Služby - 139307-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

24/04/2014    S80

Belgicko-Brusel: Údržba a oprava všetkých reprodukčných zariadení Európskej komisie v Bruseli

2014/S 080-139307

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: CSM 1 05/43
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Úrad pre infraštruktúru a logistiku – Brusel
Kontaktná osoba: OIB.DR.2 Financie a verejné obstarávanie
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://ec.europa.eu

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=484

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Údržba a oprava všetkých reprodukčných zariadení Európskej komisie v Bruseli.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 1: Údržbárske a opravárske služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: región hlavného mesta Brusel.

Kód NUTS BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 48

Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody

Predpokladaná hodnota bez DPH:
Rozpätie: od 220 000 do 240 000 EUR
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Údržba a oprava všetkých reprodukčných zariadení. Plánované služby na jednej strane zahŕňajú údržbu a opravu všetkých reprodukčných zariadení, a na druhej strane dodávku náhradných dielov z dôvodu bežného opotrebenia týchto zariadení.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

50530000 Opravy a údržba strojov, 30123400 Skladacie stroje, 34913000 Rôzne náhradné diely, 42991100 Kníhviazačské stroje, 42991110 Stroje na zošívanie (viazanie) knižných blokov, 42991200 Tlačiarenské stroje, 42991210 Stroje na ofsetovú tlač

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota bez DPH:
Rozpätie: od 220 000 do 240 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 48 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Platba do 30 dní, ako je uvedené v ustanoveniach návrhu zmluvy v prílohe k súťažným podkladom.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Každý jednotlivý člen zoskupenia musí spĺňať kritériá nevylúčenia. Zoskupenie ako celok musí spĺňať kritériá výberu (pozri body III.2.2 a III.2.3) a rozliční členovia zoskupenia budú spoločne a nerozdielne zodpovední za vykonanie zákazky.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzač priloží preukazujúce dokumenty s názvom krajiny, v ktorej má hlavné sídlo alebo ústredie, ako to vyžadujú právne predpisy v krajine, kde má sídlo.

Uchádzač musí predložiť riadne podpísané a datované čestné vyhlásenie preukazujúce, že sa nenachádza v žiadnej zo situácií, ktoré by viedli k jeho vylúčeniu z účasti v obstarávaní vypísanom Európskou úniou. Čestné vyhlásenie musí mať formu presne podľa vzoru uverejneného na tejto stránke: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Poznámka: úspešný uchádzač musí pod hrozbou vylúčenia predložiť tieto dokumentárne dôkazy na podporu čestného vyhlásenia pred podpísaním zmluvy:
— posledný výpis z registra trestov, alebo ak takýto výpis neexistuje, posledný rovnocenný dokument vydaný súdnym alebo správnym orgánom v krajine pôvodu alebo v mieste, odkiaľ záujemca alebo uchádzač pochádza, ktorý potvrdzuje, že nie je v konkurznom konaní alebo v likvidácii, nie je pod správou súdu, vo vyrovnávacom konaní s veriteľmi, nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť, nevedie sa proti nim v týchto veciach súdne konanie alebo sa nenachádza v podobnej situácii vyplývajúcej z podobného postupu na základe vnútroštátnych právnych a správnych predpisov,
— posledný výpis z registra trestov, alebo ak takýto výpis neexistuje, posledný rovnocenný dokument vydaný súdnym alebo správnym orgánom v krajine pôvodu alebo v mieste, odkiaľ záujemca alebo uchádzač pochádza, ktorý potvrdzuje, že nebol právoplatne odsúdený za protiprávne konanie v súvislosti s výkonom povolania, nepodlieha rozsudku, ktorý má povahu „res judicata“ za podvod, korupciu, príslušnosť k zločinnej organizácii alebo za každú inú nezákonnú činnosť škodlivú pre finančné záujmy Únie,
— posledné osvedčenie vydané príslušným orgánom v štáte, v ktorom má uchádzač sídlo, preukazujúce, že uchádzač splnil svoje povinnosti týkajúce sa platenia príspevkov na sociálne zabezpečenie,
— posledný dokument vydaný príslušným orgánom v štáte, kde uchádzač sídli, preukazujúci, že uchádzač splnil svoje povinnosti týkajúce sa platenia daní (priamych daní a DPH) v súlade s právnymi predpismi platnými v dotyčnej krajine.
Ak sa v dotyčnej krajine nevydávajú žiadne takéto dokumenty alebo osvedčenia, tieto osvedčenia sa môžu nahradiť prísažným alebo, ak tomu tak nie je, čestným vyhlásením vykonaným uchádzačom pred súdnym alebo správnym orgánom, notárom alebo kvalifikovaným profesijným orgánom dotyčnej krajiny.
Poznámka: zoskupenia musia v prípade, získajú zmluvu, predložiť potrebné čestné vyhlásenie a podporné dokumenty a informácie pre každého jednotlivého člena.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: — uchádzač musí poskytnúť kópiu účtovných súvah a prevádzkových účtov za uplynulé 3 finančné roky, preukazujúcich ročný zisk pred zdanením. Ak z právoplatných dôvodov uchádzač nie je schopný ich poskytnúť, musí priložiť výkaz, pokiaľ ide o ročné zisky pred zdanením za posledné 3 roky. Ak prevádzkové účty alebo výkaz za posledné 3 roky ukazujú v priemere stratu, uchádzač musí predložiť iný doklad ako dôkaz jeho finančnej a ekonomickej spôsobilosti, ako napríklad príslušná záruka tretej strany (napr. materskej spoločnosti) alebo audítorské správy alebo rovnocenné,
— uchádzač musí poskytnúť výkaz o celkovom ročnom obrate počas posledných 3 finančných rokov,
— uchádzač musí poskytnúť výkaz o ročnom obrate špecifickom pre oblasť, na ktorú sa vzťahuje toto oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, dosiahnutom počas posledných 3 finančných rokov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: celkový ročný obrat za posledné 3 roky musí presahovať 150 000 EUR.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
— uchádzač musí poskytnúť zoznam hlavných služieb vykonaných počas posledných 3 rokov v danej oblasti, doplnený krátkym opisom objemu poskytnutých služieb a údajov o množstvách, dátumoch a konkrétnych verejných alebo súkromných dotyčných prijímateľoch,
— uchádzač musí obstarávateľovi poskytnúť 2 technikov s 3 rokmi skúseností s údržbou tlačiarenských zariadení a zariadení na konečnú úpravu. Na preukázanie skúseností týchto 2 technikov sa poskytnú ich životopisy.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
OIB.DR.2/PO/2014/033/610.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
6.6.2014 - 17:30
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 13.6.2014 - 10:00

