Služby - 138824-2018

30/03/2018    S63

Belgie-Bruxelles: UCA 17/071 – Monitorování sdělovacích prostředků, analýza sdělovacích prostředků a související služby

2018/S 063-138824

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Rada Evropské unie, Secrétariat Général
Poštovní adresa: Rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-280-0262
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3412
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3412
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

UCA 17/071 – Monitorování sdělovacích prostředků, analýza sdělovacích prostředků a související služby

Spisové číslo: UCA 17/071
II.1.2)Hlavní kód CPV
92400000 Zpravodajské služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této rámcové smlouvy je doplňovat výstupy týmu pro monitorování sdělovacích prostředků generálního sekretariátu Rady (GSC) a pomáhat při jeho snaze o podporu rozhodování tím, že uživatelům a zúčastněným stranám poskytne monitorování relevantního zpravodajství a sdělovacích prostředků, analýzu sdělovacích prostředků a související služby včasným způsobem a ve vhodném formátu. Bude to vyžadovat úzkou spolupráci mezi dodavatelem a generálním sekretariátem Rady, v rámci které dodavatel přizpůsobí a neustále bude upravovat svou práci specifickým a vyvíjejícím se potřebám generálního sekretariátu Rady.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
92312211 Služby spisovatelských agentur
72221000 Poradenské služby v oblasti obchodní analýzy
79300000 Průzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Popis zakázky:

Monitorování sdělovacích prostředků a analýza sdělovacích prostředků jsou rychle se rozvíjejícími oblastmi činnosti generálního sekretariátu Rady a jsou v současné době považovány za zásadní nástroj na podporu procesu tvorby politik. Příslušné služby v rámci generálního sekretariátu Rady mají neustále monitorovat a analyzovat zpravodajství týkající se EU a činnosti související s EU. Služby, které mají být poskytovány, zahrnují celou řadu přehledů tisku, výstrah a analýz sdělovacích prostředků různých typů, které jsou rozesílány klíčovým zúčastněným stranám, jako je předseda Evropské rady a generální tajemník Rady, jakož i šířeji v rámci generálního sekretariátu Rady a delegací členských států. Toto odvětví stále více pracuje v digitálních formátech a jeho pokrytí zdrojů zahrnuje jak sociální média, tak vysílací média. Rovněž neustále usiluje o rozšíření jazykového pokrytí. Tyto rostoucí požadavky, které musí být často vyřizovány ve velmi krátkých termínech, vyžadují, aby generální sekretariát Rady hledal spolehlivého dodavatele, který bude pravidelně podporovat činnosti v oblasti monitorování sdělovacích prostředků.

Standardními předměty plnění, které mohou být požadovány podle rámcové smlouvy, jsou:

1. Zpráva ad-hoc o vlivu sdělovacích prostředků: krátké a cílené informativní sdělení se shrnutím a obvykle souhrnem/analýzou klíčových bodů mediálního pokrytí, zejména sociálních a digitálních médií, o daném problému nebo události, které se běžně doručují do 2 hodin po vzniku události (1 - 3 strany);

2. Informativní zpráva o sdělovacích prostředcích: analytická zpráva se shrnutím a souhrnem/analýzou příslušného mediálního pokrytí daného problému nebo události (2 – 6 stran + případné přílohy);

3. podrobné zprávy o analýze sdělovacích prostředků: podrobná analytická zpráva se shrnutím a analýzou příslušného mediálního pokrytí daného problému nebo události (5 – 15 stran + případné přílohy).

Služba předpokládá minimálně 10 ad-hoc zpráv o vlivu sdělovacích prostředků, 10 informativních zpráv o sdělovacích prostředcích a 4 podrobné analýzy sdělovacích prostředků ročně.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Generální sekretariát Rady nezveřejňuje odhadovanou peněžní hodnotu svých zakázek. Odhadovaný objem služeb/dodávek je uveden ve specifikacích nabídkového řízení.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz bod III.1 dokumentu „Pokyny k žádosti o účast ve výzvě k podání nabídek“.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 23/04/2018
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:

Během prvních 3 let od uzavření úvodní smlouvy může sekretariát použít jednací řízení s hospodářským subjektem, kterému byla zadána tato zakázka, bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce na nové služby, které budou spočívat v opakování podobných služeb, za předpokladu, že tyto služby odpovídají základnímu projektu popsanému v bodě II.1.4.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Odvolání je nutno podat k Tribunálu ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy se o tomto oznámení stěžovatel dozvěděl. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Lhůty se prodlužují dle vzdálenosti o pevné období 10 dní nezávisle na místu sídla nebo obvyklém pobytu dotčené osoby.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Rada Evropské unie, Secrétariat Général
Poštovní adresa: Wetstraat/Rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262
Internetová adresa: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/03/2018