Leveringen - 13773-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Östersund: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2019/S 008-013773

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Region Jämtland Härjedalen
232100-0214
Box 654
Östersund
831 27
Zweden
Contactpersoon: Thord Jonsson
Telefoon: +46 63-147809
E-mail: thord.jonsson@regionjh.se
NUTS-code: SE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rjh.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-avrop.com/jll/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=41303
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-avrop.com/jll/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=41303
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ultraljudsapparat till Röntgenavdelningen

Referentienummer: RS/2088/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Röntgenavdelningen vid Östersunds sjukhus har för avsikt att upphandla ett (1) st ultraljudssystem som prestationsmässigt ska ligga i "high-end" klassen. Ultraljudssystemet ska vara mobilt, d.v.s. tillåta smidig förflyttning samt medge möjlighet till att utföra undersökningar under goda ergonomiska betingelser. Systemet ska användas i klinisk verksamhet vid röntgenavdelningen, sedvanliga ultraljudsundersökningar vid länssjukhus, d.v.s .patienter i alla åldrar och brett spektrum av ulj metoder, dock krävs funktioner anpassade med tonvikt på leverdiagnostik. För proberna generellt ska de vara utrustade med modern teknologi och kunna ge utomordentligt god spatiell upplösning för generell bukdiagnostik (inklusive obesitas), smallparts/testis, neonatal us, muskuloskeletal, biopsering, fusion, kontrast samt vaskulär diagnostik.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 SEK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Röntgenavdelningen vid Östersunds sjukhus har för avsikt att upphandla ett (1) st ultraljudssystem som prestationsmässigt ska ligga i "high-end" klassen. Ultraljudssystemet ska vara mobilt, dvs tillåta smidig förflyttning samt medge möjlighet till att utföra undersökningar under goda ergonomiska betingelser. Systemet ska användas i klinisk verksamhet vid röntgenavdelningen, sedvanliga ultraljudsundersökningar vid länssjukhus, dvs patienter i alla åldrar och brett spektrum av ulj metoder, dock krävs funktioner anpassade med tonvikt på leverdiagnostik. För proberna generellt ska de vara utrustade med modern teknologi och kunna ge utomordentligt god spatiell upplösning för generell bukdiagnostik (inklusive obesitas), smallparts/testis, neonatal us, muskuloskeletal, biopsering, fusion, kontrast samt vaskulär diagnostik.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 29/03/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/02/2019
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314
Härnösand
871 27
Zweden
Telefoon: +46 611-460600
E-mail: forvaltningsratteniharnosand@dom.se
Fax: +46 611-511820

Internetadres: http://www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019