Leveringen - 13738-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Primorsko: Diverse voedingsmiddelen en droge waren

2019/S 008-013738

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Primorsko
102164063
ul. Treti mart No. 56
Primorsko
8180
Bulgarije
Contactpersoon: Ekaterina Dimitrova — gl. yuriskonsult pri Obshtina Primorsko
Telefoon: +359 55033669
E-mail: obschtina_primorsko@mail.bg
Fax: +359 55032373
NUTS-code: BG341

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.primorsko.bg

Adres van het kopersprofiel: www.primorsko.bg/index.php/bg/Обществени-поръчки

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://primorsko.bg/доставка-чрез-покупка-на-хранителни/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на хран. продукти за обектите на Соц. патронаж на територията на гр. Приморско и гр. Китен, ДГ — гр. Приморско, гр. Китен, с. Я. поляна, ДВФУ — с. Я. поляна, ДГ — с. Веселие и с. Н. Паничарево по об. позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15890000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предмет на настоящата поръчката е доставката чрез покупка на хран. продукти за обектите на Социален патронаж на територията на гр. Приморско и гр. Китен, ДГ — гр. Приморско, ДГ — гр. Китен, ДГ — с. Ясна поляна, ДВФУ — с. Ясна поляна, ДГ — с. Веселие и ДГ — с. Ново Паничарево по 12 (дванадесет) броя обособени позиции. Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособени позиции са прогнозни за срока на договора, като възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата според необходимостта на обслужваните обекти, да възложи доставка на нови артикули, както и да откаже доставка на артикули, включени в приложението към ценовото предложение в случай на промяна в нормативната уредба. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 4, № 5, № 7, № 8, № 11, № 12 е под 30 000 BGN и сумата от стойностите им е под 20 % от прогнозната стойност на поръчката, на осн. чл. 21, ал. 6 от ЗОП ще се възложат чрез директно възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 587 084.68 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Мляко и млечни продукти

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15511000
15500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341
Voornaamste plaats van uitvoering:

Социален патронаж на територията на гр. Приморско и гр. Китен, ДГ — гр. Приморско, ДГ — гр. Китен, ДГ — с. Ясна поляна, ДВФУ — с. Ясна поляна, ДГ — с. Веселие и ДГ — с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предмет на обособена позиция № 1 е доставката чрез покупка на мляко и млечни продукти. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в техническата спецификация, неразделна част от документацията. Доставката на хранителни продукти от обособена позиция № 1 ще се извършват по предварителна заявка. Заявките се подават по e-mail или факс, посочени от изпълнителя. Доставките на хранителни продукти ще се извършват в работен за заведенията ден до 8:00 ч. — в деня, следващ деня на заявката. Заявките ще се извършват периодично — минимум 3 пъти седмично. При доставяне на заявените количества хранителни продукти ще се издава приемно-предавателен протокол (стокова разписка), съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката. За съответната обособена позиция се допускат извънредни заявки. Финансирането на обществената поръчка е от общинският бюджет на община Приморско. Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно до 30 число на месеца, следващ месеца на доставки на продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемно-предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити. Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва прясно мляко 3,2 % —20 094,12 л; прясно мляко 2 % — 1 452 кг, сирене — 4 580 кг; кисело мляко 3,6 % — 21 131 л; кисело мляко 2 % — 4 918 кг, кашкавал от краве мляко — 3 513 кг; краве масло 80 % — 1 621 кг; кашкавалена извара — 200 кг

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 213 247.33 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Възложителят отстранява от процедурата участник, който не отговаря на поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор. При подаване на офертата си участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор за съответната обособена позиция, за която се участва, чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Месо и месни продукти

