Leveringen - 13993-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Shumen: Gammacamera's

2019/S 008-013993

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
„Kompleksen onkologichen tsentar — Shumen“ EOOD
127521758
ul. Vasil Aprilov No. 63
Shumen
9700
Bulgarije
Contactpersoon: Ivanka Raleva
Telefoon: +359 54800509
E-mail: raleva@oncocenter.org
Fax: +359 54810004
NUTS-code: BG333

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.oncocenter.org

Adres van het kopersprofiel: http://www.oncocenter.org/site/category/%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на нова хибридна SPECT/CT система, комбинираща гама камера с 2 детектора с диагностичен компютърен томограф в интегрирано гентри, съгласно техническа спецификация“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111620
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Поръчката е за закупуване на нова хибридна SPECT/CT система, комбинираща гама камера с 2 детектора и диагностичен спирален компютърен томограф в интегрирано гентри, отговарящо на минималните технически параметри от технническата спецификация, включващо доставка, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на медицинската апаратура.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 841 750.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111620
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333
Voornaamste plaats van uitvoering:

Сградата на „КОЦ — Шумен“ ЕООД — отделение по нуклеарна медицина — гр. Шумен, ул. Васил Априлов № 63

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Поръчката е за закупуване на нова хибридна SPECT/CT система, комбинираща гама камера с 2 детектора и диагностичен спирален компютърен томограф в интегрирано гентри, отговарящо на минималните технически параметри от технническата спецификация, включващо доставка, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на медицинската апаратура.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Мотиви по чл. 74, ал. 5 във връзка с ал. 4 от ЗОП.

Налице са обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчката:

1) Съгласно протокол за периодично изпитване на СПЕКТ гама камера Siemens Diacam HD 59 на 12.10.2016 г. е дадено заключение гама камерата да бъде изведена от експлоатация с подробни аргументи за техническа негодност на системи.

2) На практика лечебното заведение не отговаря на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“, ако липсва работеща гама камера.

3) Лечебното заведение няма да е в състояние да осигури комплексност на предоставените медицински услуги, което е задължително изискване за лечебното заведение за болнична помощ по ЗЛЗ.

4) Наред с горното „КОЦ — Шумен“ ЕООД има сключени договори за предоставяне на същата услуга с около 80 % с лечебни заведения от Североизточна БЪЛГАРИЯ.

5) Допълнително с решение № 10 от 10.3.2017 г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

6) С решение № 18 от 17.8.2017 г. на основание чл. 215, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 182-372057
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 238
Benaming:

„Доставка на нова хибридна SPECT/CT система, комбинираща гама камера с 2 детектора с диагностичен компютърен томограф в интегрирано гентри, съгласно техническа спецификация“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Софарма Трейдинг АД
103267194
ул. Лъчезар Станчев № 5
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 8133660
E-mail: office@sopharmatrading.bg
Fax: +359 8133666
NUTS-code: BG412
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 841 750.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019