Miesto:

Úrad pre infraštruktúru a logistiku – Brusel (OIB), budova CSM 1, cours Saint-Michel 23, (vchod cez via rue Père de Deken), 1040 Brusel, BELGICKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania obálok s ponukami sa môže zúčastniť 1 náležite oprávnený zástupca za uchádzača (je potrebné predložiť pas alebo identifikačný preukaz). Uchádzači, ktorí majú záujem o účasť, musia zaslať fax alebo e-mail (pozri číslo a adresu uvedenú v bode I.1) na oddelenie OIB DR.2 „Financie a verejné obstarávania“ najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom otvárania obálok s ponukami.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení: 36 mesiacov po pridelení.
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie

1) Súťažné podklady a ďalšie dokumenty (vrátane otázok a odpovedí) budú dostupné na nasledujúcej webovej stránke: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=484

Strany prejavujúce záujem vyzývame, aby sa zaregistrovali prostredníctvom webovej stránky. Prostredníctvom online systému verejného obstarávania budú potom informovaní o všetkých aktualizáciách týkajúcich sa tejto výzvy na súťaž. Záujemcom nezaregistrovaným na tejto stránke odporúčame, aby ju pravidelne sledovali. Komisia nenesie zodpovednosť, ak si uchádzači nevšimnú akúkoľvek dodatočnú informáciu zverejnenú na tejto internetovej stránke v súvislosti s výzvou na súťaž.
Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok zákazky, predĺžení zákazky, podmienok účasti, minimálnych požadovaných úrovní spôsobilosti, celkového odhadovaného objemu zákazky atď. je možné nájsť v súťažnej dokumentácii dostupnej na vyššie uvedenej webovej stránke. Nebude vydaná žiadna tlačená verzia. V súlade s osvedčením „EMAS“ získaným v roku 2005 OIB uplatňuje ekologický prístup. EMAS je systémom pre ekologickú správu a audit, dobrovoľným nástrojom EÚ, používaným organizáciami na zlepšenie svojho environmentálneho výkonu.
2) Počas 3 rokov nasledujúcich po uzatvorení pôvodnej zmluvy môže obstarávateľ použiť rokovacie konanie bez predbežného zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania nových služieb zahŕňajúcich opakované poskytovanie služieb podobné tým, ktorými obstarávateľ poveril stranu, ktorej udelil toto obstarávanie.

3) Pre ďalšie informácie o účasti v postupe výzvy na súťaž a o poradí postupov verejného obstarávania OIB, prosíme, pozrite „Guide for tenderers“ (Usmernenia pre uchádzačov) a brožúru s názvom „Obchodovanie s Európskou komisiou“, ktoré sú dostupné prostredníctvom odkazu: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu, alebo v prípade, že nie je k dispozícii, od dátumu, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nespôsobí prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14.4.2014