Leveringen - 13785-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Edinburgh: Vitrines

2019/S 008-013785

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Historic Environment Scotland
Longmore House, Salisbury Place
Edinburgh
EH9 1SH
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1316688866
E-mail: procurement@hes.scot
Fax: +44 1316688877
NUTS-code: UKM

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://historicenvironment.scot

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00164

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.publiccontractsscotland.gov.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.publiccontractsscotland.gov.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Non Departmental Public Body
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Conservation, Built Heritage and Tourism

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provison of Display Cases

Referentienummer: HES/C/3952
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39171000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

HES is looking to set up a framework of suitable suppliers who are able to provide both new and replacement display cases for use at various sites. HES has a large and varied collection of archaeological artefacts and historic objects on public display throughout Scotland. HES has a rolling programme for identifying where cabinets are required.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39171000
39133000
39141300
39122200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

HES is looking to set up a framework of suitable suppliers who are able to provide both new and replacement display cases for use at various sites. HES has a large and varied collection of archaeological artefacts and historic objects on public display throughout Scotland. HES has a rolling programme for identifying where cabinets are required.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality criterion / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

There will be an option to extend for up to a further 12 months following the initial contract period.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

HES use Scotbis, an independent provider of business credit reports, to assess the financial standing of tenderers. The overall aim of this assessment is to ensure, as far as possible, that any potential Supplier will not have financial difficulties that endanger their ability to perform the Contract. If financial information cannot be gained from that source Historic Environment Scotland will request that you provide full audited accounts for the last 2 full financial years. If Suppliers cannot provide any of the assurances as detailed above, and it is determined by HES that your financial strength is not adequate, then your company may not pass the financial evaluation. If you can provide the assurances as detailed above, HES may explore these options with you before determining whether your company can be taken forward in this procurement exercise. Bank details may also be sought to support the above.

Eventuele minimumeisen:

With reference to ESPD (Scotland) Question 4B.5, it is a requirement of this contract that bidders hold, or can commit to obtain, prior to the commencement of any subsequently awarded contract, the types and levels of insurance indicated below:

— employers (compulsory) liability insurance: 5 000 000 GDP,

— public liability insurance: 5 000 000 GDP.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

This will be re-tendered in 2023 if the Framework is extended for the full duration.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Note: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Public Contracts Scotland website at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=569342

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/sitehelp/help_guides.aspx

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

(SC Ref:569342)

Download the ESPD document here: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/ESPD/ESPD_Download.aspx?id=569342

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Historic Environment Scotland
Longmore House, Salisbury Place
Edinburgh
EH9 1SH
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1316688866
Fax: +44 1316688877

Internetadres: http://historicenvironment.scot

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019