Leveringen - 13956-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Labin: Containers voor afvalmateriaal

2019/S 008-013956

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
1. Maj Labin d.o.o.
23557321379
Vinež 81
Labin
52220
Kroatië
Contactpersoon: Dorijano Bažon
Telefoon: +385 52855375
E-mail: dorijano.bazon@prvimaj.hr
Fax: +385 52856072
NUTS-code: HR036

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.prvimaj.hr

Adres van het kopersprofiel: www.prvimaj.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Sakupljanje i odvoz kućnog otpada, uređenje zelenih i javnih površina, pogrebne usluge i dr.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Polupodzemni kontejneri (spremnici) za komunalni otpad sa sustavom kontrole ubacivanja otpada

Referentienummer: 92/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44613800
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Polupodzemni kontejneri (spremnici) za miješani komunalni otpad zapremine 5 m3 sa internim silosom, ugrađenim otpadomjerom volumena 25 litara i web software-om za kontrolu ubacivanja otpada (1 komplet), polupodzemni kontejner zapremnine 5 m3 za papir sa jednostrukom vrećom, polupodzemni kontejner zapremnine 3 m3 za staklo sa dvostrukom vrećom, polupodzemni kontejner zapremnine 5 m3 za plastiku sa jednostrukom vrećom, novi, nekorišteni, a sve prema opisu, karakteristikama i dimenzijama iz tehničkih specifikacija koje čine sastavni dio ove dokumentacije o nabavi.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 199 960.00 HRK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44613800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR036
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vinež 81, HR-52220 Labin, HRVATSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Polupodzemni kontejneri (spremnici) za miješani komunalni otpad zapremine 5 m3 sa internim silosom, ugrađenim otpadomjerom volumena 25 litara i web software-om za kontrolu ubacivanja otpada (1 komplet), polupodzemni kontejner zapremnine 5 m3 za papir sa jednostrukom vrećom, polupodzemni kontejner zapremnine 3 m3 za staklo sa dvostrukom vrećom, polupodzemni kontejner zapremnine 5 m3 za plastiku sa jednostrukom vrećom, novi, nekorišteni, a sve prema opisu, karakteristikama i dimenzijama iz tehničkih specifikacija koje čine sastavni dio ove dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 15 % - 15 bodova
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamstveni rok / Weging: 25 % - 25 bodova
Kostencriterium - Naam: Cijena / Weging: 60 % - 60 bodova
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 208-474327
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Polupodzemni kontejneri (spremnici) za komunalni otpad sa sustavom kontrole ubacivanja otpada

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gradatin d.o.o.
79147056526
Livadarski put 19
Sesvete
10360
Kroatië
E-mail: tvrtko@gradatin.hr
NUTS-code: HR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 400 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 199 960.00 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Kroatië
Telefoon: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019