Leveringen - 13880-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Ferrol: Diepvriesproducten

2019/S 008-013880

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Servizo Galego de Saude — Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol
Q15000238J
Avenida de la Residencia, s/n
Ferrol
15405
Spanje
Contactpersoon: Servicio de Suministros — Contratación Administrativa
Telefoon: +34 981336762
E-mail: contratacion.subministracions.ferrol@sergas.es
Fax: +34 981334551
NUTS-code: ES111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sergas.gal

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro sucesivo de productos congelados: verduras, pescado y cordero para la cocina del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol dependiente de la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol

Referentienummer: MS-ASF1-18-007
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15896000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro sucesivo de productos congelados: verduras, pescado y cordero para la cocina del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol dependiente de la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 59 240.50 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acelga

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15331170
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES111
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro sucesivo de acelga congelada.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plazo de entrega (número de entregas a la semana) / Weging: 4
Prijs - Weging: 96
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Importe de licitación, IVA excluido, Lote 1: 2 275,00 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Guisante fino

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15331170
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES111
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro sucesivo de guisante fino.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plazo de entrega (número de entregas a la semana) / Weging: 4
Prijs - Weging: 96
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Importe de licitación, IVA excluido, Lote 2: 2 944,00 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Espinaca.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15331170
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES111
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro sucesivo de espinaca congelada.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plazo de entrega (número de entregas a la semana) / Weging: 4
Prijs - Weging: 96
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Importe de licitación, IVA excluido, Lote 3 : 1 700,00 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Brécol

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15331170
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES111
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro sucesivo de brécol congelado.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plazo de entrega (número de entregas a la semana) / Weging: 4
Prijs - Weging: 96
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Importe de licitación, IVA excluido, Lote 4: 6 500,00 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Judía

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15331170
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES111
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro sucesivo de judía congelada.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plazo de entrega (número de entregas a a la semana) / Weging: 4
Prijs - Weging: 96
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Importe de licitación, IVA excluido, Lote 5 : 4 416,00 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Coliflor

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15331170
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES111
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro sucesivo de coliflor congelada.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plazo de entrega (número de entregas a la semana) / Weging: 4
Prijs - Weging: 96
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Importe de licitación, IVA excluido, Lote 6: 1 760,00 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Merluza

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES111
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro sucesivo de merluza congelada.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plazo de entrega (número de entregas a la semana) / Weging: 4
Prijs - Weging: 96
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Importe de licitación, IVA excluido, Lote 7 : 21 600,00 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lenguado

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES111
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro sucesivo de lenguado congelado.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plazo de entrega (numero de entregas a la semana) / Weging: 4
Prijs - Weging: 96
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Importe de licitación, IVA excluido, Lote 8: 8 470,00 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Filete de bacalao

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES111
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro sucesivo de filete de bacalao congelado.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plazo de entrega (numero de entregas a la semana) / Weging: 4
Prijs - Weging: 96
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Importe de licitación, IVA excluido, Lote 9: 16 200,00 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rape

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES111
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro sucesivo de rape congelado.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plazo de entrega (número de entregas a la semana) / Weging: 4
Prijs - Weging: 96
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Importe de licitación, IVA excluido, Lote 10: 10 880,00 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Paletilla de cordero

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15896000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES111
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro sucesivo de paletilla de cordero congelada.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plazo de entrega (número de entregas a la semana) / Weging: 4
Prijs - Weging: 96
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Importe de licitación, IVA excluido, Lote 11 :4 875,00 EUR.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 157-359600
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Acelga

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Congelados Troulo, S. A.
Rábade (Lugo)
Spanje
NUTS-code: ES111
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 507.50 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 925.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Guisante fino

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fandicosta, S. A.
Domaio (Moaña)
Spanje
NUTS-code: ES111
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 715.20 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 760.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Espinaca

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fandicosta, S. A.
Domaio (Moaña)
Spanje
NUTS-code: ES111
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 610.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 530.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Brécol

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Congelados Troulo, S. A.
Rábade (Lugo)
Spanje
NUTS-code: ES111
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 450.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Judía

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fandicosta, S. A.
Domaio (Moaña)
Spanje
NUTS-code: ES111
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 572.80 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 048.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Coliflor

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Congelados Troulo, S. A.
Rábade (Lugo)
Spanje
NUTS-code: ES111
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 808.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 440.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Merluza

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Salgado Congelados, S. L.
A Coruña
Spanje
NUTS-code: ES111
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 71 280.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 450.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 8
Benaming:

Lenguado

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 9
Benaming:

Filete de bacalao

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Congelados Troulo, S. A.
Rábade (Lugo)
Spanje
NUTS-code: ES111
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 53 460.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 665.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Perceel nr.: 10
Benaming:

Rape

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Congelados Troulo, S. A.
Rábade (Lugo)
Spanje
NUTS-code: ES111
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 904.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 840.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11
Perceel nr.: 11
Benaming:

Paletilla de cordero

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lago, Aves, Huevos y Caza, S. A.
Rábade (Lugo)
Spanje
NUTS-code: ES111
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 087.50 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 582.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGAL)
Rúa Raxeira, 52, 2º
Santiago de Compostela
15781
Spanje
Telefoon: +34 881995481
E-mail: tacgal@xunta.gal
Fax: +34 881995485
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol — Servicio de Suministros — Contratación Administrativa
Avenida Residencia, s/n
Ferrol
15405
Spanje
Telefoon: +34 981336762 / +34 981334514
E-mail: contratacion.subministracions.ferrol@sergas.es
Fax: +34 981334551
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019