Leveringen - 13825-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Athene: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2019/S 008-013825

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Eidiko Kentro Efodiasmoy Monadon Stratoy (E.K.E.M.S.)
Stratopedo Sakketa B'
Athina
162 32
Griekenland
Contactpersoon: Eidiko Kentro Efodiasmoy Monadon Stratoy
Telefoon: +00 302107675444
E-mail: promithion_sm@EKEMS.gr
Fax: +00 302107654102
NUTS-code: EL642

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://asdys.army.gr

Adres van het kopersprofiel: http://ekems.army.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.eprocurement.gov.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.eprocurement.gov.gr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Α.Σ.Δ.Υ.Σ.
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Προμήθεια Εφοδίων

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Διακήρυξη με αριθμό 9/2018 (προμήθεια αναψυκτικών, χυμών, ροφημάτων τσαγιού και εμφιαλωμένων νερών).

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Διακήρυξη με αριθμό 9/2018 (προμήθεια αναψυκτικών, χυμών, ροφημάτων τσαγιού και εμφιαλωμένων νερών).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 079 822.42 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15981000
15982000
15982100
15861000
15864000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL3
NUTS-code: EL642
NUTS-code: EL641
NUTS-code: EL652
NUTS-code: EL651
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια αναψυκτικών, χυμών, ροφημάτων τσαγιού, καφέ και εμφιαλωμένων νερών, για κάλυψη αναγκών τού Ε.Κ.Ε.Μ.Σ. και των Μονάδων Στρατού Ξηράς, που εδρεύουν στις Π.Ε. Αττικής, Βοιωτίας, Κορινθίας, Ευβοίας και Αργολίδος.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 079 822.42 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 παρατάσεις 6 μηνών.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/02/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/03/2019
Plaatselijke tijd: 08:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Αθήνα
Griekenland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Α.Α.Ε.Π.Π.
Αθήνα
Griekenland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019