Leveringen - 13972-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Oostenrijk-Wenen: Draagbare computers

2019/S 008-013972

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
SVD Büromanagement GmbH
Dresdner Straße 45
Wien
1200
Oostenrijk
E-mail: ausschreibung-notebooks@svdgmbh.at
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.svdgmbh.at

I.1)Naam en adressen
SVD Büromanagement GmbH
Dresdner Straße 45
Wien
1200
Oostenrijk
E-mail: einkauf@svdgmbh.at
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.svdgmbh.at

I.1)Naam en adressen
Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter (BVA)
Josefstädter Straße 80
Wien
1080
Oostenrijk
E-mail: einkauf@svdgmbh.at
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bva.at

Adres van het kopersprofiel: www.svdgmbh.at

I.1)Naam en adressen
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA)
Wiedner Hauptstraße 84-86
Wien
1051
Oostenrijk
E-mail: einkauf@svdgmbh.at
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.svagw.at

Adres van het kopersprofiel: www.svdgmbh.at

I.1)Naam en adressen
Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB)
Ghegastraße 1
Wien
1080
Oostenrijk
E-mail: einkauf@svdgmbh.at
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.svb.at

Adres van het kopersprofiel: www.svdgmbh.at

I.1)Naam en adressen
Versicherungsanstalt für Eisenbahn und Bergbau (VAEB)
Linke Wienzeile 48-52
Wien
1060
Oostenrijk
E-mail: einkauf@svdgmbh.at
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vaeb.at

Adres van het kopersprofiel: www.svdgmbh.at

I.1)Naam en adressen
Wellcon Gesellschaft für Prävention und Arbeitsmedizin GmbH (Wellcon)
Invalidenstraße 5
Wien
1030
Oostenrijk
E-mail: einkauf@svdgmbh.at
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wellcon.at

Adres van het kopersprofiel: www.svdgmbh.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sozialversicherung
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvereinbarung Notebooks 2018

Referentienummer: E18004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rahmenvereinbarung (je Los mit einem Unternehmen) über die Lieferung und Wartung von Notebooks inkl. dazugehöriger Dienstleistungen

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 984 148.34 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mobile Books/Business Books

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100
30213000
30214000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Österreichweit

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rahmenvereinbarung (mit einem Unternehmen) über die Lieferung und Wartung von „Mobile-Books“ und „Business-Books“ inkl. dazugehöriger Dienstleistungen

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlängerungsoption, diverse Geräteoptionen und optionale Dienstleistungen

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Station Books

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100
30213000
30214000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Österreichweit

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rahmenvereinbarung (mit einem Unternehmen) über die Lieferung und Wartung von „Station-Books“ inkl. dazugehöriger Dienstleistungen

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlängerungsoption, diverse Geräteoptionen und optionale Dienstleistungen

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 138-314624
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Lieferung und Wartung von „Mobile-Books“ und „Business-Books“ inkl. dazugehöriger Dienstleistungen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bechtle GmbH
Technologiestr. 8d
Wien
1120
Oostenrijk
NUTS-code: AT
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 745 848.72 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Lieferung und Wartung von „Station-Books“ inkl. dazugehöriger Dienstleistungen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bechtle GmbH
Technologiestr. 8d
Wien
1120
Oostenrijk
NUTS-code: AT
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 238 299.62 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nationale Erkennungsnummer: [L-662977-8c18]

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundesverwaltungsgericht
Erdbergstraße 192-196
Wien
1030
Oostenrijk
Telefoon: +43 1/60149/0
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Fax: +43 71123/8891541

Internetadres: https://www.bvwg.gv.at/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019