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341
Voornaamste plaats van uitvoering:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предмет на Обособена позиция №2 е доставката чрез покупка на месо и месни продукти. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията. Доставката на хранителни продукти от Обособена позиция №2 ще се извършват по предварителна заявка. Заявките се подават по e-mail или факс, посочени от Изпълнителя. Доставките на хранителни продукти ще се извършват в работен за заведенията ден до 8.00 ч. - в деня, следващ деня на заявката.Заявките ще се извършват периодично–минимум три пъти седмично. При доставяне на заявените количества хранителни продукти ще се издава приемо-предавателен протокол /стокова разписка/, съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката.За съответната обособена позиция се допускат извънредни заявки. Финансирането на обществената поръчка е от общинският бюджет на Община Приморско.Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 30 число на месеца, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва-Пиле замразено 2700кг, телешко – шол без кост 585кг, свинско - бут без кост 2750кг, свински врат с кост 150кг, Малотраен колбас телешки 240кг, Шунка 272кг, Трайни колбаси / шпекови/340кг, Мляно месо Смес 40 % -свинско месо и 60 % телешко месо- 2770кг, Мляно месо 100 % свинско 200кг, Мляно месо Смес 40 % -свинско месо и 60 % телешко месо По БДС 1132кг, Пастет детски, по БДС 2790бр, Пилешки дреболии замразени/ комплекти за супи -100кг, Кренвирши - свински, пушени 918кг, Наденица – свинска, варена 950кг,

Дроб свински 100кг, Агнешки дреболии 660кг,Телешко шкембе 550кг, Кюфте, свинско, замразено 11300бр, Кебапче, свинско, замразено 11300бр, Агнешко месо 150кг, Пилешко филе 700кг, Прясна наденица 50кг, Заешко месо - замразено 518кг, Пуешко филе 235кг

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 99 074.96 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Възложителят отстранява от процедурата участник, който не отговаря на поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор. При подаване на офертата си участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор за съответната обособена позиция, за която се участва, чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Риба и рибни продукти

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341
Voornaamste plaats van uitvoering:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предмет на Обособена позиция №3 е доставката чрез покупка на риба и рибни продукти. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията. Доставката на хранителните продукти ще се извършват по предварителна заявка. Заявките се подават по e-mail или факс, посочени от Изпълнителя. Доставките на хранителни продукти ще се извършват в работен за заведенията ден до 8.00 ч. - в деня, следващ деня на заявката.Заявките ще се извършват периодично–минимум един път седмично. При доставяне на заявените количества хранителни продукти ще се издава приемо-предавателен протокол /стокова разписка/, съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката.За съответната обособена позиция се допускат извънредни заявки. Финансирането на обществената поръчка е от общинският бюджет на Община Приморско.Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 30 число на месеца, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва-Риба скумрия – замразена 1550кг,

Риба скумрия – филе /замразена/1037кг, Филе хек 1035кг

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 19 250.39 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Възложителят отстранява от процедурата участник, който не отговаря на поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор. При подаване на офертата си участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор за съответната обособена позиция, за която се участва, чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Яйца и яйчени продукти

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03142500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG34
Voornaamste plaats van uitvoering:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предмет на Обособена позиция №4 е доставката чрез покупка на яйца и яйчени продукти. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията. Доставката на хранителните продукти ще се извършва по предварителна заявка. Заявките се подават по e-mail или факс, посочени от Изпълнителя. Доставките на хранителни продукти ще се извършват в работен за заведенията ден до 8.00 ч. - в деня, следващ деня на заявката.Заявките ще се извършват периодично–минимум три пъти седмично. При доставяне на заявените количества хранителни продукти ще се издава приемо-предавателен протокол /стокова разписка/, съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката.За съответната обособена позиция се допускат извънредни заявки. Финансирането на обществената поръчка е от общинският бюджет на Община Приморско.Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 30 число на месеца, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва-яйца,Кокоши - тегло-40-50 гр.;Клас „А”- 57340бр

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 761.60 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Обособена позиция ІV - Яйца и яйчени продукти ще бъде възложена самостоятелно по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, по реда, предвиден за възлагане в съответствие с прогнозната й стойност.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Масла и мазнини

