Leveringen - 13975-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Martin-D'Hères: Fossiele brandstoffen

2019/S 008-013975

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Commune de Saint-Martin-d'Hères
26381005300011
111 avenue Ambroise Croizat, CS 50007
Saint-Martin-D'Hères Cedex
38401
Frankrijk
Telefoon: +33 476607471
E-mail: marches.publics@saintmartindheres.fr
NUTS-code: FRK24

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.saintmartindheres.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de carburant et de fioul domestique

Referentienummer: 2018-Fcs-0017/Bo
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09111300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation a pour objet l'approvisionnement en carburants des véhicules de la ville ainsi que la livraison de fioul domestique sur différents sites de la ville.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 135 151.96 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de carburant

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09111300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK24
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot concerne l'approvisionnement en carburant:

— essence sans plomb 95,

— gazole haute performance maxi froid durant la période hivernale,

— gazole non routier haute performance.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de fioul domestique

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK24
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent lot a objectif la fourniture de fioul domestique.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 166-378121
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Fourniture de carburant

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Charvet La Mure Bianco
place de la Triade
Saint-Martin-d'Hères
38400
Frankrijk
NUTS-code: FRK24
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 117 844.71 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Fourniture de fioul domestique

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Charvet La Mure Bianco
place de la Triade
Saint-Martin-d'Hères
38400
Frankrijk
NUTS-code: FRK24
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 307.25 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Grenoble
2 place de Verdun
Grenoble
38022
Frankrijk
Telefoon: +33 476429000
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Fax: +33 476422269

Internetadres: http://grenoble.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019