Leveringen - 13802-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Arnhem: Materiaal voor gladheidsbestrijding

2019/S 008-013802

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
De Connectie (voor Gemeente Arnhem)
66683270
Eusebiusbuitensingel 53
Arnhem
6828 HZ
Nederland
Contactpersoon: Inge Kämink
Telefoon: +31 263777082
E-mail: aanbesteden@connectie.nl
NUTS-code: NL226

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.connectie.nl

Adres van het kopersprofiel: https://ctmsolution.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181174

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=227120&B=
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=227120&B=
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Strooimaterieel Gemeente Arnhem

Referentienummer: 293228
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44113910
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het huidige strooimaterieel is aan vervanging toe. Gemeente Arnhem wenst enkele aanhangwagenstrooiers en opzetstrooiers aan te schaffen en het huidige materieel in te ruilen. Daarnaast wenst gemeente Arnhem een onderhouds- en reparatieovereenkomst af te sluiten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144420
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL226
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Arnhem

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het huidige strooimaterieel is aan vervanging toe. Gemeente Arnhem wenst enkele aanhangwagenstrooiers en opzetstrooiers aan te schaffen en het huidige materieel in te ruilen. Daarnaast wenst gemeente Arnhem een onderhouds- en reparatieovereenkomst af te sluiten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De reparatie- en onderhoudsovereenkomst kan na de eerste 10 jaar 1 keer verlengd worden met 5 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Bij deze aanbesteding is er een optie voor reparatie en onderhoud voor de zoutstrooiers en sneeuwploegen die reeds in het bezit zijn van opdrachtgever. De AD wenst naast de aanschaf van nieuw materieel nog een deel van het bestaande materieel te blijven gebruiken. Op dit “oude” materieel dient tevens onderhoud uitgevoerd te worden. Daarom wil de AD middels deze aanbesteding tot een optie komen voor reparatie en onderhoud voor de zoutstrooiers en/ of sneeuwploegen die reeds in het bezit zijn bij de AD. Het betreft derhalve 2 opties, zie AE-22 van het programma van eisen (bijlage 4) en het prijzenblad. Het gaat hierbij om materieel dat nog ca. 10 jaar gebruikt zal worden door opdrachtgever. Opdrachtgever besluit uiterlijk binnen 5 maanden na de inschrijfdatum of van 1 van beide of beide opties gebruik gemaakt gaat worden. Wordt de optie benut en daarmee het oude materieel bij Inschrijver in onderhoud gebracht, dan dient vervolgens dit onderhoud conform de specifieke eisen, zoals via deze aanbesteding aan het RO-contract gesteld, uitgevoerd te worden.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie aanbestedingsdocument.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Gelderland
Arnhem
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie aanbestedingsdocument.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019