Leveringen - 13870-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Slovenië-Golnik: Medische verbruiksartikelen

2019/S 008-013870

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
1190997000
Golnik 36
Golnik
4204
Slovenië
Contactpersoon: Nabava in javna naročila, Janez Košir
Telefoon: +386 42569444
E-mail: janez.kosir@klinika-golnik.si
Fax: +386 42569442
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.klinika-golnik.si/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesivna dobava medicinsko potrošnega materiala

Referentienummer: JN7/2017 - MPM1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sukcesivna dobava medicinsko potrošnega materiala po sklopih, za obdobje 24 mesecev, po dejanskih naročnikovih potrebah.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 52 947.22 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Brizge

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000
33141310
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lekarna klinike Golnik

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesivna dobava brizg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Endoskopija

Perceel nr.: 06
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lekarna klinike Golnik

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesivna nabava medicinskega materiala za potrebe preiskav endoskopskega oddelka klinike Golnik.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Terapija z aerosoli in kisikom

Perceel nr.: 08
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
33141200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lekarna klinike Golnik

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesivna dobava medicinskega materiala za izvajanje terapije z aorosoli (maske, katetri, seti, konekti, cevi ipd.)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zbiranje odpadkov - zbiralniki

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141123
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lekarna klinike Golnik

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesivna dobava zbiralnikov za ostre predmete in ostalih odpadkov.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inkontinenčni program

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141621
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lekarna klinike Golnik

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesivna dobava hlačk, podlog, plenic in vložkov, za izvajanje inkontinenčnega programa.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maske, kape

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lekarna klinika Golnik

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesivna dobava mask in kap za medicinsko osebje klinike Golnik.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Respiratorji za TB

Perceel nr.: 34
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lekarna klinike Golnik

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesivna dobava zaščitnih respiratorjev za osebje klinike.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rokavice

Perceel nr.: 38
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000
33141420
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lekarna klinike Golnik

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesivna dobava različnih rokavic za delo osebja v kliniki.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

V skladu z b) točko (9) odstavka 41. člena ZJN-2 naročnik določa 14 dnevni rok za oddajo ponudb zaradi dolgotrajnega preverjanja ustreznosti vzorcev, na podlagi izkušenj iz

Predhodno izvedenih javnih naročil in posledično pravočasne sklenitve pogodb z izbranimi ponudniki pred iztekom aktualnega oz. veljavnega javnega naročila.

Naročnik roka za oddajo prijav ne skrajšuje, tako da znaša 30 dni, kot določa 2. odstavek 41. člena ZJN-3. Naročnik je mnenja, da je več časa potrebnega za prijavo blaga, kot samo oddajo ponudbenih cen v II. fazi.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 059-130055
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: JN008317/2017
Perceel nr.: 01
Benaming:

Brizge

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Venofarmacija, podjetje za zastopstvo, trženje in svetovanje d.o.o.
6165524000
Ulica I. štajer. bataljona 7
Celje
3000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medias International, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
5593891000
Leskoškova cesta 9D
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medis, farmacevtska družba, d.o.o.
5294401000
Brnčičeva ulica 1
Ljubljana - Črnuče
1231
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 302.68 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: JN008317/2017
Perceel nr.: 06
Benaming:

Endoskopija

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Olympus Czech Group, Podružnica Ljubljana
6808433000
Litijska cesta 259
Ljubljana - Dobrunje
1261
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o.
5302889000
Cesta v Gorice 8
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 146.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: JN008317/2017
Perceel nr.: 08
Benaming:

Terapija z aerosoli in kisikom

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Anmedic, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o.
6969186000
Šmartinska cesta 53
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Interpart, trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o.
5325579000
Cesta na Brdo 85
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Thomy F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o.
5917948000
Brodišče 24
Trzin
1236
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 156.05 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: JN008317/2017
Perceel nr.: 20
Benaming:

Zbiranje odpadkov - zbiralniki

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mediline, mešana trgovska družba, d.o.o.
1124072000
Perovo 30
Kamnik
1241
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Saubermacher Slovenija, storitve pri varstvu okolja, trgovina in transport d.o.o.
5432391000
Ulica Matije Gubca 2
Murska Sobota
9000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 444.47 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: JN008317/2017
Perceel nr.: 24
Benaming:

Inkontinenčni program

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Abena-Helpi, prodaja medicinskih in drugih pripomočkov d.o.o.
6382495000
Dobrave 7B
Trzin
1236
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Alamed, svetovanje in inženiring d.o.o.
1993704000
Motnica 5
Trzin
1236
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
5003814000
Cesta na Brdo 100
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 392.11 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: JN008317/2017
Perceel nr.: 33
Benaming:

Maske, kape

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kastor - Medical Dental, podjetje za veleprodajo, zastopanje, inženiring in zunanjo trgovino, Ljubljana, Vošnjakova 6
5358833000
Vošnjakova ulica 6
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 596.48 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: JN008317/2017
Perceel nr.: 34
Benaming:

Respiratorji za TB

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Iris, mednarodna trgovina, d.o.o.
5302889000
Cesta v Gorice 8
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 861.92 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: JN008317/2017
Perceel nr.: 38
Benaming:

Rokavice

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Abena-Helpi, prodaja medicinskih in drugih pripomočkov d.o.o.
6382495000
Dobrave 7B
Trzin
1236
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Combic, podjetje za inženiring, zastopanje in trgovino d.o.o. Podnanos
5318734000
Podnanos 66A
Podnanos
5272
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kastor - Medical Dental, podjetje za veleprodajo, zastopanje, inženiring in zunanjo trgovino, Ljubljana, Vošnjakova 6
5358833000
Vošnjakova ulica 6
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 047.21 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Golnik 36
Golnik
4204
Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019