Leveringen - 13701-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Hartlepool: Commando-, controle-, communicatie- en computersystemen

2019/S 008-013701

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Cleveland Fire Authority
Endeavour House, Training and Admin Hub, Queens Meadow
Hartlepool
TS25 5TH
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Lee Woodall
Telefoon: +44 1429872311
E-mail: lwoodall@clevelandfire.gov.uk
NUTS-code: UKC1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://in-tendhost.co.uk/clevelandfire

Adres van het kopersprofiel: https://in-tendhost.co.uk/clevelandfire

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://in-tendhost.co.uk/Clevelandfire/aspx/Home
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://in-tendhost.co.uk/Clevelandfire/aspx/Home
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provision of Command Support Software and Associated Support

Referentienummer: S&P76
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35710000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Cleveland Fire Authority, as procurement lead for this collaborative project invites tenders from providers who wish to supply, implement, and support and maintain new command support software. It is imperative that prospective suppliers understand that the new command support software will form part of the organisations critical information systems to support emergency response operations.

Cleveland Fire Authority, Hereford and Worcester Fire and Rescue and Shropshire and Wrekin Fire Authority will be the initial participants in the contract; however inline with the National agenda regarding collaborative working the contract will be open to the whole UK Fire Service once awarded. A full list of these organisations is included within the following link http://www.cfoa.org.uk/12072

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 25 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKC1
NUTS-code: UKC2
NUTS-code: UKD
NUTS-code: UKE
NUTS-code: UKF
NUTS-code: UKG
NUTS-code: UKH
NUTS-code: UKI
NUTS-code: UKJ
NUTS-code: UKK
NUTS-code: UKL
NUTS-code: UKM
NUTS-code: UKN
NUTS-code: UKZ
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cleveland Fire Authority, as Procurement lead for this collaborative project invites tenders from providers who wish to supply, implement, and support and maintain new command support software.

It is imperative that prospective suppliers understand that the new command support software will form part of the organisations critical information systems to support emergency response operations.

Cleveland Fire Authority, Hereford and Worcester Fire and Rescue and Shropshire and Wrekin Fire Authority will be the initial participants in the contract; however in line with the National agenda regarding collaborative working the contract will be open to the whole UK Fire Service once awarded. A full list of these organisations is included within the following link http://www.cfoa.org.uk/12072

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The contract will be for 36 months with the option to extend further for a 12 month period. (The maximum contract term will be 4 years).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

N/A

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/04/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

As contract procedure rules.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

As contract procedure rules.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Cleveland Fire Authority
Endeavour House, Training and Admin Hub, Queens Meadow
Hartlepool
TS25 5TH
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Cleveland Fire Authority
Endeavour House, Training and Admin Hub, Queens Meadow
Hartlepool
TS25 5TH
Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Cleveland Fire Authority
Endeavour House, Training and Admin Hub, Queens Meadow
Hartlepool
TS25 5TH
Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019