Leveringen - 13805-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Radom: Software en informatiesystemen

2019/S 008-013805

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego
ul. Lekarska 4
Radom
26-610
Polen
Contactpersoon: P. Anna Skwarczyńska, K-K Sekcji Zamówień Publicznych
Telefoon: +48 361-52-83
E-mail: zampubl@rszs.regiony.pl
Fax: +48 361-52-13
NUTS-code: PL921

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://przetargi.rszs.radom.regiony.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://przetargi.rszs.radom.regiony.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego realizowanego w ramach projektu pn. Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym.

Referentienummer: RSS/SZP/P-02/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego realizowanego w ramach projektu pn.Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w RSZS. cd. sek.VI.4.3. administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt. a, składa dokument,o którym mowa w pkt. 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju,w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby cd. w sek. III

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
30232110
30231300
30213000
30213200
30237200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL921
Voornaamste plaats van uitvoering:

Radomski Szpital Specjalistyczny.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego-komputer stacjonarny typ A,Komputer stacjonarny typ B - dla Partnerów, Monitor, Pakiet oprogramowania biurowego, Tablet medyczny, Drukarka laserowa - dla Partnerów,

Cd. sek. I.3. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczna za pośrednictwem: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: / RSZS/ZamPubl /adres ePUAPU Zamawiającego: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Dodaje się do sek. IV.1.4 Przed wszczęciem postępowania Zamawiający prowadził dialog techniczny. Podczas dialogu Zamawiający od Wykonawców biorących w nich udział uzyskał jedynie informacji, iż rozwiązania jakich oczekiwał Zamawiający są dostępne na rynku. W związku z powyższym ustalenia dialogu nie wpłynęły na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry techniczne / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/04/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Dostawa nastąpi w terminie do 30.4.2019 r. na podstawie otrzymanej przez Wykonawcę pisemnej informacji od Zamawiającego o chęci skorzystania z prawa opcji.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w trakcie trwania umowy na zakup i dostawę sprzętu informatycznego realizowanego w ramach projektu pn. Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, z możliwości zakupu dodatkowych komputerów (komputer stacjonarny typ A i monitory) w ilości max 40 szt. w ramach skorzystania z prawa opcji.

Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia w całości lub części, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Realizacja zamówienia opcjonalnego odbędzie się na podstawie informacji, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemnie nie później niż 14 dni przed końcem realizacji zamówienia podstawowego. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. W ramach prawa opcji wymaga się dostarczenia komputerów typu A i monitorów o tych samych parametrach co w zamówieniu podstawowym.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPMA.02.01.01-14-7924/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych). na potwierdzenie w/w warunku Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przedłożyć na wezwanie Zamawiającego: c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

a. Doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto każda, polegające na dostawie i uruchomieniu sprzętu komputerowego

b. Osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej sześcioma osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie instalowania, konfigurowania, uruchamiania sprzętu informatycznego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są oni zobowiązani do łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5.2.2 a i b. Warunek określony w pkt. 5.1. każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien spełniać samodzielnie.

Na potwierdzenie w/w warunków Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przedłożyć na wezwanie zamawiającego: a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert według wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ.

Eventuele minimumeisen:

c.d. sek. II 1.4. 6.5.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

1. Dokumenty dotyczące dostarczonego sprzętu

1) w zakresie potwierdzenia przez sprzęt komputerowy w oferowanej konfiguracji posiadania w testach wydajnościowych wyników nie gorszych niż: Bapco SysMark 2014: Overall – min. 1685 punktów; Bapco SysMark 2014: Office Productivity – min. 1412 punktów; Bapco SysMark 2014: Data/Financial Analysys – min. 1870 punktów; Bapco SysMark 2014: Media Creation – min. 1795 punktów; należy przedłożyć wydruk raportów z oprogramowania testującego dostarczony w formacie FDR (Full Disclosure Report) i PDF. dotyczy komputera stacjonarnego typ A

2) w zakresie potwierdzenia przez sprzęt komputerowy w oferowanej konfiguracji posiadania w testach wydajnościowych wyników nie gorszych niż: Bapco SysMark 2014: Overall – min. 1686 punktów; Bapco SysMark 2014: Office Productivity – min. 1412 punktów; Bapco SysMark 2014: Data/Financial Analysys – min. 1860 punktów; Bapco SysMark 2014: Media Creation – min. 1805 punktów; należy przedłożyć wydruk raportów z oprogramowania testującego dostarczony w formacie FDR (Full Disclosure Report) i PDF. Dotyczy komputera stacjonarnego typ B – dla Partnerów

3) w zakresie potwierdzenia przez komputer stacjonarny oraz monitor kompatybilności elektromagnetycznej należy przedłożyć deklarację zgodności CE,

