Leveringen - 138446-2019

26/03/2019    S60

Roemenië-Boekarest: Reagentia voor bloedanalyse

2019/S 060-138446

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon”
Nationaal identificatienummer: 4203881
Postadres: Șoseaua Pantelimon nr. 340–342, sector 2
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 021659
Land: Roemenië
Contactpersoon: Iuliana Ghiță
E-mail: achizitii_sfpantelimon@yahoo.com
Telefoon: +40 2554090
Fax: +40 212554025
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.urgentapantelimon.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Unitate sanitară
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare reactivi

Referentienummer: 6827
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare reactivi cu punere la dispozitie a analizoarelor pe toata perioada de desfasurare a acordului-cadru.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Furnizare reactivi pentru analizor portabil

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon”, Șoseaua Pantelimon nr. 340–342, sector 2, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitatea conform caietului de sarcini.

Valoare minima acord-cadru: 343 320,00 RON.

Valoare maxima acord-cadru: 1 285 440,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Furnizare reactivi pentru determinări rapide hematologie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon”, Șoseaua Pantelimon nr. 340–342, sector 2, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima contract subsecvent 2 kituri.

Cantitate maxima contract subsecvent 6 kituri.

Cantitate minima acord-cadru 48 kituri.

Cantitate maxima acord-cadru 144 kituri.

Valoare minima acord-cadru 816 000,00 RON.

Valoare maxima acord-cadru 2 448 000,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Furnizare reactivi pentru determinări gaze în sânge, electroliți și co-oximetrie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon”, Șoseaua Pantelimon nr. 340–342, sector 2, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima acord cadru 2 kituri.

Cantitate maxima acord cadru 6 kituri.

Cantitate minima acord cadru 48 kituri.

Cantitate maxima acord cadru 144 kituri.

Valoare minima acord cadru 528 000,00 RON.

Valoare maxima acord cadru 1 584 000,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerinta nr. 1. Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca operatorul economic nu se afla, având în vedere actiunile sau inactiunile savârsite înainte de initierea procedurii, în una dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/23.5.2016. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul), va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE.

Cerinta nr. 2. Declaratie pe propria raspundere, din care sa reiasa ca operatorul economic nu se afla in una din situatiile prevazute la sectiunea a 4-a „Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 59 si art. 60 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/23.5.2016, precum si faptul ca se obliga sa informeze autoritatea contractanta, in cazul in care pe parcursul derularii procedurii de atribuire apare o situatie care poate fi considerata a fi un conflict de interese, asa cum este reglementat in cadrul aceleiasi sectiuni din actul normativ mai sus mentionat. In conformitate cu art. 63 alin. (1) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/23.5.2016, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, la care se va face referire in declaratie, sunt:

— Sef Lucrari Doctor Davitoiu Dragos Virgil — Manager,

— Economist Negoiasa Oana-Marina — Director Financiar Contabil,

— Conferentiar Doctor Stamate Costel Sorin — Director Medical,

— Stamatoiu Camelia Director de Ingrijiri — Asistent medical principal SS,

— Ghita Iuliana – Sef Serviciu Achizitii.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul), va complete cerinta

corespunzatoare din formularul DUAE din documentatia de atribuire si o va atasa in SEAP, odata cu DUAE.

Cerinta nr. 3. Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul), va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Pentru confirmarea celor declarate in DUAE, se va solicita ofertantului clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de catre ofertantul asociat al sau tertul sustinator, dupa caz) prezentarea pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, a urmatoarelor ocumente:

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul contitutiv,

— Certificat de atestare fiscala pentru personae juridice, privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului, in original sau copie. In acest caz, sunt aplicabile prevederile art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice,

— Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, privind obligatiile de plata la bugetul local, in original sau copie de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic,

— Documente dupa caz, prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 sau orice alte documente edificatoare.

Pentru persoanele juridice straine: operatorul economic va prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente), pentru a rezulta apartenenta/inregistrarea la organe din tara respectiva.

Pentru operatorii economici nerezidenti, autoritatea contractante va permite prezentarea de documente echivalente, emise in tara de rezidenta

Documentele prezentate in alta limba decat cea romana, vor fi insotite de traducere autorizata. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, dupa caz) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Se vor prezenta certificate/documente [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Situatia economica si financiara a operatorului economic, care participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, respectiv cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani — 2015, 2016, 2017.

Eventuele minimumeisen:

Demonstrarea situatiei economice si financiare, se realizeaza prin completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE, din documentatia de atribuiré. Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si inainte de incheierea raportului procedurii de atribuiré, vor prezenta, la solicitare autoritatii contractante, documente justificative in sustinerea celor declarate in DUAE si anume: bilantul contabil 2015, 2016, 2017 sau extrase din acesta/orice alte documente fiscale sau financiare, care sa dovedeasca realitatea celor declarate in DUAE.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Lista cu principalele livrari de produse de natura celor care fac obiectul contractului, efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.

Eventuele minimumeisen:

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, din documentatia de atribuire. Ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, trebuie sa prezinte in sustinerea acestei cerinte, contracte, procese-verbale, documente constatatoare sau orice alte documente care sa confirme cele mentionate in DUAE.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 02/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Documentatia de atribuire este afisata in SEAP, www.e-licitatie.ro

Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul serviciului online, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta, va solicita respectivilor ofertanti pentru departajare, clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon” Compartimentul Juridic
Postadres: Șoseaua. Pantelimon nr. 340–342, sector 2
Plaats: București
Postcode: 021659
Land: Roemenië
Telefoon: +40 212554099
Internetadres: https://urgentapantelimon.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/03/2019