Služby - 138353-2022

16/03/2022    S53

Slovensko-Bratislava: Služby týkajúce sa podpory systému

2022/S 053-138353

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Národné osvetové centrum
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00164615
Poštová adresa: Námestie SNP 12
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81234
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: osoba poverená VO
E-mail: vo@nocka.sk
Telefón: +421 220471292
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.nocka.sk/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/437460
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/437460
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: osoba podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Centrálna evidencia múzejných zbierok (,,CEMUZ“)

Referenčné číslo: 2/NOC/2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
72250000 Služby týkajúce sa podpory systému
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky ,,Centrálna evidencia múzejných zbierok (,,CEMUZ) je servisná podpora a údržba CEMUZ na 48 mesiacov s možnosťou predĺženia o 12 mesiacov (opcia) a implementácia zmien podľa súťažných podkladov a zmluvných podmienok vrátane príloh.

Podrobný opis jednotlivých častí zákazky je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 777 347.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72250000 Služby týkajúce sa podpory systému
72260000 Služby súvisiace so softvérom
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Národné osvetové centrum, Nám SNP č.12, Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky ,,Centrálna evidencia múzejných zbierok (,,CEMUZ) je servisná podpora a údržba CEMUZ na 48 mesiacov s možnosťou predĺženia o 12 mesiacov (opcia) a implementácia zmien podľa súťažných podkladov a zmluvných podmienok vrátane príloh.

Podrobný opis jednotlivých častí zákazky je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: Celková cena spolu za predmet zákazky v EUR s DPH / Relatívna váha: 100
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 777 347.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Predmetom plnenia je servisná podpora a údržba IS CEMUZ na 4 roky s možnosťou predĺženia o 1 rok (opcia) a

implementácia zmien maximálne do 200 človekodní počas platnosti Zmluvy v súlade so ZMLUVOU O PODPORE

PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ROZVOJI INFORMAČNÉHO SYSTÉMU.

bod. 21.13 21.13Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený počas trvania tejto SLA Zmluvy na základe písomného oznámenia adresovaného Dodávateľovi uplatniť opciu a tým predĺžiť obdobie trvania SLA Zmluvy o jeden (1) rok. Písomné oznámenie o uplatnení opcie je povinný Objednávateľ doručiť Dodávateľovi najneskôr tri (3) kalendárne mesiace pre uplynutím tejto SLA Zmluvy.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona.

Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/04/2022
Miestny čas: 08:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/12/2022
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 14/04/2022
Miestny čas: 08:10
Miesto:

Národné osvetové centrum, Námestie SNP č. 12, 812 34 Bratislava, Slovenská republika

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

21.2Otváranie ponúk komisiou bude verejné. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, a to prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu /svojich štatutárnych orgánov, resp. môžu byť zastúpení osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Podrobnosti o otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Toto obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému prevádzkovaného Úradom pre

verejné obstarávanie IS EVO (www.uvo.gov.sk). Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme IS EVO

a pre úspešné predkladanie žiadostí o účasť a ponúk je, aby záujemca dodržal požiadavky na softvérové a

hardvérové vybavenie potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na

používanie systému IS EVO sú zverejnené na www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že

neposkytuje súťažné podklady na základe žiadosti záujemcu.

2. Súťažné podklady sú zverejnené v IS EVO a v profile verejného obstarávateľa.

3. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača ak na základe dôveryhodných informácií

má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v predmetnom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym

subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) zákona.

4. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky. Výška zábezpeky je 30 000 EUR. Podrobnosti o zábezpeke

ponuky sú v súťažných podkladoch, bod 16.

5. Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.

6. Uchádzač pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže v súlade s § 39 využiť jednotný európsky

dokument (JED).

7.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora

alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorý majú povinnosť zapisovať

sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11/03/2022