4) W zakresie potwierdzenia jakości przez komputer stacjonarny typ A, komputer stacjonarny typ B i monitor pod względem:

— Wydajności energetycznej;

— Zmniejszenia występowania niebezpiecznych substancji;

— Ergonomiki i przystosowania produktu przyjaznego w użytkowaniu;

— Bezpieczeństwa promieniowania i emisji elektromagnetycznej;

— Designu oraz recyclingu;

— Żywotności produktu;

— Pakowania;

Należy przedłożyć Certyfikat TCO wydany przez TCO Development, potwierdzony wydrukiem ze strony ze strony http://tcocertified.com/product-finder/,

5) w zakresie potwierdzenia zgodności z oferowanym systemem operacyjnym należy dołączyć wydruk ze strony producenta systemu operacyjnego, potwierdzający kompatybilność oferowanego systemu operacyjnego dla oferowanego modelu komputera,

6) w zakresie potwierdzenia przez tablet medyczny kompatybilności elektromagnetycznej należy przedłożyć deklarację zgodności CE,

7) w zakresie potwierdzenia przez drukarkę laserową kompatybilności elektromagnetycznej należy przedłożyć deklarację zgodności CE,

8) W zakresie potwierdzenia przez oferowaną kartę graficzną osiągnięcia w teście PassMark Performance Test co najmniej wyniku 1000 punktów w G3D Rating, należy przedłożyć wydruk wyniku ze strony: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php - dotyczy komputerów stacjonarnych typ A i B

9) W zakresie potwierdzenia przez oferowany zasilacz spełnienia wymogu 80plus należy dołączyć wydruk ze strony http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx. potwierdzający spełnienie w/w wymogu. W przypadku kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce (w oferowanym modelu komputera), należy załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki spełnienia wymogu 80plus musza być potwierdzone przez producenta lub należy dołączyć oświadczenie producenta komputera iż wskazane przez wykonawcę zasilacze spełniają wymóg 80plus. dot. komputerów A i B.

10) W zakresie potwierdzenia przez oferowany monitor poziomu EPEAT Gold, należy dołączyć wydruk ze strony: https://ww2.epeat.net

Dokumenty powyższe Wykonawca składa przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu /RSZS/ZamPubl (adres ePUAPU Zamawiającego) https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej zampubl@rszs.regiony.pl

Cd. w sek. III.2.2.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy są określone we wzorze umowy stanowiącym Załączniku nr 7 do SIWZ

Cd. sek. III.1.3. min. 6.7.1. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami

W stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

Dokumenty powyższe Wykonawca składa przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu /RSZS/ZamPubl (adres ePUAPU Zamawiającego) https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej zampubl@rszs.regiony.pl

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 185-418014
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Radomski Szpital Specjalistyczny, ul. Lekarska 4 w Radomiu, w pok. nr 411 /Sala Konferencyjna/ IV piętro

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Komisja przetargowa

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

8.1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest Wadium.

8.2.Zamawiający określa wadium w wysokości: 26 264,09 PLN.

5.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1.nie podlegają wykluczeniu; 5.2.spełniają warunku udziału w postępowaniu. 5.8.Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp:

5.8.1.w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.);

5.9. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.1.Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:

6.1.1.aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE /załącznik nr 3 do SIWZ/.

Informacje zawarte w jednolitym dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Uwaga: W części Część IV JEDZ: Kryteria kwalifikacji wykonawcy wypełniają tylko część α.

6.1.2 Wykaz oferowanego sprzętu i oprogramowania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

6.1.3. pełnomocnictwo

— pełnomocnictwo dla osoby działającej na podstawie pełnomocnictwa podpisującej ofertę, akceptującej JEDZ wymaga się zachowania tej samej formy, jaką Zamawiający przewiduje dla złożenia oferty oraz JEDZ (dokument w postaci elektronicznej opatrzony bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

— w przypadku braku pełnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej (tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a sporządzono dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), można złożyć kopię pełnomocnictwa, ale notarialnie poświadczoną elektronicznie. Stosownie zaś do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14.2.1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2291 ze zm.), elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.1.4. dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku wniesienia wadium w formach określonych w pkt. 8.4.2 – 8.4.5). 6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite europejskie dokumenty zamówienia dotyczące tych podmiotów.

6.4. Podwykonawcy 6.4.1. Wykonawca zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. cd. w sek. VI.4.3

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się:

— W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo

— W terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postępowań specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

— 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się:

— W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

Cd. sek VI.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile jest to wiadome (należy wskazać w jednolitym europejskim dokumencie zamówieniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ).

6.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

6.5.1 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) lit. d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) i 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym c.d w sek. II.1.4

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Departament Odwołań
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019