Leveringen - 13769-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Venetië: Dieselolie

2019/S 008-013769

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
Via Rovereto 12
Venezia
30174
Italië
Contactpersoon: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, via Rovereto 12, 30174 Venezia (VE) — sito: www.acquerisorgive.it — Portale: https://acquerisorgive-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp — Mail: consorzio@acquerisorgive.it — PEC: consorzio@pec.acquerisorgive.it
Telefoon: +39 0415459111
E-mail: consorzio@acquerisorgive.it
Fax: +39 0415459262
NUTS-code: ITH35

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.acquerisorgive.it

Adres van het kopersprofiel: http://www.acquerisorgive.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://acquerisorgive-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://acquerisorgive-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gestione e manutenzione ramo idrico, tutela del territorio

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura di carburante.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gara a lotti per fornitura di carburante:

— lotto 1 — gasolio agricolo franco cisterna,

— lotto 2 — gasolio da autotrazione franco cisterna,

— lotto 3 — carburante alla pompa (diesel, benzina, gpl, metano).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 758 311.65 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura di gasolio agricolo.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comuni vari in provincia di Venezia, Treviso e Padova, meglio specificato in capitolato speciale.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gasolio agricolo su cisterna: litri 986 730 per il periodo certo di 36 mesi, (possibile rinnovo di ulteriori 36 mesi e proroga tecnica di ulteriori 6 mesi non compresi) — importo stimato appalto per la durata certa di 36 mesi 716 365,98 EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 017 764.17 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibile rinnovo di ulteriori 36 mesi oltre alla proroga tecnica di ulteriori 6 mesi.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura di gasolio da autotrazione su cisterna.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH3
Voornaamste plaats van uitvoering:

In diversi comuni delle provincie di Venezia, Treviso e Padova.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di gasolio da autotrazione su cisterna — quantità certa per il periodo di 36 mesi litri 219 750 per un importo certo complessivo di 270 292,50 EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 761 323.87 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibile rinnovo di ulteriori 36 mesi oltre alla proroga tecnica di ulteriori 6 mesi.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura di carburante alla pompa (diesel, benzina, gpl e metano).

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134100
09132100
09133000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH3
Voornaamste plaats van uitvoering:

In diversi comuni delle provincie di Venezia, Treviso e Padova.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di carburante alla pompa per le seguenti quantità certe per il periodo di 36 mesi:

— gasolio 220 950 litri — 271 768,50 EUR,

— benzina 46 950 litri — 60 236,85 EUR,

— gpl 15 900 litri — 9 078,90 EUR,

— metano 8 100 kg — 6 569,10 EUR.

Si rimanda al Disciplinare di gara.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 979 223.60 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibile rinnovo di ulteriori 36 mesi oltre alla proroga tecnica di ulteriori 6 mesi.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Iscrizione alla CCIAA o dichiarazione giurata.

Possesso licenza UTIF o documento equivalente.

Si rimanda al Disciplinare di gara.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Presso la sede legale della stazione appaltante: ITALIA — Comune di Venezia, via Rovereto 12.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Gennaio 2021.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Cannaregio 2277–2278
Venezia
30122
Italië
Telefoon: +39 0412403911
E-mail: presve@giustizia-ammnistrativa.ve.it

Internetadres: www.giustiziaamministrativa.it

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019