Leveringen - 13881-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Bulgarije-Samuil: Gasolie

2019/S 008-013881

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Samuil
000505928
ul. Hadzhi Dimitar No. 2
s. Samuil
7454
Bulgarije
Contactpersoon: inzh. Ahmed Mustafa
Telefoon: +359 35984772020
E-mail: info@samuil.eu
Fax: +359 35984266030
NUTS-code: BG324

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.samuil.eu

Adres van het kopersprofiel: http://www.samuil.eu/pages/profil-na-kupuvacha/proceduri-sled-15.04.2016/dogovarjane-bez-predvaritelno-objavlenie-2016/dogovarjane-bez-predvaritelno-objavlenie-2018-21161.php

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на горива за нуждите на община Самуил по позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на горива за нуждите на община Самуил по позиции, както следва:

І позиция „Газьол за промишлени и комунални цели (ГПКЦ) — 10 000 литра“;

ІІ позиция „Дизелово гориво за МПС — 60 000 литра“;

ІІІ позиция „Бензин А95H — 10 000 литра“;

ІV позиция „Пропан-бутан за битови нужди — 5 000 кг“;

V позиция „Пропан-бутан за МПС — 2 000 литра“.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 16 800.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Газьол за промишлени и комунални цели (ГПКЦ)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG324
Voornaamste plaats van uitvoering:

с. Самуил

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на горива за нуждите на община Самуил по позиции, както следва: І позиция „Газьол за промишлени и комунални цели (ГПКЦ) — 10 000 литра“

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen
Verklaring:

Доставката на този вид стоки е включена в списъка по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, одобрен от Министерски съвет на Р БЪЛГАРИЯ.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 993
Perceel nr.: 1
Benaming:

Газьол за промишлени и комунални цели (ГПКЦ)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Тера Корп ООД
131565689
ул. Бачо Киро № 49, ет. 2
София
1202
Bulgarije
Telefoon: +359 885225230
E-mail: terakorp@mail.bg
Fax: +359 885225230
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 500.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 800.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019