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15430000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG34
Voornaamste plaats van uitvoering:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предмет на Обособена позиция №5 е доставката чрез покупка на масла и мазнини, годни за консумация. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията. Доставката на хранителните продукти ще се извършват по предварителна заявка. Заявките се подават по e-mail или факс, посочени от Изпълнителя. Доставките на хранителни продукти ще се извършват в работен за заведенията ден до 8.00 ч. - в деня, следващ деня на заявката.Заявките ще се извършват периодично–минимум един път седмично. При доставяне на заявените количества хранителни продукти ще се издава приемо-предавателен протокол /стокова разписка/, съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката.За съответната обособена позиция се допускат извънредни заявки. Финансирането на обществената поръчка е от общинският бюджет на Община Приморско.Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 30 число на месеца, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва- олио слънчогледово 3610л, маргарин, 80 % масленост 100кг

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 818.40 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Обособена позиция V - Масла и мазнини ще бъде възложена самостоятелно по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, по реда, предвиден за възлагане в съответствие с прогнозната й стойност.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Зърнени храни и храни на зърнена основа

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03211900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG34
Voornaamste plaats van uitvoering:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предмет на Обособена позиция №6 е доставката чрез покупка на Зърнени храни и храни на зърнена основа. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията. Доставката на хранителните продукти ще се извършва по предварителна заявка. Заявките се подават по e-mail или факс, посочени от Изпълнителя. Доставките на хранителни продукти ще се извършват в работен за заведенията ден до 8.00 ч. - в деня, следващ деня на заявката.Заявките ще се извършват периодично–минимум три пъти седмично. При доставяне на заявените количества хранителни продукти ще се издава приемо-предавателен протокол /стокова разписка/, съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката.За съответната обособена позиция се допускат извънредни заявки. Финансирането на обществената поръчка е от общинският бюджет на Община Приморско.Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 30 число на месеца, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва-Хляб тип Добруджа 9188кг, Хляб тип „България” по УС 3753 кг, Хляб тип Типов 800кг, Хляб тип бял 1920кг, Хляб тип „Пълнозърнест” Установен стандарт 1117кг, Хляб тип пълнозърнест 500кг, Галета 157кг, Кори за баница 869кг, Козунак 600бр, Закуски (кифли, рогчета и софиянки) 864кг, Бутер тесто 70кг, Тесто 83кг, Брашно УС 3422кг, Грис пшеничен 980кг, Нишесте десертно 300кг, Фиде 690кг, Макаронени изделия 1013кг, Мюсли 59кг, Мая за хляб, суха 665бр, Овесени ядки 275кг, Грухана пшеница 60кг, Ориз 3035кг;

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 125.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Възложителят отстранява от процедурата участник, който не отговаря на поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор. При подаване на офертата си участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор за съответната обособена позиция, за която се участва, чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Картофи и кореноплодни

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03212100
03221110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG34
Voornaamste plaats van uitvoering:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предмет на Обособена позиция №7 е доставката чрез покупка на картофи и кореноплодни. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията. Доставката на хранителните продукти ще се извършва по предварителна заявка. Заявките се подават по e-mail или факс, посочени от Изпълнителя. Доставките на хранителни продукти ще се извършват в работен за заведенията ден до 8.00 ч. - в деня, следващ деня на заявката.Заявките ще се извършват периодично–минимум три пъти седмично. При доставяне на заявените количества хранителни продукти ще се издава приемо-предавателен протокол /стокова разписка/, съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката.За съответната обособена позиция се допускат извънредни заявки. Финансирането на обществената поръчка е от общинският бюджет на Община Приморско.Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 30 число на месеца, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити. Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва-Картофи 10000кг, Моркови 2006кг, Лук кромид, зрял 4183кг, Чесън зрял 130кг, Праз лук 50бр.връзки, Пресен лук 200бр.връзки, 8. Пресен чесън 20бр.връзки, Целина глави 49кг, Червено цвекло 40кг

