Leveringen - 13868-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wałcz: Dranken, tabak en aanverwante producten

2019/S 008-013868

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
ul. Ciasna 7
Wałcz
78-601
Polen
Contactpersoon: Katarzyna Kordek
Telefoon: +48 261472517
E-mail: 1rblog.szp@ron.mil.pl
Fax: +48 261472205
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.1rblog.wp.mil.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Jednostka Budżetowa Sektora Finansów Publicznych
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego

Referentienummer: 97/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15900000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Napoje bezalkoholowe: Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l – 2 667 343 l Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l – 451 791 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l - 2 432 615 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l – 414 633 l Naturalna woda źródlana niegazowana 18 l – 42 939 l

Zamawiający, w związku z opisem przedmiotu zamówienia za pomocą norm – dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w Rozdziale III oraz w załączniku nr 1 do SIWZ (podstawa prawna: art. 30 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Rozdziale III SIWZ oraz w załączniku nr 1 do SIWZ w związku z ust. 2 niniejszego Rozdziału SIWZ (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 538 420.93 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15981200
15981000
15980000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostki wojskowe i ośrodki szkolenia poligonowego z rejonu Szczecina, Świnoujścia, Glewic.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l – 330 141 l Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l – 21 856 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l – 320 241 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l – 22 255 l Naturalna woda źródlana niegazowana 18 l – 34 643 l.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego normami, asortymentem, ilościami i wymaganiami zawartymi w Rozdziale III i IV SIWZ, Załączniku nr 1 i 5 do SIWZ, przy czym ilości ujęte w opcji w tabelach, w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość w opcji” mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowych ujętych w tabelach, w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość podstawowa” w terminie do 31.12.2019 r. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia, w ramach konkretnych zadań, Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem lub faxem) w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego.

Lp. Nazwa produktu J. M. Ilość podstawowa/Ilość w opcji

1 Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l l 188 286 / 141 855

2 Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l l 12 000 / 9 856

3 Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l l 182 629 / 137 612

4 Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l l 12 228 / 10 027

5 Naturalna woda źródlana niegazowana 18 l l 17 500 / 17 143

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15981200
15981000
15980000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostki wojskowe i ośrodki szkolenia poligonowego z rejonu Drawska Pomorskiego, Świdwina, Wałcza.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l – 554 070 l Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l – 49 456 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l – 394 242 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l – 21 899 l Naturalna woda źródlana niegazowana 18 l – 699 l.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego normami, asortymentem, ilościami i wymaganiami zawartymi w Rozdziale III i IV SIWZ, Załączniku nr 1 i 5 do SIWZ, przy czym ilości ujęte w opcji w tabelach, w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość w opcji” mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowych ujętych w tabelach, w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość podstawowa” w terminie do 31.12.2019 r. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia, w ramach konkretnych zadań, Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem lub faxem) w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego.

Lp. Nazwa produktu J. M. Ilość podstawowa/Ilość w opcji

1 Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l l 316 428 / 237 642

2 Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l l 27 000 / 22 456

3 Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l l 224 914 / 169 328

4 Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l l 12 000 / 9 899

5 Naturalna woda źródlana niegazowana 18 l l 400 / 299

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15981200
15981000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostki wojskowe i ośrodki szkolenia poligonowego z rejonu Ustki, Koszalina.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l – 579 141 l Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l – 216 428 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l – 579 141 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l – 224 999 l

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego normami, asortymentem, ilościami i wymaganiami zawartymi w Rozdziale III i IV SIWZ, Załączniku nr 1 i 5 do SIWZ, przy czym ilości ujęte w opcji w tabelach, w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość w opcji” mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowych ujętych w tabelach, w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość podstawowa” w terminie do 31.12.2019 r. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia, w ramach konkretnych zadań, Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem lub faxem) w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego.

