Leveringen - 14002-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Kroatië-Rijeka: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2019/S 008-014002

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Rijeka sport d.o.o.
73293310543
Trg Viktora Bubnja 1
Rijeka
51000
Kroatië
Contactpersoon: Goran Žagrić
Telefoon: +385 51406444
E-mail: goran.zagric@rijekasport.hr
NUTS-code: HR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rijekasport.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opskrba toplinskom energijom u 2019. godini

Referentienummer: 05/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Opskrba toplinskom energijom u 2019. godini za sportski kompleks Bazeni Kantrida i objekt Dvorana Mladosti.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 437 600.00 HRK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opskrba toplinskom energijom u 2019. godini za sportski kompleks Bazeni Kantrida i objekt Dvorana Mladosti.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Na lokacijama sadržanim u ovoj dokumentaciji i troškovniku samo gospodarski subjekt Energo d.o.o. može isporučiti traženu robu zbog tehničkih razloga te je dodjela ugovora bez prethodne objave u Službenom listu Europske unije zakonita u skladu s člankom 131. stavak 1 točka 2 b. Zakona o javnoj nabavi.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Opskrba toplinskom energijom u 2019. godini

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Energo d.o.o. Rijeka
99393766301
Dolac 14
Rijeka
51000
Kroatië
Telefoon: +385 51353006
E-mail: mirjana.latin@energo.hr
Fax: +385 51353007
NUTS-code: HR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 437 600.00 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Kroatië
Telefoon: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019