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 394.43 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Обособена позиция VII - Картофи и кореноплодни ще бъде възложена самостоятелно по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, по реда, предвиден за възлагане в съответствие с прогнозната й стойност.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Варива

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03212210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG34
Voornaamste plaats van uitvoering:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предмет на Обособена позиция №8 е доставката чрез покупка на варива. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията. Доставката на хранителните продукти ще се извършват по предварителна заявка. Заявките се подават по e-mail или факс, посочени от Изпълнителя. Доставките на хранителни продукти ще се извършват в работен за заведенията ден до 8.00 ч. - в деня, следващ деня на заявката.Заявките ще се извършват периодично–минимум един път седмично. При доставяне на заявените количества хранителни продукти ще се издава приемо-предавателен протокол /стокова разписка/, съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката.За съответната обособена позиция се допускат извънредни заявки. Финансирането на обществената поръчка е от общинският бюджет на Община Приморско.Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 30 число на месеца, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва-Зрял боб /лющен/ 160кг, Зрял боб-обикновен 1148кг, леща /червена/ 80кг, Леща-обикновена 940кг

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 637.21 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Обособена позиция 8 - Картофи и кореноплодни ще бъде възложена самостоятелно по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, по реда, предвиден за възлагане в съответствие с прогнозната й стойност.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15331100
15331400
15322000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG34
Voornaamste plaats van uitvoering:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предмет на Обособена позиция №9 е доставката чрез покупка на Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията. Доставката на хранителните продукти ще се извършва по предварителна заявка. Заявките се подават по e-mail или факс, посочени от Изпълнителя. Доставките на хранителни продукти ще се извършват в работен за заведенията ден до 8.00 ч. - в деня, следващ деня на заявката.Заявките ще се извършват периодично–минимум три пъти седмично. При доставяне на заявените количества хранителни продукти ще се издава приемо-предавателен протокол /стокова разписка/, съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката.За съответната обособена позиция се допускат извънредни заявки. Финансирането на обществената поръчка е от общинският бюджет на Община Приморско.Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 30 число на месеца, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва-Зелен фасул, замразен 1039кг, Зелен фасул консерва 815бр,Грах, замразен 1598кг,Микс замразени зеленчуци /царевица, грах, моркови, броколи/ 454кг, Царевица замразена 450кг, Консерва домати 4276бр, Доматено пюре консерва 466бр, Консерва паприкаш 272бр,Консерва гювеч 795 бр Консерва мариновани краставички 1036 бр, Консерва стерилизирани цели гъби 1365 бр, Лютеница 900 бр, Лютеница по БДС 350 бр, Спанак, замразен 1497 кг, Кисело зеле, консерва 825 бр, Печен пипер - замразен 1405 кг, Суров пипер/замразен/ 100 кг, Броколи замразени 100 кг, Карфиол замразен 120 кг, Домати 1000кг, Краставици 1700 кг, Пипер, зелен 670 кг, Тиквички 1560 кг, Зеле 1800 кг, Червен пипер -капия консерва 4кг, Изчистени орехови ядки 22 кг, Оцет винен 209 л, Оцет ябълков 20.00 л, Чубрица 30 кг, Червен пипер 124 кг, Черен пипер 18 кг, Джоджен сух 10 кг, Зеленчукова подправка от сушени зеленчуци за ястия и супи 40 кг, Дафинов лист 8.00 бр, Картофено пюре 64 кг, Пресни листни подправки (магданоз, копър, целина) 1267 бр. връзка

