Leveringen - 138446-2019

26/03/2019    S60    Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Reactivi pentru analize de sânge

2019/S 060-138446

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon”
Număr naţional de înregistrare: 4203881
Adresă: Șoseaua Pantelimon nr. 340–342, sector 2
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321
Cod poștal: 021659
Țară: România
Persoană de contact: Iuliana Ghiță
E-mail: achizitii_sfpantelimon@yahoo.com
Telefon: +40 2554090
Fax: +40 212554025

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.urgentapantelimon.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Unitate sanitară
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare reactivi

Număr de referinţă: 6827
II.1.2)Cod CPV principal
33696200
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare reactivi cu punere la dispozitie a analizoarelor pe toata perioada de desfasurare a acordului-cadru.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 3
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 3
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare reactivi pentru analizor portabil

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696200
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon”, Șoseaua Pantelimon nr. 340–342, sector 2, Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatea conform caietului de sarcini.

Valoare minima acord-cadru: 343 320,00 RON.

Valoare maxima acord-cadru: 1 285 440,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare reactivi pentru determinări rapide hematologie

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696200
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon”, Șoseaua Pantelimon nr. 340–342, sector 2, Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima contract subsecvent 2 kituri.

Cantitate maxima contract subsecvent 6 kituri.

Cantitate minima acord-cadru 48 kituri.

Cantitate maxima acord-cadru 144 kituri.

Valoare minima acord-cadru 816 000,00 RON.

Valoare maxima acord-cadru 2 448 000,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare reactivi pentru determinări gaze în sânge, electroliți și co-oximetrie

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696200
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon”, Șoseaua Pantelimon nr. 340–342, sector 2, Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru 2 kituri.

Cantitate maxima acord cadru 6 kituri.

Cantitate minima acord cadru 48 kituri.

Cantitate maxima acord cadru 144 kituri.

Valoare minima acord cadru 528 000,00 RON.

Valoare maxima acord cadru 1 584 000,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1. Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca operatorul economic nu se afla, având în vedere actiunile sau inactiunile savârsite înainte de initierea procedurii, în una dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/23.5.2016. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul), va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE.

Cerinta nr. 2. Declaratie pe propria raspundere, din care sa reiasa ca operatorul economic nu se afla in una din situatiile prevazute la sectiunea a 4-a „Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 59 si art. 60 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/23.5.2016, precum si faptul ca se obliga sa informeze autoritatea contractanta, in cazul in care pe parcursul derularii procedurii de atribuire apare o situatie care poate fi considerata a fi un conflict de interese, asa cum este reglementat in cadrul aceleiasi sectiuni din actul normativ mai sus mentionat. In conformitate cu art. 63 alin. (1) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/23.5.2016, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, la care se va face referire in declaratie, sunt:

— Sef Lucrari Doctor Davitoiu Dragos Virgil — Manager,

— Economist Negoiasa Oana-Marina — Director Financiar Contabil,

— Conferentiar Doctor Stamate Costel Sorin — Director Medical,

— Stamatoiu Camelia Director de Ingrijiri — Asistent medical principal SS,

— Ghita Iuliana – Sef Serviciu Achizitii.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul), va complete cerinta

corespunzatoare din formularul DUAE din documentatia de atribuire si o va atasa in SEAP, odata cu DUAE.

Cerinta nr. 3. Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul), va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Pentru confirmarea celor declarate in DUAE, se va solicita ofertantului clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de catre ofertantul asociat al sau tertul sustinator, dupa caz) prezentarea pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, a urmatoarelor ocumente:

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul contitutiv,

— Certificat de atestare fiscala pentru personae juridice, privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului, in original sau copie. In acest caz, sunt aplicabile prevederile art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice,

— Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, privind obligatiile de plata la bugetul local, in original sau copie de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic,

— Documente dupa caz, prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 sau orice alte documente edificatoare.

Pentru persoanele juridice straine: operatorul economic va prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente), pentru a rezulta apartenenta/inregistrarea la organe din tara respectiva.

Pentru operatorii economici nerezidenti, autoritatea contractante va permite prezentarea de documente echivalente, emise in tara de rezidenta

Documentele prezentate in alta limba decat cea romana, vor fi insotite de traducere autorizata. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, dupa caz) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Se vor prezenta certificate/documente [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Situatia economica si financiara a operatorului economic, care participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, respectiv cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani — 2015, 2016, 2017.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Demonstrarea situatiei economice si financiare, se realizeaza prin completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE, din documentatia de atribuiré. Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si inainte de incheierea raportului procedurii de atribuiré, vor prezenta, la solicitare autoritatii contractante, documente justificative in sustinerea celor declarate in DUAE si anume: bilantul contabil 2015, 2016, 2017 sau extrase din acesta/orice alte documente fiscale sau financiare, care sa dovedeasca realitatea celor declarate in DUAE.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Lista cu principalele livrari de produse de natura celor care fac obiectul contractului, efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, din documentatia de atribuire. Ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, trebuie sa prezinte in sustinerea acestei cerinte, contracte, procese-verbale, documente constatatoare sau orice alte documente care sa confirme cele mentionate in DUAE.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 02/05/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 02/08/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 02/05/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Documentatia de atribuire este afisata in SEAP, www.e-licitatie.ro

Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul serviciului online, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta, va solicita respectivilor ofertanti pentru departajare, clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon” Compartimentul Juridic
Adresă: Șoseaua. Pantelimon nr. 340–342, sector 2
Localitate: București
Cod poștal: 021659
Țară: România
Telefon: +40 212554099

Adresă internet: https://urgentapantelimon.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/03/2019