Leveringen - 139393-2018

30/03/2018    S63

België-Roeselare: Afvalbakken

2018/S 063-139393

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Roeselare
Nationaal identificatienummer: BE 0207432520
Postadres: Botermarkt 2
Plaats: Roeselare
NUTS-code: BE256 Arr. Roeselare
Postcode: 8800
Land: België
Contactpersoon: De heer Johan Callens
E-mail: johan.callens@roeselare.be
Telefoon: +32 51262323

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.roeselare.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1892/7I/2017
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: departement Projecten openbaar domein
Nationaal identificatienummer: RUIMTE-POD
Postadres: Clintonpark, Ter Reigerie 13
Plaats: Roeselare
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 8800
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Martine Lakiere
E-mail: martine.lakiere@roeselare.be
Telefoon: +32 51262379

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.roeselare.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamcontract voor leveren, onderhouden en herstellen van bovengrondse, compacterende afvalrecipiënten

Referentienummer: MIL/083-2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39224340 Afvalbakken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE256 Arr. Roeselare
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ganse grondgebied Roeselare.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft het leveren, plaatsen en daarna onderhouden en herstellen van compacterende afvalrecipiënten met grote capaciteit op het grondgebied van de Stad Roeselare.

Het straatmeubilair moet aan de Europese normen, 2008/98/EG en het Vlaams materialendecreet/VLAREMA, OVAM voldoen. Het afvalrecipiënt is onderhoudsvriendelijk (weinig onderdelen, afgeronde hoeken, ...), vandalismebestendig, graffitibestendig, vuurbestendig en zelfdovend, urinebestendig, roestwerend, krasvast, hard, bestendig tegen fysieke agressie en atmosferische reacties, stabiel, licht van vorm, ‘prik‐vrij’ te ledigen, te ledigen zonder te grijpen in de afvalbak, duurzaam en te herstellen met zo min mogelijk onderdelen.

Het is de bedoeling om met één standaard type te werken, de opgelegde kleur is RAL 7039.

De korven moeten voorzien zijn van een vulmeting waarbij de vullingsgraad permanent wordt gemeten.

Alle gegevens kunnen gecommuniceerd worden naar de softwaretoepassing en kunnen eveneens op een automatische manier via XML geëxporteerd worden naar een backoffice-toepassing. De communicatiefrequentie is instelbaar door de opdrachtgever.

Voor de beoordeling van een aantal gunningscriteria wordt een proefopstelling voorzien. Het materiaal van de proefopstelling moet identiek zijn aan het aangeboden materiaal in de offerte.

De afvalrecipiënten worden geplaatst in de periode 2018‐2021. Na plaatsing wordt nog een onderhoud en nazorg gevraagd van 10 jaar.

De afvalrecipiënten worden geplaatst op afroep met een jaarlijks gemiddelde van een 4-tal afvalrecipiënten per jaar, maar met uitzondering van het eerste jaar waar er een 14-tal afvalrecipiënten moeten worden geplaatst.

De opgegeven hoeveelheden zijn ramingen gebaseerd op de huidige plannen en verwachtingen en zijn dus indicatief. Het bestek voorziet de mogelijkheid om hiervan af te wijken zonder dat dit bijkomende kosten met zich meebrengt.

De motivering is dat een aantal locaties zijn vastgelegd waar de afvalrecipiënten zeker zullen geplaatst worden, meer bepaald op vernieuwde pleinen en in het stadscentrum.

De inzet van compacterende afvalrecipiënten is echter nieuw in Roeselare. Bij positieve evaluatie kan er gekozen worden om hier nog meer op in te zetten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het werkingsgebied zal uitgebreid worden naar de dorpskernen van de deelgemeenten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

* In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

* Uittreksel uit het Centraal Strafregister.

Dit attest moet bij de offerte gevoegd worden.

Dit attest kan u gemakkelijk per mail aanvragen: cjc-csr@just.fgov.be.

Vermeld hierbij volgende gegevens:

1. Naam rechtspersoon

2. Ondernemingsnummer

3. Adres

4. Reden (= aanbesteding)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

Eventuele minimumeisen:

1.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:

1.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Overeenkomstig artikels 15, 23 en 24 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, kan u binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze brief, eventueel een vordering tot schorsing indienen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren via een procedure wegens uiterst dringende noodzakelijkheid voor de Raad van State.

Overeenkomstig artikels 14, 23 en 24 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, melden wij dat u ook een beroep tot nietigverklaring tegen onze beslissing kan instellen binnen een termijn van zestig dagen na onderhavige kennisgeving. Uw vordering moet ingediend worden met een gedagtekend “verzoekschrift tot nietigverklaring” dat door u of een advocaat ondertekend is.

Het verzoekschrift moet ofwel per post aangetekend verzonden worden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel volgens de elektronische procedure ingediend worden op de website http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/03/2018