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 55 993.10 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Възложителят отстранява от процедурата участник, който не отговаря на поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор. При подаване на офертата си участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор за съответната обособена позиция, за която се участва, чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03222300
03222200
03222330
15332200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG34
Voornaamste plaats van uitvoering:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предмет на Обособена позиция №10 е доставката чрез покупка Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията. Доставката на хранителните продукти ще се извършва по предварителна заявка. Заявките се подават по e-mail или факс, посочени от Изпълнителя. Доставките на хранителни продукти ще се извършват в работен за заведенията ден до 8.00 ч. - в деня, следващ деня на заявката.Заявките ще се извършват периодично–минимум три пъти седмично. При доставяне на заявените количества хранителни продукти ще се издава приемо-предавателен протокол /стокова разписка/, съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката.За съответната обособена позиция се допускат извънредни заявки. Финансирането на обществената поръчка е от общинският бюджет на Община Приморско.Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 30 число на месеца, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва- Ягоди 200 кг, Кайсии 801 кг, Праскови 784 кг, Нектарина 618 кг, Дини 2046 кг, Пъпеши 1634 кг, Портокали 1558 кг, Мандарини 1521 кг, Киви 975 кг, Банани 4600 кг, Лимони 252 кг, Череши 645 кг, Грозде 599 кг, Круши 1117 кг, Сливи 355 кг, Тиква цигулка 596 кг, Ябълки 4750 кг, Натурален сок, различни видове 2110 л, Стафиди, златни 50 кг., Маслини 480 кг, Маслини без костилка 46 кг, Шипков мармалад 190 бр, Компот 4590 кг, Конфитюр 541кг;

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 55 232.02 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Възложителят отстранява от процедурата участник, който не отговаря на поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор. При подаване на офертата си участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор за съответната обособена позиция, за която се участва, чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Захар, захарни и шоколадови изделия, мед

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15831000
15840000
15842300
15831600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG34
Voornaamste plaats van uitvoering:

Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево, община Приморско

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предмет на Обособена позиция №11 е доставката чрез покупка на Захар, захарни и шоколадови изделия, мед. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията. Доставката на хранителните продукти ще се извършват по предварителна заявка. Заявките се подават по e-mail или факс, посочени от Изпълнителя. Доставките на хранителни продукти ще се извършват в работен за заведенията ден до 8.00 ч. - в деня, следващ деня на заявката.Заявките ще се извършват периодично–минимум един път седмично. При доставяне на заявените количества хранителни продукти ще се издава приемо-предавателен протокол /стокова разписка/, съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката.За съответната обособена позиция се допускат извънредни заявки. Финансирането на обществената поръчка е от общинският бюджет на Община Приморско.Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 30 число на месеца, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва- Захар кристална 3303 кг, Пудра захар 114 кг, Суха паста 3000 бр, Бисквити тип „Закуска” 570 кг, Шоколадови вафли, с фъстъци 4300 бр,

Обикновени бисквити 315 бр. опаковки, Меденка 3500 бр, Бисквити с овесени ядки 210 бр. кутии, Халва 212 кг, Мед 33 кг, Локум обикновен, безцветен, без ядки 25 бр.,Десертно руло 300 бр, Кроасани 4300 бр, Толумбички 5900 бр, Еклери 1200 бр, Сочна паста 5200 бр, Нишесте 22 кг, Саралия 2700 бр, Руло 2000 бр, Обикновена шоколадова вафла 3500 бр, Чай билков в пликчета 1476 бр. кутии, Какао, прахообразно 20 кг, Сол 523 кг, Сода бикарбонат 42 кг, Сода амонячна 0.32 кг, Ванилия на прах - подправка за сладкиши 3660 бр, Канела 62 кг, Бакпулвер 16 кг.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 335.04 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Обособена позиция XI - Захар, захарни и шоколадови изделия, мед ще бъде възложена самостоятелно по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, по реда, предвиден за възлагане в съответствие с прогнозната й стойност.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Храни със специално предназначение - диетични храни

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15880000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG34
Voornaamste plaats van uitvoering:

Дом за възрастни с физически увреждания, с.Ясна поляна, община Приморско

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предмет на Обособена позиция № 12 е доставката чрез покупка на диетични храни. Необходимото прогнозно количество хранителни продукти за съответната обособена позиция са посочени детайлно в Количествена сметка, съдържаща се в документацията за участие в процедурата. Изискванията към доставяните хранителни продукти са подробно описани в Техническата спецификация неразделна част от документацията. Доставката на хранителните продукти ще се извършват по предварителна заявка. Заявките се подават по e-mail или факс, посочени от Изпълнителя. Доставките на хранителни продукти ще се извършват в работен за заведенията ден до 8.00 ч. - в деня, следващ деня на заявката.Заявките ще се извършват периодично–минимум един път седмично. При доставяне на заявените количества хранителни продукти ще се издава приемо-предавателен протокол /стокова разписка/, съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката.За съответната обособена позиция се допускат извънредни заявки. Финансирането на обществената поръчка е от общинският бюджет на Община Приморско.Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, до 30 число на месеца, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо- предавателен протокол за доставка, стокова разписка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.Прогнозната необходимост от хранителни продукти включва- Диетични бисквити 86кг, Диетични кексчета 57 кг, Вафла диетична 57 кг, Меденки диетични 23 кг, Диетичен конфитюр от ягоди 81 кг, Диетичен конфитюр от малини 81 кг, Диетичен конфитюр от сини сливи 81 кг, подсладител 36 бр.опаковки, Сладолед диетичен 120 кг;

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 215.20 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Обособена позиция XII - Храни със специално предназначение - диетични храни ще бъде възложена самостоятелно по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, по реда, предвиден за възлагане в съответствие с прогнозната й стойност.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят няма изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

Eventuele minimumeisen:

Няма

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1.Участникът следва да има опит при извършването на доставки с предмет, идентичен или сходен с този на съответната обособена позиция, за която участва. Под „идентични или сходни” да се разбират доставки на храни от „Групата храна" за съответната обособена позиция. По смисъла на параграф 1, т. 12 от ДР на Закона за храните „Групи храни" са храни, обединени на базата на техния произход и състав. Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване в ЕЕДОП, Част IV,буква В, т. 1б).

Изискването е за вс. об. позиция поотделно, в зависимост от предмета й. Ако офертата е за повече от една об. позиция, в ЕЕДОП да се посочи информация за доставките на хранителни продукти от съотв. група продукти, включени в предмета на об. позиция.

Преди сключване на договор, определеният за изпълнител следва да представи списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

2.Участниците следва да разполагат със собствен или нает обект, регистриран в БАБХ-ОДБХ по реда на чл.12 от ЗХ за производство, търговия на едро и/или дребно с храни, съответстващи на тези, включени в съответната обособена позиция от настоящата поръчка, за която се участва,. Чуждестранните лица следва да имат аналогична регистрация, съгласно законодателството на държавата-членка,в която са установени. При участие в повече от една об. позиция, изискването се прилага кумулативно по отношение на хранителните продукти, включени в предмета на всяка една от обособените позиции. Обектът може да бъде един, но с регистрация за търговия с различни групи хранителни продукти, включени в обособената/ите позиция/и, за която/ ито се подава оферта.

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване в ЕЕДОП - в Част IV, буква В, т.9.. Информацията трябва да съдържа списък с обекта/тите за производство или търговия на едро с храни – собствен/и и/или нает/и. Участникът следва да посочи и точното наименование на удостоверението за регистрация на обектите по чл. 12 от ЗХ, издател и срок на валидност.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, Участникът доказа съответствието с поставеното изискване с представяне на Удостоверение за регистрация на обект и документ за собственост или договор за наем, валиден за срока на договора.

3. Участникът да разполага със специализирано трансп. средство за превоз на хранителни продукти, регистрирано по приложимите норм. актове, както и да отговаря на санит.-хиг. изисквания за транспорт, удостоверено с разрешително за превоз на групи храни от съответната обособена позиция, за която участва.

Забележка: Едно превозно средство може да бъде използвано за изпълнение на доставките за една или повече обособени позиции, само ако има валидно удостоверение за регистрация от ОДБХ към БАБХ за превоз на групите храни, посочени в настоящата поръчка, респ. за превоз на групите храни, посочени в съответната обособена позиция.

