр 500

Калиев перманганат /субстанция/ гр 100

Уротропин /субстанция/ гр 250

Уротропин /3% р-р/ гр 750

Желязо-амониева стипца /субстанция/ лилави кристали гр 100

Желязо-амониева стипца /2% р-р/ мл 750

Златен хлорид /субстанция/ гр 5

Златен хлорид /2% р-р/ мл 100

Фосфомолибденова киселина /субстанция/ гр 200

Фосфомолибденова киселина /1% р-р/ л 2

Боя Гимза - Романовски л 2

Боя Май-Грюнвалд л 2

Na цитрат 3.8 % р-р л 10

Тулоидин блау 3 % р-р мл 500

Амониев молибдат 5 % р-р мл 500

Генциан виолет

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

За част от позицията се иизсква комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Имунохистохимия

Perceel nr.: 34
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

BCL - 2 мл 6

LCA кит за имунохистохимия бр 2

Vimentin кит за имунохистохимия бр 3

CD 79 Alpha кит за имунохистохимия бр 2

CD 20 lg кит за имунохистохимия бр 2

Tcell CD3 кит за имунохистохимия бр 2

CD 30 кит за имунохистохимия бр 2

CD 15.1ml кит за имунохистохимия бр 1

CD 68 кит за имунохистохимия бр 2

EMA кит за имунохистохимия набор 3

CEA кит за имунохистохимия набор 3

Хромогранин А мл 24

Синаптофизин мл 24

Дезмин Кл Д33 мл 12

Пол. Рабит Анти S-100 протеин мл 12

ТТ Фактор МАb Мх Н 8G7G3/1 TTF1 мл 36

Калретинин МАb МХН Кл DАК - Calret 1 мл 24

CD-31 Кл. JC 70A мл 12

Таргет Ретривал Солушън pH 6.1, конц.х50 мл 360

Фабрична опаковка универсална визуализираща система с включени буфери за антигенно възстановяване и промиване, ХРП/ДАБ + Рб/МО за всички изотопи, 400т бр 3

Фарамоунт Аквеус Моцитинг Мидиум мл 15

SMA мл 6

CD-34 мл 12

CD-20 мл 12

CD-99 мл 12

CD1A мл 6

CD4 мл 6

CD8 мл 6

CD138 мл 6

CDX2 опак 1

AMACR опак 1

МИМ - 1 мл 6

Ki-67 (MIB-1) мл 24

Панцитокер

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 41 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Епруветки

Perceel nr.: 35
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов 019

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

8/45мм 1 мл бр 5 000

25/125мм бр 2 000

12/120мм стъклени бр 5 000

100/16 пластмасови, обикновени бр 10 000

100/10 бр 1 000

Пластмасови ?11/70 бр 15 000

Пластмасови ?12/70 бр 5 000

Микроепруветки Eppendorf 1.5мл бр 30 000

Центрофужни стъклени с обло дъно /за л-ия хистология/ бр 200

Пластмасови 50ml центрофужни с конично дъно, градуирани с винтова капачка бр 4 000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Бехерови чаши

Perceel nr.: 36
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

100мл бр 20

200мл бр 2

250мл бр 10

500мл бр 15

1000мл бр 5

1500мл бр 5

2000мл бр 5

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Задължителна комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Кювети

Perceel nr.: 37
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Кювети стъклени за 8 стъкла бр 40

Кювети стъклени за 5 стъкла бр 10

Кювета оцветителна за 10 стъкла хоризонтална бр 10

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Предметни и покривни стъкла

Perceel nr.: 38
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметни стъкла, шлифовани, матирани в края 72 200

Кошничка за предметни стъкла бр 6

Покривни стъкла 24 х 32мм, прозрачни, чисти, неслепени бр 15 000

Покривни стъкла 24 х 50мм, прозрачни, чисти, неслепени бр 25 000

Покривни стъкла 24 х 60мм, прозрачни, чисти, неслепени бр 25 000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

За част от позицията се изисква комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Пипети

Perceel nr.: 39
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Пипети 2мл бр 20

Пипети 5мл бр 20

Пипети 10мл бр 20

Автоматични вариабилни 50μl бр 3

Автоматична вариабилна 100μl бр 2

Автоматична 100μl бр 2

Автоматична 200μl бр 2

Автоматична 500μl бр 2

Автоматична 1000μl бр 2

За СУЕ - пластмасови бр 1 000

Накрайници за пипети жълти бр 20 000

Накрайници за пипети сини бр 7 000

Накрайници за пипети бели стерилни с филтър 0.5-10μl бр 500

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 300.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

За част от позицията ес изисква комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Цилиндри

Perceel nr.: 40
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Цилиндри градуирани стъклени 50мл бр 5

Цилиндри градуирани 100мл бр 5

Цилиндри градуирани 250мл бр 5

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Задължителна комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Колби

Perceel nr.: 41
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Колби 1000мл бр 5

Колби 1500мл бр 3

Колби 2000мл бр 4

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Задължителна комплексност на офертата

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Други

Perceel nr.: 42
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Пеницилинови шишенца с тапа за морфологично изследване бр 5 000

Съд за съхранение на биопсичен материал 5 л бр 10

Капилярки бр 1 000

Пастьорки, пластмасови, стерилни, 1мл бр 4 000

Еднократни стерилни пастьорки 3мл бр 4 000

Термостатна стъклена вана t? 25-70?C бр 1

Стъклена вана йенаглас 20/10/8см бр 2

Стъклени бъркалки бр 40

Полилизинови стъкла за имунохистохимия бр 6 000

Контейери за урина 80мл бр 6 000

Статив за епруветки плексиглас бр 30

Стъклени фунии ?15см бр 4

Стъклена фуния ?90мм бр 5

Предпазни очила бр 30

Защитни очила за хирургия бр 30

Уринометри бр 5

Капкомер бр 100

Шпатули дървени, стерилни, индивидуална опаковка бр 4 000

Пинсети 15см бр 10

Кохери 15см бр 10

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Инструменти за бронхология

Perceel nr.: 43
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бул. Акад. Иван Гешов №19

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Биопсични фиброщипки работен канал 1.2мм за многократна употреба, работна дължина минимум 1500мм бр 15

Биопсични фиброщипки работен канал 1.8мм за многократна употреба, стандартен тип с отвори, работна дължина минимум 1500мм бр 25

Биопсични фиброщипки работен канал 1.8мм за еднократна употреба, стандартен тип с отвори, работна дължина минимум 1500мм бр 100

Биопсични фиброщипки работен канал 2.0мм за многократна употреба, стандартен тип с отвори, работна дължина минимум 1500мм бр 25

Биопсични фиброщипки работен канал 2.0мм за еднократна употреба, стандартен тип с отвори, работна дължина минимум 1500мм бр 50

Биопсични фиброщипки работен канал 2.6мм за многократна употреба, стандартен тип с отвори, работна дължина минимум 1500мм бр 25

Биопсични фиброщипки работен канал 2.6мм за еднократна употреба, стандартен тип с отвори, работна дължина минимум 1500мм бр 50

Биопсични фиброщипки работен канал 2.6мм за многократна употреба, стандартен тип с шип/игла/ и отвори, работна дължина миним

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 190 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/10/2019

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 77, ал. 1 или ал. 2 от Закона за медицинските изделия и да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ, или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава — страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, или да са производители, установени на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

Eventuele minimumeisen:

Участникът да е изпълнил доставки за болнично заведение през последните 3 години, чийто предмет е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата. Обемът е без значение.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
01/10/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019