Leveringen - 13875-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Jaworzno: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2019/S 008-013875

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
24058227500000
ul. Północna 9B
Jaworzno
43-600
Polen
Contactpersoon: Ewa Świerczyńska
Telefoon: +48 326155030/+48 327451040-418/+48 327451040-419/+48 327451040-420
E-mail: zamowienia.publiczne@mznk.jaworzno.pl
Fax: +48 326163909
NUTS-code: PL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mznk.jaworzno.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Zarządzanie zasobem komunalnym

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do budynków zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie

Referentienummer: MZNK.DZP.2510.7.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do budynków zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 196 482.93 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jaworzno

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do budynków zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotowe zamówienie dotyczy dostarczania ciepła do budynków zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie. Wskazane budynki są podłączone do infrastruktury sieciowej (sieci ciepłowniczej) – Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III w Jaworznie, Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworznie (43-603), przy Al. Tysiąclecia 7, która jest właścicielem sieci ciepłowniczej oraz instalacji zasilającej budynki objęte zamówieniem w czynnik cieplny. Urządzenia ciepłownicze (centralnego ogrzewania) w budynkach są przystosowane do tej właśnie sieci ciepłowniczej. W związku z powyższym jest to jedyny możliwy wykonawca zamówienia publicznego w zakresie dostawy i przesyłu energii cieplnej (centralnego ogrzewania) do ww. budynków.

Uzasadnienie prawne: Mając powyższe na uwadze skorzystano z uprawnień przewidzianych w ustawie i zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki. Zgodnie bowiem z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29.1. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986). Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze – jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: MZNK.DZP.2510.7.2018
Benaming:

Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do budynków zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III w Jaworznie, Sp. z o. o.
al. Tysiąclecia 7
Jaworzno
43-603
Polen
NUTS-code: PL22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 196 482.93 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 196 482.93 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019