При участие за об. позиции №№ 1, 2, 3 и 4, участникът да разполага хладилно транспортно средство, регистрирано в ОДБХ.

Забележка: Едно хлад. трансп. средство може да бъде използвано за изпълнение на една или повече обособени позиции, само ако има валидно удостоверение за регистрация от ОДБХ към БАБХ за превоз на групите храни посочени в съответната обособена позиция, за която се подава оферта.

Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване в ЕЕДОП. - в Част IV, буква В, т. 9 от ЕЕДОП.

Информацията да съдържа списък на специализираните транспортни средства за превоз, които ще ползва, като участникът следва да посочи вид, марка, модел на транспортното средство, неговия регистрационен номер, собствен или нает, номер, дата и орган, който е издал разрешението и групата храни, за които се отнася.

Eventuele minimumeisen:

1. През последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата участникът следва да е изпълнил минимум 1 доставка с предмет, идентичен или сходен с този на съответната обособена позиция, за която участва.

**Забележка: При участие за повече от 1 обособена позиция всеки участник следва да покрие минималното заложено от възложителя изискване за доставки, идентични или сходни с предмета на всяка обособена позиция, за която участва.

2. Участникът следва да разполага с най-малко 1 (един) собствен или нает обект, регистриран/и в БАБХ-ОДБХ по реда на чл. 12 от Закона за храните за производство, търговия на едро и/или дребно с храни, съответстващи на тези, включени в съответната обособена позиция от настоящата поръчка, за която се участва.

3. Участникът да разполага със минимум 1 (едно) специализирано транспортно средство за превоз на хранителни продукти, което да е регистрирано за превоз на групи храни от съответната обособена позиция, за която участва.

При участие за обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4 — минимум 1 (едно) хладилно транспортно средство, регистрирано в ОДБХ.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Срок за изпълнение на договора: 24 (двадесет и четири месеца) от влизането му в сила или до изчерпване на предвидения финансов ресурс за изпълнение на съответната обособена позиция, което обстоятелство настъпи по-рано.

Изпълнителят гарантира изпълнението на задълженията си по договора с гаранция за изпълнение в размер на 5 % от прогнозната му стойност без ДДС.

Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение към датата на сключване на договора. Гаранцията се представя в някоя от следните форми:

— парична сума, внесена по банковата сметка на възложителя,

— банкова гаранция, или

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в съответствие с условията на проектодоговора. Възложителят освобождава гаранциите за участие и за изпълнение на договора, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Община Приморско, ул. „Трети март“ № 56, гр. Приморско, област Бургас

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Упълномощените лица представят на комисията нот. заверено пълномощно.

Офертите на участниците се подават на адреса на възложителя: гр. Приморско, п.к. 8180, Община Приморско, ул. „Трети март“ № 56.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54,ал.1 от ЗОП и не следва да попадат в хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС),освен когато са налице изключенията по чл.4 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС. Участникът да не е свързано лице по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП и да идентифицира физическите лица,които са действителни собственици на ЮЛ, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари. Отстранява се участник,който участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник,и представя самостоятелно оферта.Отстранява се участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.Възложителят отстранява и от процедурата участници на основанията предвидени в чл.107 от ЗОП. Информация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл.54,ал.1 от ЗОП,участниците следва да декларират в Част III от ЕЕДОП в приложимите полета.Информация относно липсата или наличието на:осъждания за престъпления по чл. 172, 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се декларира в Част III,Раздел Г "Други основания за изключване..." от ЕЕДОП. Възложителят ще сключи договор с избраните изпълнители на стойност, съответстваща на прогнозната стойност на всяка обособена позиция.При необходимост от доставка на невключени в приложенията артикули или при достигане на посочената в договора стойност, в рамките на срока на договора, доставяните артикули и цената се актуализират, на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП с не повече от 10 % от първоначалната му стойност.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

На основание чл. 196, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението за откриване на процедура подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019