Leveringen - 13949-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Telford: Schuilplaatsen

2019/S 008-013949

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministry of Defence, DSG, Defence Support Group (DSG)
Babcock DSG Ltd, Building B15, Donnington
Telford
TF2 8JT
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Robert Fisher
Telefoon: +44 1952967329
E-mail: robert.fisher@babcockinternational.com
NUTS-code: UKG21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.babcockinternational.com

Adres van het kopersprofiel: www.babcockinternational.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply of Expeditionary Protective Structures Accessories and Spares

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45216129
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Supply of expeditionary protective structures, accessories and spares.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG21
Voornaamste plaats van uitvoering:

Telford and Wrekin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Enabling contract to supply main equipment, assemblies and spares in support of expeditionary protective structures to the British Army. The duration shall be firm for 4 years.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: IRM17/4798
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hesco Bastion Ltd
Unit 41, Knowsthorpe Way, Cross Green Ind Estate
Leeds
LS9 0SW
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1132486633
E-mail: andrew.taylor@hesco.com
NUTS-code: UKE42
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The Authority reserves the right to amend any condition related to security of information to reflect any changes in national law or government policy. If any contract documents are accompanied by instructions on safeguarding classified information (e.g. a Security Aspects Letter), the Authority reserves the right to amend the terms of these instructions to reflect any changes in national law or government policy, whether in respect of the applicable protective marking scheme, specific protective markings given, the aspects to which any protective marking applies, or otherwise. The link below to the Gov.uk website provides information on the Government Security Classification.

https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications

Advertising Regime OJEU: This contract opportunity is published in the Official Journal of the European Union (OJEU), the MoD Defence Contracts Bulletin and www.contracts.mod.uk GO Reference: GO-201919-DCB-13846694

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Ministry of Defence, DSG, Defence Support Group (DSG)
Bbacock DSG, Building B15, Donnington
Telford
TF2 8JT
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1952963739
E-mail: robert.fisher@babcockinternational.com
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Ministry of Defence, DSG, Defence Support Group (DSG)
Telford
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1952967329
E-mail: robert.fisher@babcockinternational.com
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ministry of Defence, DSG, Dismounted Close Combat (DCC)
Telford
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1952967329
E-mail: robert.fisher@babcockinternational.com
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019