Lp. Nazwa produktu J. M. Ilość podstawowa/Ilość w opcji

1 Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l l 322 000 / 257 141

2 Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l l 120 000 / 96 428

3 Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l l 322 000 / 257 141

4 Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l l 120 000 / 104 999

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15981200
15981000
15980000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostki wojskowe i ośrodki szkolenia poligonowego z rejonu Poznania, Powidza.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l – 188 997 l Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l – 21 627 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l – 183 997 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l – 21 627 l Naturalna woda źródlana niegazowana 18 l – 2 499 l.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego normami, asortymentem, ilościami i wymaganiami zawartymi w Rozdziale III i IV SIWZ, Załączniku nr 1 i 5 do SIWZ, przy czym ilości ujęte w opcji w tabelach, w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość w opcji” mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowych ujętych w tabelach, w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość podstawowa” w terminie do 31.12.2019 r. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia, w ramach konkretnych zadań, Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem lub faxem) w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego.

Lp. Nazwa produktu J. M. Ilość podstawowa/Ilość w opcji

1 Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l l 107 999 / 80 998

2 Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l l 12 114 / 9 513

3 Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l l 105 141 / 78 856

4 Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l l 12 114 / 9 513

5 Naturalna woda źródlana niegazowana 18 l l 1 428 / 1 071

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15981200
15981000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostki wojskowe i ośrodki szkolenia poligonowego z rejonu Wejherowa, Gdyni, Malborka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l – 289 997 l Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l – 36 284 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l – 289 997 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l – 36 284 l

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego normami, asortymentem, ilościami i wymaganiami zawartymi w Rozdziale III i IV SIWZ, Załączniku nr 1 i 5 do SIWZ, przy czym ilości ujęte w opcji w tabelach, w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość w opcji” mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowych ujętych w tabelach, w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość podstawowa” w terminie do 31.12.2019 r. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia, w ramach konkretnych zadań, Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem lub faxem) w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego.

Lp. Nazwa produktu J. M. Ilość podstawowa/Ilość w opcji

1 Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l l 165 713 / 124 284

2 Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l l 20 000 / 16 284

3 Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l l 165 713 / 124 284

4 Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l l 20 000 / 16 284

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15981200
15981000
15980000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostki wojskowe i ośrodki szkolenia poligonowego z rejonu Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l – 724 997 l Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l – 106 140 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l – 664 997 l Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l – 87 569 l Naturalna woda źródlana niegazowana 18 l - 5 098 l

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego normami, asortymentem, ilościami i wymaganiami zawartymi w Rozdziale III i IV SIWZ, Załączniku nr 1 i 5 do SIWZ, przy czym ilości ujęte w opcji w tabelach, w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość w opcji” mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowych ujętych w tabelach, w Rozdziale IV, w kolumnie „ilość podstawowa” w terminie do 31.12.2019 r. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia, w ramach konkretnych zadań, Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem lub faxem) w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego.

Lp. Nazwa produktu J. M. Ilość podstawowa/Ilość w opcji

1 Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l l 414 284 / 310 713

2 Naturalna woda mineralna butelkowana gazowana 0,5 l l 59 000 / 47 140

3 Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5 l l 379 998 / 284 999

4 Naturalna woda mineralna butelkowana niegazowana 0,5 l l 49 000 / 38 569

5 Naturalna woda źródlana niegazowana 18 l l 2 914 / 2 184

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 203-461734
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe i Transportowe „Marter” Góreccy Spółka jawna
ul. Traugutta 35
Sierpc
09-200
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 321 049.14 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 302 794.61 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe i Transportowe „Marter” Góreccy Spółka jawna
ul. Traugutta 35
Sierpc
09-200
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 432 314.70 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 427.67 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe i Transportowe „Marter” Góreccy Spółka jawna
ul. Traugutta 35
Sierpc
09-200
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 881 574.16 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 755 786.02 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe i Transportowe „Marter” Góreccy Spółka jawna
ul. Traugutta 35
Sierpc
09-200
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 187 140.86 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 171 620.37 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe I Transportowe „Marter” Góreccy Spółka jawna
ul. Traugutta 35
Sierpc
09-200
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 292 965.72 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 262 503.66 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Dostawa napojów bezalkoholowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe I Transportowe „Marter” Góreccy Spółka jawna
ul. Traugutta 35
Sierpc
09-200
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 726 291.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 645 288.60 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI w/w ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019